Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

De Gravenhorst Dubbeldam

Wijkcentrum De Gravin gaat in hoger beroep tegen vonnis van kantonrechter

30 juli 2021 (door De redactie)

DORDRECHT - Wijkcentrum stichting De Gravin Dubbeldam moet per 1 oktober vertrekken uit het wooncomplex voor ouderen in de Gravenhorst in Dubbeldam.  Een eventueel uitstel hiervan kan voor maximaal drie maanden worden verleend.

De huuroverkomst van de Gravin met stichting de Gravenhorst zal in elk geval worden ontbonden, aldus een vonnis van de kantonrechter.Het bestuur van de Gravin heeft inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan. Op de eigen website wordt geschreven dat het vonnis een dramatische beslissing is. 

Het hoger beroep betekent dat het vertrek van De Gravin voorlopig naar de verdere toekomst schuift, tot er een vonnis in hoger beroep is. Overigens heeft De Gravenhorst ook al besloten, dat als de huuroverkomst eindigt (1 juli 2022) stichting de Gravin ook niet meer het wijkcentrum kan huren.

Op de pagina van Dordrecht.net is na de inleiding eerst de verklaring van de advocaat van De Gravenhorst te vinden.

Daaronder de reactie van het bestuur van de Gravin, zoals dat is gepubliceerd op de face book pagina van de Gravin.

De Gravenhorst wil in het gebouw de vrijkomende ruimte een nieuw wijkcentrum laten beginnen.

Het bestuur van de Gravenhoorst kondigt de bewoners van de Gravenhorst maandag te willen informeren.

Procedure
Het is de uitkomst van een langdurige procedure voor de kantonrechter in Dordrecht. Het vonnis zal binnenkort door de rechtbank op een eigen site worden gepubliceerd.

De advocaat van de Gravenhorst, mr. A.J. van der Duin Schouten treedt met een persverklaring naar buiten om duidelijkheid te geven aan de wijk Dubbeldam en de bewoners van de Gravenhorst. Centraal staat in de verklaring dat er gewoon activiteiten doorgaan in het nieuwe wijkcentrum, maar niet meer onder de vlag van de stichting de Gravin.Dubbeldam.

De Gravenhorst als verhuurder van de wijkruimte en de Gravin als organisatie, die het wijkcentrum draagt, hebben niet onder stoelen of banken gestoken dat zij over veel van mening verschillen.

De Gravin vindt dat het bestuur van de Gravenhorst op haar  stoel ging zitten en een te grote broek heeft aangetrokken. Daardoor zou de verantwoordelijkheid van de Gravin voor de eigen ruimte door de Gravenhorst worden uitgehold.

Overleg
De Gravenhorst vindt dat er met de Gravin overleg moest zijn over zaken van algemeen belang, waarmee alle bewoners en gebruikers van het pand te maken hebben. Daarbij werd met name genoemd het afstemmen van maatregelen, die van hogerhand waren bepaald om corona onder de duim te krijgen.

De Gravin wenst  dit ook in de eigen verklaring van vandaag te bestrijden.

In de persverklaring wordt door de advocaat va de Gravenhorst gesteld dat het De Gravin wordt aangerekend dat de stichting eigenmachtig de huur heeft verlaagd. 

De Gravin vindt dat Gravenhorst maar een beetje - tien procent - van de huur wilde verlagen in corona tijd. In de versie van de Gravin kon de huurder niet anders om het wijkcentrum overeind te houden door zichzelf een korting te geven op de huur van veertig procent. De Gravein leest in het vonnis dat de rechter ene korting heeft gegeven van circa 26 procent (zie verklaring De Gravin).

De optreden van het bestuur van de Gravin was nodig, aldus De Gravin, om tot twee keer toe een faillissement te voorkomen. Het wijkcentrum de Gravin gaat door met de activiteiten lopende het hoger beroep.

Overleg
Via de weg van overleg of bemiddeling was het geschil tussen de partijen niet op te lossen. Daarom is er vonnis gewezen, zo stelde de kantonrechter vast.

 

(Persverklaring advocaat bestuur De Gravenhorst Dubbeldam, mr. A.J. van der Duijn Schouten, tevens woordvoerder van het bestuur)

Sinds januari 2019 zijn de verhoudingen tussen De Gravenhorst en De Gravin helaas verslechterd.

De Gravenhorst heeft de nodige investeringen gedaan (in tijd, geld en energie) om de verhoudingen te normaliseren, maar dat is niet gelukt.

De Gravin en De Gravenhorst bleven over vrijwel ieder onderwerp van mening verschillen, met als dieptepunt de uitvoering van de maatregelen tegen het Corona-virus.

Het feit dat De Gravin eigenhandig besloot om veel minder huur te betalen, was nog te overzien, maar zij besloot ook haar eigen koers te varen voor wat betreft de maatregelen tegen het Corona-virus. Juist op dat punt was samenwerking essentieel, maar structureel onmogelijk.

De Gravenhorst heeft besloten een juridische procedure te starten. De Gravin zocht vervolgens de publiciteit, bijvoorbeeld door een geluidsprotestmars.

Verder hebben personen, die De Gravin een warm hart toedragen, via (social) media hun ongenoegen geuit over De Gravenhorst en haar bestuurders.

Helaas werden hen ook op persoonlijke titel ernstige (onrechte) verwijten gemaakt. De Gravenhorst heeft besloten daarin niet mee te gaan en zich te beperken tot argumenten in de juridische procedure.

In deze procedure heeft De Gravenhorst gevraagd om De Gravin te veroordelen tot betaling van huur en om de huurovereenkomst te ontbinden.

De Gravenhorst kon instemmen met een huurkorting, maar de omvang van de huurkorting die De Gravin zich had toegeëigend was voor haar onacceptabel.

Bovendien was enige vorm van samenwerking essentieel, zeker in de lastige periode van de Corona-crisis.

De Gravin heeft ook tegenvorderingen ingediend. Deze vorderingen hadden, behalve de huurprijs, betrekking op de toiletgroep, het alarm en de servicekosten. De Gravin vond dat uitsluitend zij zeggenschap had over de gemeenschappelijke toiletten.

De Gravin heeft van de rechter gelijk gekregen voor wat betreft de specificatie van de servicekosten. De Gravenhorst moet deze beter specificeren en dat zal zij ook doen. Voor het overige heeft de rechter de vorderingen van De Gravin afgewezen.

De vorderingen van De Gravenhorst zijn vrijwel volledig toegewezen en de huurovereenkomst is ontbonden per 1 oktober 2021, met een mogelijk uitstel van de ontruiming tot 1 januari 2021.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het De Gravin kan worden aangerekend dat zij eigenhandig is gestopt met het betalen van de huur.

Verder heeft de rechtbank laten meewegen dat De Gravin onvoldoende bereid was tot samenwerking voor wat betreft de maatregelen tegen het Corona-virus. De rechtbank was ook van oordeel dat De Gravin niet bij uitsluiting recht had op het gebruik van de gemeenschappelijke toiletten.

De rechtbank heeft De Gravin, als de in het ongelijk gestelde partij, ook veroordeeld in de proceskosten van De Gravenhorst.

De Gravenhorst onderschrijft het oordeel van de rechtbank en hoopt dat dit oordeel het begin zal zijn van een rustigere periode in het gebouw van De Gravenhorst.

De Gravenhorst beoogt met dit bericht een breder perspectief te schetsen van het geschil, waarvan de afgelopen periode helaas ongenuanceerde delen naar buiten zijn gebracht.

Verder hecht zij er veel waarde aan om bij een zo groot mogelijk publiek kenbaar te maken dat de activiteiten in de ruimte van De Gravin na 1 oktober 2021 niet zullen stoppen.

De Gravenhorst zal zich er maximaal voor inspannen dat de activiteiten kunnen doorgaan (zolang het Corona-virus dat niet onmogelijk maakt) en zij nodigt de diverse clubs graag uit om haar daarover te benaderen.

Hoewel in de organisatie daarvan het een en ander moet veranderen, bestaat er geen discussie over het feit dat het wijkcentrum in het gebouw van De Gravenhorst van grote toegevoegde waarde is en moet blijven bestaan.

Tot zover de verklaring van de Gravenhorst.

Zie ook:

Lees meer over:

De Gravenhorst De Graven
Deel dit bericht met je vrienden!