vrijdag 5 maart 2021

Alles over Dordrecht

Stadhuis waar de hoofsdvergadering is van de raad in normale tijden

Gemeenteraad van Dordrecht geeft info via brief van de ondersteunende griffie

27 januari 2021 (door De redactie)

DORDRECHT - De gemeenteraad kwam in Dordrecht dinsdag 26 januari bijeen van achter beeldschermen. Een verslag van de  bespreking werd woensdagmiddag bekend gemaakt door de ondersteunende griffie.

De tekst voor de burgerij:

Welstandsnota
De raad heeft de geactualiseerde Welstandsnota vastgesteld. Aanleiding voor de actualisatie is gewijzigde wet- en regelgeving en de ontwikkeling van nieuwe gebieden op het Eiland van Dordrecht.

Natuurinclusief
De raad nam een amendement van ChristenUnie-SGP, SP en GroenLinks aan waarmee aan de Welstandsnota het criterium werd toegevoegd dat bouwwerken in een groot deel van de stad bij voorkeur natuurinclusief zijn ontworpen. Dat wil zeggen dat in het ontwerp maatregelen zijn opgenomen om de lokale biodiversiteit te versterken.

Zonnepanelen
PvdA, VVD en GroenLinks dienden een amendement in om de mogelijkheden voor zonnepanelen op daken binnen de 19e eeuwse Schil te verruimen. Zonnepanelen zijn op die plek al wel mogelijk, maar alleen als ze niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Het amendement werd door de raad verworpen.
 
Perspectiefnota
In de 'Perspectiefnota 2020' geeft het college een "tussenstand" van de voortgang van het beleid dat met het coalitieakkoord in 2018 is ingezet. Belangrijke doelen zijn de bouw van meer woningen, groei van de stad en de groei van de werkgelegenheid.

Tevreden
De meeste fracties zijn in grote lijnen tevreden over de voortgang die wordt geboekt, maar heeft nog tal van wensen die nog niet verwezenlijkt zijn, onder meer op het gebied van het woningaanbod, de doorstroming van het verkeer, openbaar vervoer, duurzaamheid, cultuur, sport en leefbaarheid.

Vaart
Het college is gevraagd om vaart te blijven maken met de uitvoering van de plannen van de gemeente.
Ophoging begroting jeugdhulp 2021
De raad heeft gesproken over de reactie die zij willen geven aan het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd op de gevraagde ophoging van de begroting voor jeugdhulp in 2021. 

Financieel realisme
Daarbij is met name ingegaan op de rol van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en de reden waarom de begroting nu verhoogd zou moeten worden. De raad nam een amendement aan van CDA, BvD, D66, GroenLinks, PvdA en PVV waarmee wordt bekrachtigd dat de raad van Dordrecht staat voor financieel realisme.

Toelichting
Ook is met dit amendement een nadere toelichting en onderbouwing gevraagd op de inzet van extra benodigde middelen en de afname van de kosten door uittreding van Leerdam & Zederik.
Monumentale bomen
De ChristenUnie-SGP en GroenLinks dienden een motie vreemd aan de orde van de dag in over monumentale bomen. Aanleiding is de beroering bij veel inwoners over de kap van bomen aan de Zeedijk en een monumentale boom aan het Kromhout.

Erfgoedverordening
Met de motie werd het college verzocht te onderzoeken of bepaalde bomen en boomgroepen, net als monumentale gebouwen, een monumentale status op grond van de Erfgoedverordening kunnen krijgen.

Bomenlijst
De wethouder heeft aangegeven dat de raad binnenkort de geactualiseerde bomenlijst ontvangt. In deze lijst worden meerdere categorieën opgenomen, waaronder de categorie 'monumentale bomen'. Over deze lijst kan de raad dan spreken. Daarom hebben de betrokken fracties de moties ingetrokken.
Kosten communicatie
De SP heeft in de raad vragen gesteld over de kosten die de gemeente maakt voor communicatie. De SP heeft eerder aangegeven deze kosten te willen verlagen, maar hoeveel geld de gemeente precies aan communicatie uit geeft, is niet duidelijk.

Het college ziet de kosten als vast onderdeel van de uitvoering van beleid. Het verzoek van de SP om deze kosten preciezer in beeld te brengen, werd niet gesteund door een meerderheid in de raad.
Plaatjesboek 800 jaar Dordrecht
De SP en fractie Jager hadden kritiek op de medewerking van de gemeente aan het plaatjesboek van supermarkten dat voor de viering van 800 jaar Dordrecht is aangeboden aan de stad.

Sparen
Zij vroegen aandacht voor de inwoners die niet bij deze supermarkten komen en zouden ook hen de mogelijkheid willen geven om plaatjes te sparen.

De raad heeft niet ingestemd met deze motie en laat dit bij de betrokken ondernemers.
Datum volgende raadsvergadering
Dinsdag 16 februari 2021
Raadsvergadering, 14.00 uur
Agenda commissies
Woensdag 3 februari:    
Raadscommissie Sociale Leefomgeving, 20.00 uur

Woensdag 3 februari: 
Raadscommissie Fysieke Leefomgeving,  20.00 uur

Woensdag 3 februari: 
Raadscommissie Bestuur en Middelen, 20.00 uur
 
Raadsinformatie
Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus worden alle raads- en commissievergaderingen voorlopig via MS Teams gehouden.

Alle vergaderstukken en agenda's van de raad zijn online beschikbaar. Een vollledig beeldverslag van de vergadering vindt u hier:

Raadvergadering dinsdag 26 januari 2021

Website gemeenteraad
Nieuws van de gemeenteraad is ook te vinden op de website van de gemeenteraad.
Blijf op de hoogte, volg ons op Facebook
Vanaf nu kunt u de gemeenteraad van Dordrecht ook op Facebook volgen. Onze Facebookpagina heet Gemeenteraad Dordrecht (@GemeenteraadDordrecht)

De gemeenteraad van Dordrecht neemt belangrijke besluiten over de stad. Hoe houden we Dordrecht mooi, veilig en aantrekkelijk? Hoe regelen we de zorg in onze stad? En waar besteden we ons geld aan? Daar beslist de gemeenteraad over.

Op de Facebookpagina houden we u op de hoogte over de activiteiten van de gemeenteraad. Ook plaatsen we berichten over de verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook!
Twitter
Volg de raad op twitter: 
@raaddordt
#raad078
Deel uw mening met de raad
Wilt u inspreken over één van de onderwerpen op de agenda van commissievergaderingen? 
Hier leest u hoe dat werkt.
 
(bron brief van de griffie over de raad)

Lees meer over:

raad griffie
Deel dit bericht met je vrienden!