woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Gemeente Dordrecht krijgt waarschuwing wegens herhaald overtreden Natuurbeschermingswet

9 juli 2020

DORDRECHT - De heer Cor Goosen, secretaris van 'Stichting Het Wantij' stuurde ons onderstaand bericht.

"In een brief van 7 juli heeft de omgevingsdienst OZHZ de gemeente Dordrecht op niet mis te verstane wijze gewaarschuwd vanwege het herhaald niet naleven van de Natuurbeschermingswet en mogelijke overtredingen daarvan. Het gaat om het aanbrengen van schade aan het essentiële leefgebied van de Rivierrombout, het verstoren of zelfs doden van deze dieren.

Genoemd worden drie gebieden op Stadswerven waar de gemeente lak had aan de wettelijke beschermingsplicht. Het gaat om de oever van Schaerweide, de Haven Noord en de oever op de Staart waar de Prins Clausbrug wordt gebouwd.

Bij Schaerweide werd de voor de Rivierrombout geschikte oever en bodem in januari 2020 afgegraven zonder vergunning en zonder een daarbij behorend deskundige ecologisch onderzoek.

Na melding hiervan door Stichting Het Wantij werden deze werkzaamheden stilgelegd. Ook werden na melding de werkzaamheden in de haven Noord stilgelegd omdat de door bureau Vertigo geconstateerde aanwezigheid van de Rivierrombout volledig werd genegeerd. Hier diende en dient een ontheffing te worden aangevraagd. Bij de bouw van de Prins Clausbrug is de gemeente van start gegaan met de werkzaamheden zonder de uitkomst van nader ecologisch onderzoek af te wachten met de wetenschap dat door bureau Vertigo ook op die locatie de Rivierrombout werd aangetroffen.

Voor de Omgevingsdienst is de maat vol en men vindt dat er, mede gezien eerdere waarschuwingen in 2018 en 2019, genoeg aanleiding is om een last onder dwangsom of anderzijds bestuursdwang toe te passen. De Stichting betreurt het dat het ondanks deze feiten en geschiedenis om volstrekt onduidelijke redenen toch bij een waarschuwing blijft.

OZHZ kondigt wel aan verscherpt toezicht te houden en stelt meerdere eisen aan de gemeente. Met name de bedrijfsvoering/organisatie bij de gemeente wordt als onvoldoende beoordeeld om overtredingen van de Nbwet te voorkomen. Ook in de communicatie met OZHZ schiet de gemeente zeer tekort:ondanks de veelvuldig intensieve contacten werd essentiële informatie niet doorgegeven. Verder dient voorafgaand aan de werkzaamheden een onafhankelijk ecoloog te worden ingeschakeld om aan te kunnen tonen dat voldaan is aan de zorgplicht. OZHZ sluit strafrechtelijk optreden niet uit!

Intussen is het leefgebied van de Rivierrombout op Stadswerven ernstig aangetast, vernietigd of verstoord. Stichting Het Wantij eist compensatie, zo mogelijk ter plaatse, maar in ieder geval zodanig dat dit voor de Rivierrombout bijzonder geschikte en belangrijke gebied blijft behouden of wordt hersteld. Bovendien dient de belangrijke migratiefunctie voor alle dieren en planten aan de monding van het Wantij wordt hersteld." Tot over het bericht van Stichting Het Wantij.

Deel dit bericht met je vrienden!