donderdag 21 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Kerk vanaf 1690

Evangelisch-Lutherse gemeente Dordrecht beraadt zich op toekomst na 331 jaar diensten in Trinitatiskapel

4 juli 2021 (door de redactie)

DORDRECHT - De Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht die al vanaf 1690 te vinden is in de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat 20-22 zit in zwaar weer. 

,,Bestuurlijk en pastoraal lukt het ons in de bestaande structuur niet om onze taak als gemeente goed te vervullen", zo wordt gemeld in het kerkblad van de PKN Dordrecht.  De situatie  wordt ook als precair omschreven.

De gemeente is klein geworden en mist kader om de kerk te dragen.

Daarom zoekt de huidige kerkenraad naar andere bestuurlijk vormen om in Dordrecht duurzaam vindbaar te zijn als Lutherse geloofsstroming.

 

Bijenkomst

Op zondagmiddag 11 juli zal de gemeente een bijeenkomst hebben in aanwezigheid van de president van de landelijke Lutherse Synode, dr​. Andreas Wöhle. Na het beraad zal er een korte vesper zijn in de Lutherse traditie.

Bronnen

Volgens verschillende bronnen was er in de RK stad al ruimte voor de Lutherse geloofsrichting rond 1517, want leden van het Augustijnen Klooster van Dordrecht hadden contacten met het klooster de Wittenberg waar Maarten Luther monnik was. Vanaf 1615 zijn er zichtbaar Lutheranen in Dordt.

In andere steden in Nederland is er ook al creatief gezocht om de Lutherse geloofsstroming - vanaf 2004 onderdeel van de Protestantse kerk Nederland (PKN) - zichtbaar te houden. Zo zorgde de PKN bijvoorbeeld in Amersfoort dat er een (tijdelijke) predikant werd aangesteld.

De Lutherse gemeente had een vaste predikant, maar toen die met pensioen ging werd ds. Aage Smilde consulent. Hij overleed op 27 maart dit jaar.

Eigenaar

De Lutherse gemeente is vanaf 1690 eigenaar van de kapel, maar dat is voor de praktijk in handen gelegd met een beheersstichting samen met de Waalse gemeente, die ook kerkt in de Trinitatiskapel.

De kerkenraad hoopt op reacties, die van belang kunnen zijn om de toekomst te bepalen.

 

 

 

(geschiedenis Evangelische-Lutherse kerk op eigen website)

  Al in 1615 bestond er in Dordrecht een kleine groep Lutheranen. Zij beschikten vanaf 1619 over een bescheiden kerkje.

Dit werd in 1621 op last van de stedelijke overheid gesloten. In 1633 is er weer sprake van een kerkgebouwtje, dat wederom werd gesloten. Diverse aanvragen bij de stedelijke overheid om vrijheid van godsdienst werden afgewezen.

Het aantal Lutheranen in Dordrecht nam echter toe. Vanaf 1680 verschenen er vele Duitse immigranten in de stad, waaronder een aantal behoorlijk welgestelden.

Eén daarvan was Frederik Meulhoff, die een suikerraffinaderij stichtte in het pand “De Ossenkop” in de Wijnstraat, nabij het Groothoofd. Er ontstonden meerdere suikerraffinaderijen en die trokken arbeiders aan.

De meeste van deze arbeiders waren Duits en Luthers. De suikerraffinage werd een belangrijke economische activiteit in de stad.

Het was Meulhoff die het stadsbestuur voorlegde dat hij niet in een stad wenste te blijven waar hij zijn geloof niet kon uitoefenen.

Hij dreigde met zijn kapitaal Dordrecht te verlaten. Hij diende een laatste verzoek in bij het stadsbestuur, waarin hij ondermeer aangaf dat er diverse plaatsen waren in Holland, waar de Luthersen wel vrijheid van godsdienst hadden. Mede onder druk van het voornemen om Dordt te verlaten zwichtte het stadsbestuur.

Op 1 juli 1689 stemde het Oudraad van Dordrecht in met het verzoek. De Lutheranen kregen de vrijheid om hun diensten te houden.

Daartoe kregen zij de kapel van het voormalige Blindenliedengasthuis in bezit als kerkgebouw. Het Blindenliedengasthuis was reeds in 1629 afgebroken, alleen de kapel was blijven staan en sinds die tijd gebruikt geweest als werkplaats waar de stad doodskisten maakte en de stadsturf bewaarde.

Na een zeer ingrijpende verbouwing werd de werkplaats weer kerkgebouw en vond op zondag 5 maart 1690 de plechtige inwijding plaats.

Tot op de dag van vandaag vinden hier de diensten van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Dordrecht plaats.

In 2017 heeft de kerkelijke gemeente een stichting opgericht voor het behoud van de kapel. Zie voor meer informatie www.stichtingbehoudtrinitatiskapel.nl.

Zie ook:

Lees meer over:

1690 Luthers
Deel dit bericht met je vrienden!