Dordrecht kan inclusievere stad worden door concrete doelen en betere zichtbaarheid als regenboogstad

28 november 2023 • 10:08
Dordrecht kan inclusievere stad worden door concrete doelen en betere zichtbaarheid als regenboogstad

DORDRECHT - Om een diverse, inclusieve en gastvrije stad te zijn waarin iedereen wordt geaccepteerd, moet de gemeente Dordrecht concrete doelen stellen en actieve contacten onderhouden met organisaties die zich bezighouden met de ‘regenbooggemeenschap’. Ook zou de gemeente de zichtbaarheid als regenboogstad kunnen verbeteren. Dat is de uitkomst van onderzoek van de Rekenkamercommissie Dordrecht naar resultaten van het ‘regenboogbeleid’ van de gemeente.

Sinds januari 2009 is Dordrecht één van de 56 regenboogsteden die zich inzetten voor een diverse en inclusieve stad. In het huidige coalitieakkoord is opgenomen dat Dordrecht een stad wil zijn ‘waar iedereen zich thuis kan voelen en kan meedoen. We accepteren geen uitsluiting en discriminatie. Wat je achtergrond ook is en met welke mensen je je ook verbonden voelt: er is plek voor jou in Dordrecht’.

Veiligheid, acceptatie en gastvrijheid
Om de gemeenteraad handvatten te geven om deze doelstelling te bereiken, onderzocht de Rekenkamercommissie Dordrecht hoe LHBTQIA+ inwoners veiligheid, acceptatie en gastvrijheid in Dordrecht ervaren. Ook is onderzocht of het regenboogbeleid hieraan bijdraagt en doeltreffend en doelmatig wordt uitgevoerd.

Conclusie: positieve weg ingeslagen met ruimte voor verbeteringen
De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente met de opgave Inclusieve Stad, waar het regenboogbeleid onder valt, een positieve weg is ingeslagen. De gemeente haalt onder meer informatie op bij belangrijke partijen, zoals Dordrecht Pride, Stichting Roze 50+ en R-Newt Jongerenwerk. Dit wordt gewaardeerd door de betrokken organisaties.

Uitvoering regenboogbeleid is kwetsbaar en niet duidelijk genoeg
Aandachtspunt is dat uitvoering van het regenboogbeleid kwetsbaar is en afhankelijk is van een klein aantal beleidsmedewerkers en een beperkt budget. Daarnaast zijn landelijke ambities voor Dordrecht niet uitgewerkt in duidelijke en meetbare doelstellingen. Daardoor is het lastig om te sturen op resultaten.
Ook is het Charter Diversiteit dat in 2019 werd ondertekend nog niet vastgesteld. Organisaties kunnen hiermee laten zien dat zij diversiteit en inclusie zien als meerwaarde, dat zij concrete uitdagingen in hun dagelijkse praktijk omschrijven en hiermee aan het werk gaan. Dat het Charter nog niet is vastgesteld, is geen goed voorbeeld voor andere organisaties.
Hoewel het regenboogbeleid gedeeltelijk wordt gemonitord, hebben beleidsmedewerkers onvoldoende zicht op de actuele stand van zaken in acceptatie en veiligheid van de regenbooggemeenschap. Ook is onduidelijk hoe zich dit ontwikkelt en of bijsturing nodig is. Tot slot is de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad bepekt. Daardoor kan de raad haar controlerende taak onvoldoende invullen. 

Aanbevelingen: stel concrete doelen en informeer de gemeenteraad
De Rekenkamercommissie beveelt het college van burgemeester en wethouders aan voor het regenboogbeleid concrete doelen, indicatoren en streefwaarden vast te stellen. Waar mogelijk gekoppeld aan landelijke ambities. In een monitoringsplan kan worden vastgesteld hoe de voortgang in uitvoering van beleid wordt gemeten. Bijvoorbeeld door jaarlijks een vragenlijst voor te leggen aan belangenorganisaties en ketenpartners.
Ook moet het college de gemeenteraad structureel informeren over de voortgang van het regenboogbeleid. Verder beveelt de Rekenkamercommissie aan om het voortouw te nemen in samenwerking met maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met acceptatie en veiligheid van de regenbooggemeenschap.
Tot slot zouden investeringen in de zichtbaarheid van Dordrecht als regenboogstad het draagvlak kunnen vergroten.  

College maakt werk van aanbevelingen en verbeteringen
Het college van burgemeester en wethouders laat in reactie op het onderzoek weten te erkennen dat de gemeente nog niet klaar is en nog een weg te gaan heeft in acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTQIA+ inwoners. Daarom wordt inmiddels gewerkt aan specifieke, meetbare doelstellingen en een monitoringsplan. Ook wordt de gemeenteraad jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de opgave Inclusieve Stad en het regenboogbeleid.
Daarnaast zet de gemeente het Netwerk Inclusief Samenleven op als klankbord voor inclusievraagstukken en als platform voor inwoners en organisaties voor kennismaking, uitwisseling en samenwerking. De gemeente is inmiddels betrokken bij herintroductie van COC Dordrecht en bij een tentoonstelling in het Nationaal Onderwijsmuseum waar ‘gender’ één van de onderwerpen is. Tot slot wil de gemeente de zichtbaarheid als regenboogstad vergroten, zonder daarbij het gevoel te geven dat ‘er iets wordt opgedrongen’.
Het college van burgemeester en wethouders wil op de ingeslagen weg verder gaan om verdere verbeteringen te realiseren.

Briefing
- Op dinsdag 28 november a.s. wordt het rapport nader toegelicht door de onderzoekers aan de raad;
- Deze presentatie is openbaar en u kunt daarbij aanwezig zijn op de publieke tribune;
- Meld u zich vantevoren even aan via: m.damen@dordrecht.nl;  
- De presentatie van de onderzoeksresultaten vindt plaats in VK 3 van het Stadskantoor en start om 20.00 uur. 

Over de Rekenkamer Dordrecht
Het onderzoek naar het regenboogbeleid is uitgevoerd door de onderzoekers van Enneus in opdracht van de Rekenkamer Dordrecht. 

De Rekenkamer Dordrecht is onafhankelijk en probeert met haar onderzoeken zo dicht mogelijk aan te sluiten op de actualiteit. De onderzoeken worden uitgevoerd ter ondersteuning van de raad. Inwoners kunnen ook een verzoek neerleggen bij de Rekenkamer. Interesse? Neem dan contact op met de secretaris van de Rekenkamer mw. M. Damen: m.damen@dordrecht.nl of bel 06 81897782.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.