Open brief aan de lijsttrekker van de VVD, GL, CU/SGP en het CDA Dordrecht

30 april 2022 • 10:28
Open brief aan de lijsttrekker van de VVD, GL, CU/SGP en het CDA Dordrecht

DORDRECHT - Politieke beweging Op Ons Eiland roept de Dordtse formerende partijen VVD, Groenlinks, CU/SGP en het CDA om in de komende jaren onorthodoxe maatregelen niet uit de weg te gaan en heeft hiertoe een open brief opgesteld.

Geachte mevrouw Van Benschop, heer Burggraaf, heer Van der Linden en heer Heijkoop,

Op dit moment zitten uw partijen in het proces om te komen tot een coalitieakkoord en het vormen van een nieuw college voor de periode 2022-2026. De politieke beweging Op Ons Eiland neemt niet deel aan dit proces. Wel willen wel een constructieve bijdrage leveren aan de uitdagingen waarvoor onze stad de komende jaren staat. Wij stellen de volgende punten in uw coalitiebesprekingen en -akkoord mee te nemen, wat past bij een nieuwe bestuursstijl waarover al een lange tijd gesproken wordt.

De na-ijl effecten van de coronacrises en de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zullen haar effect hebben op onze stad en haar inwoners. Daarnaast is er sprake van een hoge inflatie die vele Dordtenaren zwaar in de portemonnee zal treffen.

Alleen al deze 3 belangrijke ontwikkelingen, zal de Dordtse gemeenteraad, tot scherpe keuzes dwingen. Hoogstwaarschijnlijk dienen onorthodoxe maatregelen genomen te worden.

1.      Armoedebeleid

Zowel de bewoners als de ondernemers Op Ons Eiland zullen naar verwachting veel nadelige gevolgen ondervinden van de economische tegenwind. Volgens vele economen zal de inflatie en de oorlog in Oekraïne een harde klap geven aan onze koopkracht. Hiernaast heeft een grote groep ondernemers last van het zogenoemde na-ijleffect van de coronapandemie. Kortom; er komt veel op zowel de Dordtse inwoners als ondernemers af.

Op Ons Eiland stelt een vernieuwd actief en stevig armoedebeleid voor. Armoede is geen keuze; het kan iedereen overkomen. Het bestrijden hiervan vergt een intensieve samenwerking tussen de gemeente en alle belanghebbenden in onze stad.

2.      Woningbouwbeleid

Een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte. Wij constateren dat veel van onze inwoners niet aan een woning komen omdat deze er niet is of omdat de huren te hoog zijn.

Wij stellen voor om het huidige beleid – wat gericht is op het bouwen in prijssegmenten – los te laten en nu versneld te bouwen naar de behoeften van de divers doelgroepen Op Ons Eiland. Deze behoeften zien wij vooral bij senioren en starters, wat voor de nodige doorstroming zorgt. Ook het puntentellingsysteem ten behoeve van de markthuur mag hierbij tegen het licht worden gehouden. Is dit in de huidige vorm nog doeltreffend en begrijpelijk voor iedereen?

De grootste binnenstedelijke woningbouwlocatie is de Spoorzone met een scope tot aan 2040-2050. Gezien de hoge urgentie en de wens van de voorgaande Dordtse gemeenteraden om binnenstedelijk te bouwen dient actief gezocht te worden naar nieuwe woningbouwlocaties. Hierdoor kan een versnelling worden aangebracht in het aantal nieuw op te leveren woningen. Wij stellen het nieuwe college een actief grondbeleid Op Ons Eiland voor. Wij verzoeken u hierbij om in elk geval de 2 volgende mogelijke locaties te onderzoeken voor toekomstige woningbouw. Deze locaties zijn weliswaar binnenstedelijk, maar gezien de ligging sneller te ontwikkelen dan vele locaties langs de Spoorzone of het centrum;

1.      Het doorontwikkelen van de Stadswerven vanaf de Papendrechtsestraat richting het voormalige Lipsterrein. Hier zijn nu het bedrijf Struyk Verwo Infra en de Ayasofya Moskee gevestigd. Dit terrein biedt veel perspectief voor woningbouw en sluit heel goed aan op de Stadswerven en zal qua vernieuwing en uitstraling een impuls geven aan de wijk De Staart.

2.      Het industrieterrein De Corridor (tegenover het voormalig sportpark de Corridor/OMC terrein). De bedrijfsactiviteiten die daar momenteel plaatsvinden zijn niet locatie gebonden. Deze bedrijven kunnen in overleg verhuisd worden naar bestaande industrieterreinen waar nog voldoende ruimte is. Dit gebied ligt tussen 2 tal woningbouw ontwikkellocaties, te weten de Corridor en de Oudendijk en ligt binnenstedelijk. Het is een zeer kansrijk gebied om ontwikkeld te worden voor woningen. Wellicht kan hierbij ook een deel van het terrein van De Hoop worden meegenomen, wat nu niet geheel gebruikt wordt. Uiteraard zal hierover met De Hoop gesproken dienen te worden.

3.      Revolverend fonds energie investeringen (energie armoede)

Helaas leven wij in een tijd waar de energiekosten de pan uitrijzen. Dit heeft op alle Dordtenaren effect, omdat het aandeel van energielasten een steeds groter percentage gaat vormen van onze gezinsuitgaven. Onze inwoners die energiezuinige maatregelen aan hun woning willen plegen zouden actief gefaciliteerd moeten worden.

Vorig jaar juli (2021) heeft een labeling (toewijzing) plaatsgevonden van de Eneco middelen in het kader van de Groeiagenda 2030. Helaas is het bedrag dat voor het programma Duurzame Stad is gelabeld (slechts EUR 14 mln waarvan Reserve Zonne-energie ad € 5 mln en Reserve verduurzaming gemeentelijk vastgoed ad € 9 mln) minimaal. Dit staat niet in verhouding met de labeling voor andere investeringen Op Ons Eiland. Wij stellen voor om dit onderdeel van de groeiagenda versneld ten uitvoer te brengen en de middelen voor dit programma fors aan te vullen en een zogenaamd “revolverend fonds” op te richten. Onze inwoners worden hiermee ook echt ondersteund bij energiezuinige investeringen aan hun woning. Wij stellen voor om ook de corporaties gebruik te laten maken van dit fonds. 

4.      Herkenbaar in de wijk

De laatste jaren hebben wij gezien hoe belangrijk het is dat Dordtenaren in contact staan met elkaar, maar ook met de dienstverlenende organisaties. Zorg voor voldoende, laagdrempelige en herkenbare locaties in de wijken die hard nodig zijn. Niet alleen om Dordtenaren die laaggeletterd zijn te ondersteunen, maar ook om er voor te zorgen dat vereenzaming wordt voorkomen en bestreden. Locaties die hierbij onderzocht kunnen worden zouden bijvoorbeeld de huisvesting van de sportverenigingen kunnen zijn, die met name overdag een lage bezettingsgraad kennen. Dit zou kostenbesparend kunnen werken.

5.      Iedereen moet kunnen sporten (aanpak sportarmoede)

“Sportclubs vestigen laatste hoop op politiek nu prijzen door het dak gaan: ‘Sporten wordt onbetaalbaar”, kopte het AD van 14 april jl. in. Sporten kan en mag niet onbetaalbaar worden. Sporten is belangrijk voor onze gezondheid, het bevordert de sociale contacten en voorkomt hierdoor ook vereenzaming. Maar de manier waarop de Dordtse Sportwereld al jaren in het ongewisse wordt gelaten is niet langer houdbaar. De Dordtse raad heeft begin dit jaar het college van Burgemeester & Wethouders de concrete opdracht gegeven om langs een aantal lijnen de Sportparkenvisie uit te werken en aan de raad voor te leggen. Dit moet uiteraard een zorgvuldig proces zijn, maar mag niet te lang meer op zich laten wachten. Aan verpaupering van sport accommodaties dient een halt te worden geroepen, er dient een plan van aanpak te komen voor de komende jaren en ook het hallen plan zou versneld tegen het licht gehouden dienen te worden. Er is een krapte aan beschikbare ruimten op tijden die aansluiten bij de behoeften van de sportverenigingen.

De sportverenigingen in de Sportboulevard hebben ook een duidelijk boodschap. De tarieven voor het parkeren zullen in de komende periode enorm gaan stijgen. Dit zal desastreuze gevolgen hebben voor hen en uiteindelijk ook voor de gemeente die eigenaar is van het Sportcomplex aan de Sportboulevard. Op Ons Eiland zijn wij er dan ook voorstander van dat gemeente Dordrecht de parkeergarage bij de Sportboulevard en het ziekenhuis zelf gaat exploiteren zodat de parkeertarieven gereguleerd kunnen worden in lijn met de activiteiten die daar plaatsvinden.  

Het percentage niet-georganiseerde sporters Op Ons Eiland is hoger dan het aantal georganiseerde sporters. Desondanks faciliteren wij deze groep sporters Op Ons Eiland niet. Wij zouden deze groep sporters Op Ons Eiland wensen te faciliteren door dynamische verlichting te plaatsen op de dijken (waaronder de Noordendijk, Wantijdijk, Bildersteeg, Schenkeldijk en de Wieldrechtsezeedijk) waar veel sporters en recreanten regelmatig te vinden zijn. In de wintermaanden en in de avonduren worden deze sporters beperkt in het gebruik van deze locaties, door het ontbreken van verlichting.
Het plaatsen van watertappunten langs sport- en recreatieve locaties en een route voor wielrijders zouden ook een welkome aanvulling zijn. Wij wensen de gemeente Dordrecht als doel op te leggen zichzelf om te turnen naar een sportvriendelijke gemeente.

6.      De Jeugd heeft de toekomst en problemen met jeugd het verleden

Gezinnen die gebruik wensen te maken van jeugdhulp hebben vaak te maken gehad met problemen met de lokale overheid, wat wij onszelf moeten aantrekken. Zij worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, in een wereld die gekenmerkt wordt door complexe regelgeving. Om niet in situaties terecht te komen als “de toeslagenaffaire” waarbij problematische gezinnen geen gehoor krijgen voor hun situatie en steeds verder dreigen af te glijden, zouden wij graag Op Ons Eiland een ombudsman of -vrouw in het leven roepen.  Deze ombudsman of -vrouw zouden deze gezinnen kunnen bijstaan zodat discussies met de lokale overheid glad gestreken kunnen worden en de Dordtse gezinnen de hulp ontvangen, waar zijn recht op hebben.

7.      Bestuur en financiën

In de afgelopen perioden hebben wij vaak te maken gehad met budgetten die tijdens verschillende projecten fors zijn overschreden. Het laatste voorbeeld hiervan was het spartelbadje in het Wantijbad waarvan de kosten verdubbeld zijn. Dit soort overschrijdingen kan en mag niet langer voorkomen. Op Ons Eiland wensen wij dan ook aandacht voor de budgettering bij de verschillende projecten en de uitloop van kosten. Wij wensen betere prognoses van kosten die het de Raad moet vergemakkelijken in het nemen haar besluiten. Ook wensen wij dat aannemingscontracten worden opgesteld, zodat de uitloop van kosten zoveel mogelijk voor rekening komen van de aannemer en niet voor rekening komen van de gemeente. Per slot van rekening is de gunning mede gebaseerd op de prijs. Zeker in een tijd van enorme prijsstijgingen wensen wij dat de gemeente Dordrecht zorgvuldig omgaat met gemeenschapsgeld en dat de lasten voor de Dordtse burgers en ondernemers zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

Over lasten gesproken: De hoogte van de OZB-belasting hangt af van de WOZ waarde. De WOZ-waarde is de afgelopen jaren exorbitant gestegen. Met nadruk willen wij de formerende partijen meegeven dat een verdere stijging van lokale lastendruk, met daarbij de prijsstijgingen in de gehele linie tot koopkrachtdaling zal kunnen zorgen. In dit kader wensen wij van de formerende partijen om ons – de gemeenteraad van Dordrecht – diverse keuzes voor te leggen om koopkrachtdaling te voorkomen.     

Verdeling portefeuilles: Bij de toekenning van de portefeuilles wensen wij ook aandacht voor de overlap binnen deze portefeuilles. Op Ons Eiland wensen wij de toekenning van portefeuilles zoveel mogelijk in lijn te brengen met de activiteiten binnen deze portefeuilles. Waar er sprake is van overlap wensen wij de betreffende activiteiten zoveel mogelijk bij één portefeuillehouder onder te brengen hetgeen het beheer van de portefeuille en de kosten ten goede moet komen. De portefeuillehouder kan dan ook direct worden aangesproken indien problemen niet adequaat worden opgepakt. Hierbij kan gedacht worden aan zwerfafval en HVC, Wonen en Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en Handhaving.

8.      Iedereen aan het werk

De huidige tijd waarin we leven biedt ook kansen voor Dordtenaren die geen betaalde baan hebben. Bedrijven kampen met vacatures die zij niet ingevuld krijgen, terwijl er Dordtenaren zijn die langjarig een (bijstand)uitkering ontvangen en geen zicht hebben op een betere toekomst. Zij hebben zich neergelegd bij de situatie waarin zij leven. Voor bedrijven was deze groep tot heden minder interessant, omdat zij vaak als ongemotiveerd werden gezien en vacatures op andere manieren werden ingevuld. Hetzelfde geldt voor Dordtenaren die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen. Ook dit zorgt voor een drempel om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Wij wensen deze groep Dordtenaren en Dordtse bedrijven een betere toekomst te bieden. Met omscholing, taalcursussen en begeleiding kunnen deze mensen worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Dit zal de nodige investeringen met zich meebrengen, maar op de langere duur zijn deze Dordtenaren en Dordtse bedrijven hiermee gebaat.  Op Ons Eiland telt iedere Dordtenaar mee en zal iedere Dordtenaar naar vermogen haar steentje moeten bijdragen. Deze investeringen zullen leiden tot besparingen in de toekomst. Een grote groep Dordtenaren vormt namelijk een vaste kern binnen de bijstand en de huidige personeelskrapte zorgt er voor dat iedereen aan werk zou moeten kunnen komen. Nu is het moment voor deze groep gekomen om terug te keren binnen het arbeidsproces en bij te dragen aan de Dordtse samenleving.

  

Mocht u toelichting willen op deze voorstellen, dan zijn wij bereid deze u te geven.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie Op Ons Eiland

Aydin Gündogdu - Gersom Tutupoly - Robbert de Boer

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.