Wat zijn de speerpunten van de Dordtse politieke partijen voor de ondernemers?

10 maart 2022 door de redactie
Wat zijn de speerpunten van de Dordtse politieke partijen voor de ondernemers?
Voorzitter Jeroen Put van de DOV

DORDRECHT - De Dordrechtse Ondernemers Vereniging (DOV) heeft alle Dordtse politieke partijen (16 stuks) de vraag gesteld: ‘Wat zijn jullie speerpunten, voor zover deze relevant zijn voor de Dordtse bedrijven?’. Alle partijen hebben hier aan meegewerkt en hieronder vind u een overzicht van de standpunten:

1. Beter voor Dordt
Beter Voor Dordt staat voor het lokale belang van inwoners, ondernemers en verenigingen, daar ligt
onze kracht. We willen zoveel mogelijk mensen op een actieve manier betrekken in de verdere
ontwikkeling van Dordrecht... ook na 16 maart!
Bereikte doelen;
✓ De open polders zijn groen gebleven
✓ Gratis bus voor 65+
✓ Dordtpas voor alle Dordtenaren
✓ Lage lokale lasten
Mede dankzij Beter Voor Dordt is onze stad aantrekkelijker geworden om in te wonen, werken,
ondernemen, recreëren, en als evenementenstad!
Enkele speerpunten voor de komende periode gericht op ondernemers:
o Veilige stad met meer wijkagenten / toezicht op straat
o Zo laag mogelijke lokale lasten
o Lokale economie/ondernemers maximaal steunen
o Levendige en leefbare binnenstad met meer groen
o Stevige aanpak van zwerfafval
o Geen beperkingen m.b.t. lokale winkeltijden
o 1 portefeuillehouder MKB/ZZP voor alle ondernemerszaken
o Dordrecht in de top van MKB vriendelijke gemeenten

2. VVD
Jullie, de Dordtse ondernemers, zijn een heel belangrijk fundament van onze stad. Dankzij jullie
ondernemerschap en met intensievere samenwerking tussen gemeente en ondernemers kunnen we
het leven in onze stad nog beter maken. De gemeente moet een sterke samenwerkingspartner zijn:
benaderbaar, oplossingsgericht en met duidelijke kaders.
Dordrecht is 100 plekken gestegen op de ranglijst van MKB-vriendelijke gemeenten, dat willen we
verder verbeteren. We willen meer ontzorgen, vergunningprocedures versnellen en
gebruiksvriendelijker maken. We laten de gemeente meer lokaal inkopen. Voor ondernemers die
getroffen zijn door de naweeën van Corona en de huidige economische ontwikkelingen, willen we
een speciaal begeleidingsteam.
Samenwerking tussen ondernemers en een collectieve inzet op het verbeteren van het
vestigingsklimaat is van groot belang. Daarbij willen we helpen door samen te investeren in goede
arbeidsmarkt omstandigheden. Door de juiste opleidingen te faciliteren en door de jongeren te
helpen enthousiasmeren voor banen van de toekomst. En we zetten ons in voor betere
bedrijfsterreinen: hoogwaardiger van kwaliteit en een betere samenhang tussen bedrijven, klimaat
adaptief en meer groen.

3. CDA
Lokale ondernemers krijgen waar mogelijk een streepje voor bij overheidsopdrachten en
aanbestedingen. Zij dragen bij aan onze stad en werkgelegenheid, en krijgen wat het Dordtse CDA
betreft de voorkeur boven multinationals en bedrijven van buiten onze regio.
CDA-wethouder en lijsttrekker Heijkoop heeft met DaVinci en het bedrijfsleven het Leerpark
ontwikkeld tot een innovatieve plek waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten. Op dit
moment is het nieuwe hogeschoolgebouw in aanbouw waar het onderwijs samen met het
bedrijfsleven vorm krijgt. Wij leiden daar jongeren en studenten op die aan de slag gaan bij bedrijven
in onze stad en regio. Daaraan gekoppeld wil het CDA Dordrecht samen met het bedrijfsleven zoeken
naar passende huisvesting voor zowel studenten als degenen die klaar zijn met hun opleiding en in
Dordrecht aan de slag willen.
Tot slot staan wij voor lage lokale lasten voor ondernemers en minder bureaucratie vanuit het
stadhuis, bijvoorbeeld bij het aanvragen van vergunningen.

4. GROENLINKS
GroenLinks Dordrecht wil een circulair, duurzaam en lokaal bedrijfsleven stimuleren. We willen
circulariteit en hergebruik van materialen bevorderen en willen met het Dordtse bedrijfsleven in
gesprek over het verminderen van verpakkingsmaterialen. Wat kunnen bedrijven hierin zelf doen,
maar vooral ook wat hebben zij nodig van de gemeente om deze slag te maken? Daarnaast wil
GroenLinks Dordrecht de lokale economie versterken door lokaal produceren en consumeren te
stimuleren en faciliteren. We denken hierbij vooral aan voedsel maar zien ook graag andere
producten lokaal geproduceerd worden. GroenLinks wil met bedrijfsleven en onderwijs in gesprek.
We willen bedrijven aantrekken die werkgelegenheid bieden die aansluit bij de lokale arbeidsmarkt,
energietransitie en de economie van de toekomst.

5. ChristenUnie-SGP
Wij staan voor een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin ondernemerschap wordt
gestimuleerd. We koesteren de kwaliteiten die Dordrecht al heeft. De kansen die het water geeft, de
ervaring in de maritieme industrie en in de logistiek, de kwaliteit van de binnenstad en de kracht van
de samenwerking in de regio.
Dordrecht zet in op innovatie, duurzaamheid en lokaal ondernemerschap. We stimuleren de komst
van nieuwe bedrijvigheid door het organiseren van een goede koppeling tussen arbeidsmarkt en
onderwijs. De gemeente draagt bij door duidelijke, snelle procedures en een servicegerichte
instelling. Ook een goed woningmarktbeleid, voldoende ruimte voor rust en groen, en een verdere
verbetering van de bereikbaarheid dragen bij aan de economische ontwikkeling van de Dordrecht.

6. PVV (Partij voor de Vrijheid)
De Dordtse PVV gelooft in marktwerking: zo weinig mogelijk regels en vergunningen moet snel en
zonder gezeur worden verstrekt. De PVV ziet ondernemingen als de kracht van de maatschappij.
Mensen die risico’s nemen en hard willen werken: dat is de mentaliteit die de PVV aanspreekt. Dit
betekent dat de overheid faciliterend bezig kan zijn, niet belemmerend. De PVV gaat in Dordrecht
alle regels bekijken die er voor ondernemers gelden en veranderingen voorstellen. Belangrijk is de
parkeergelegenheid. Het huidige college beknibbelt op de parkeerplaatsen. De PVV wil een
ondergrondse parkeergarage in het centrum. Op die manier is het centrum autoluw en is er
voldoende ruimte voor de auto. Veel bedrijven zijn kapotgemaakt door het coronabeleid dat niet
logisch was. Wij willen dat de gemeente bedrijven extra gaat helpen die de dupe zijn geworden van
het coronabeleid. We zijn ook voor goede OV verbindingen en samenwerking tussen bedrijfsleven en
onderwijs.

7. SP (Socialistische Partij)
De SP is een prima partij voor het MKB. Landelijk pleiten we voor huurbescherming ook voor
ondernemers. Plaatselijk strijden wij voor afschaffing van de reclamebelasting voor ondernemers in
de Binnenstad.
Ook willen wij de OZB zakelijk onroerend goed verschuiven van gebruikers naar eigenaren. Nu
betalen ondernemers voor leegstand omdat het tarief voor gebruikers omhoog gaat als panden leeg
blijven staan omdat sommige eigenaren torenhoge huren vragen.
Als SP zijn we er ook van overtuigd dat een binnenstad met minder auto’s en een prettiger verblijf
voor voetgangers en fietsers meer mensen aantrekt en daarmee tot meer omzet. Uiteraard moet
parkeren aan de rand van het centrum in de garages goed geregeld zijn.
Bij evenementen moet ook de vaste horeca daarvan mee kunnen profiteren.
Uiteraard hebben mensen ook meer te besteden als ze niet opgezadeld worden met torenhoge
woonlasten en er voor onze inwoners fatsoenlijk betaalbare huizen zijn.

8. Verenigde Senioren Partij Dordrecht
Het vestigingsbeleid voor ondernemers (ook horeca) moet aantrekkelijk zijn zodat in Dordrecht de
economie verder kan doorgroeien. Jong en oud moeten werk en huisvesting kunnen vinden in onze
stad en regio.
- De VSP vindt het van groot belang om onderwijs en bedrijfsleven op elkaar af te stemmen.
- de gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om vrij ondernemerschap te stimuleren en
ondersteunen.
- Duidelijke regels en meer transparantie bij aanbestedingen.
- Niet alleen lage lonen banen aantrekken, maar ook kwalitatieve hoogwaardige banen en
werkgelegenheid in het hogere segment.
- Aantrekkelijkheid bewaken en verder verbeteren.
- Dordrecht als toeristische trekpleister promoten.
- Versoepeling van het terrassenbeleid, afschaffing van de precariobelasting
- Dordt als waterrijke stad.
- Compact kernwinkelgebied, gerenoveerde panden gebruiken als woonhuizen, werkplaatsen voor
oude ambachten en kunstenaars.
- Verkrotting en leegstand van winkelpanden in de binnenstad en de wijken met alle mogelijke
middelen bestrijden.
- Meer studenten zorgen voor meer levendigheid en overlevingskansen voor de horeca.

9. PvdA (Partij van de Arbeid)
Dordrecht is de economische motor van de regio!
De coronacrisis heeft ook in Dordrecht veel ondernemers flink geraakt.
Wij vinden dan ook dat initiatieven om de Dordtse economie te stimuleren een Extra steun in de rug
kunnen verwachten van de Dordtse PvdA.
Want zoals u weet staat de PvdA voor werk, werk en werk.
En zonder ondernemers is er geen werk(gelegenheid).
De PvdA Dordrecht wil daarom samen met de ondernemers investeren in een regionaal economisch
herstelplan en ruimte bieden voor ondernemerschap.
Dit betekent;
• Stimuleren van regionale groei
• Transitie naar een duurzame economie die kansen biedt op nieuwe werkgelegenheid
• Behoud en versterking van de lokale economie door samenwerking met de regio Rotterdam
om maximaal de financiële mogelijkheden te benutten die de Rijksoverheid en de EU ons
bieden. Inzet is het gezamenlijk investeren in innovatieve projecten, het ondersteunen van
kansrijke sectoren en het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het aanbieden van
omscholingstrajecten

10. Gewoon Dordt
Vergunningstrajecten snel en correct
Een goed vestigingsklimaat is belangrijk om Dordrecht economisch te laten groeien. Bedrijven die
zich willen vestigen in Dordrecht of die binnen de stad verhuizen krijgen te maken met
vergunningstrajecten. Die lopen nog steeds niet altijd soepel en duren vaak te lang. Gewoon Dordt
vindt een uitbreiding van het ondernemersloket hiervoor noodzakelijk. Iedere ondernemer krijgt een
vaste contactpersoon bij de gemeente toegewezen.
Deze contactpersoon kent de weg en heeft dusdanige bevoegdheden dat hij of zij binnen de
gemeente maar ook bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-zuid (OZHZ) die informatie op
kan vragen die zekerheid geven en garantie bieden dat een vergunning correct is. De doorlooptijden
tussen vergunningaanvraag en verlening is nu veel te lang. Gewoon Dordt wil dat vergunningen
verstrekt worden binnen een week na afronding van de wettelijke termijn waarop zienswijzen
kunnen worden ingediend.

11. Forum voor Democratie
Volledig afschaffen van de QR-code en de spoedwet. Met het verlagen van de lasten en het
verminderen van regels mag alles weer opbloeien.
Winkeliers, theaters en horeca kunnen sinds 25 februari alle klanten verwelkomen. Wij staan erop
dat dit altijd zo zal blijven. De ondernemers hebben een flinke achterstand opgelopen en dat dienen
we waar mogelijk te ondersteunen.
Betaalbare woningen bouwen en het aanleggen van fysieke en digitale infrastructuur zijn
speerpunten van FVD. In de gemeenteraad stemmen wij dus voor deze investeringen.
Subsidies die niet direct ten goede komen aan burgers en het MKB van Dordrecht, worden
onderzocht en wat betreft FVD betreft afgeschaft.
FVD wil de kosten voor energie sterk verlagen door gebruik te maken van de Groningse
gasvoorraad, zodat de koopkracht van alle burgers toeneemt de middenstand meer omzet kan
realiseren.
Koopkracht verlagende inflatie wordt door FVD verder aangepakt door het verlagen van de
energiebelasting en de BTW.

12. JEZUS LEEFT
Innovatie: Jezus leeft heeft creatieve oplossingen voor huisvesting, eenvoudig vergunningenbeleid en
passend onderwijs naar Dordrecht halen.
Human Capital: Wij kunnen een klimaat creëren waarbij jongeren opgeleid worden in de nodige
vakgebieden. De bedrijven zorgen voor goede leerwerk en stageplaatsen en wij zorgen vervolgens
voor passende huisvesting voor iedereen.
Leefklimaat: Als veiligheidsadviseur voor overheden denk ik graag mee over de veiligheid en het
leefklimaat op bedrijfsterreinen. Vervoer moet goed aansluiten op woon-werk.
Energietransitie: Jezus Leeft zal lobbyen voor zoveel mogelijk subsidie vanuit de Rijksoverheid voor
de energietransitie. Plannen als waterstof zien er veelbelovend uit, daar willen wij ons over laten
informeren door de DOV. Wat zijn de mogelijke gevaren en wat zijn de voor- en nadelen van
waterstof?
Pfas en stikstof: Chemours vervuilt teveel en belemmerd daarmee ook de bedrijfsvoering van andere
bedrijven. Wij zijn voor sluiting Chemours met compensatie voor de gedupeerden.

13. Partij voor de Dieren
Wat heb je aan geld, als de ijskap smelt? Steeds meer economische groei is niet de oplossing, maar
juist het probleem. De Partij voor de Dieren kiest voor een sociale en duurzame economie, die
iedereen een menswaardig bestaan biedt én die binnen de draagkracht van de Aarde blijft. We gaan
vol voor het leefbaar houden van onze planeet. De wegwerpeconomie heeft zijn langste tijd gehad.
Hergebruik van grondstoffen en het delen van producten wordt de norm. Het principe ‘de vervuiler
betaalt’ wordt leidend.
De Partij voor de Dieren kiest voor het versterken van de lokale en regionale economie. Thuiswerken
of een korte woon-werkafstand is beter voor mens en milieu. Lokaal inkopen bij regionale bedrijven
heeft de voorkeur. Dordrecht wordt een Fairtrade- en Global Goals-gemeente en verwerkt deze
uitgangspunten in het economisch beleid. Het inkoopbeleid is duurzaam en sociaal, de prijs is daaraan
ondergeschikt.

14. Op Ons Eiland
Op Ons Eiland wensen wij voor ondernemers: Zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen en deel
uit te laten maken van het arbeidsproces (invulling vacatures) middels omscholing en stages en
binding van jongeren aan onze stad. Uitbreiding van (kleinschalige) horecagelegenheden en
nachthoreca. Behoud van verruimde terrassen wat terug moet komen in het nieuwe horecabeleid.
Goedkoop mogelijk OV voor iedereen, als alternatief voor autoluwe binnenstad waar in de
gemeenteraad steeds vaker over gesproken wordt/betere verbinding naar bedrijventerreinen.
Schuldhulp programma’s voor ondernemers & uitbreiding van het ondernemersloket met
adviesfunctie, zodat ondernemers ook perspectief geboden wordt na de coronacrisis. Hiermee geven
wij ook invulling aan het voornemen om de meest vriendelijke gemeente voor ondernemers te
worden. Met ondernemers die zich in financieel zwaar weer begeven zal bekeken moeten worden of
op maat regelingen getroffen kunnen worden over verschuldigde gemeentelijke leges. Er dient actief
gezocht te worden naar alternatieve energiebronnen zoals waterstof.

15. DENK
Een zekere baan voor een goed loon moet voor iedereen bereikbaar zijn. De gemeente heeft bij
DENK een belangrijke taak om dit te stimuleren. De gemeente maakt van het stimuleren van
werkgelegenheid een grotere prioriteit. Door meer in te zeten op akkoorden met scholen en
werkgevers, en door te investeren in scholing en begeleiding van mensen zonder baan.
De gemeente stelt subsidies in om inwoners en ondernemers te helpen. De regels en gemeentelijke
bureaucratie moet worden vermindert voor kleinere ondernemers.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door duurzaam in te kopen, de eigen organisatie
milieuvriendelijk te maken en bij afgifte van gronden afspraken te maken over verduurzamen. De
gemeente maakt afspraken met het lokale bedrijfsleven over de energietransitie. Hier wordt geld
voor beschikbaar gesteld. Behoud van banen en inkomen voor onze inwoners is een voorwaarde.
Ik roep u op om samen met DENK te strijden voor gelijke kansen. Voor een gemeente die werkt
voor iedereen.

16. MOEDD
1. Omgevingswet volgen en belangen MKB beter behartigen.
2. Meer participatie voor MKB.
3. Wekelijks ondernemerswensen monitoren van hen die zwaar lijden onder Corona.
4. Diverse platforms voor het economische hart met inspraak van het MKB.
5. Lokale ondernemers beschermen tegen grote ketens. Ambtenaren spreken met kleine
lokale ondernemers om hen administratief te ontlasten. Soms garant staan voor leningen.
6. Bij aanbesteding meer punten voor lokale ondernemers.
7. Wekelijks ondernemers vragen naar wensen. Dan afstemming met DOV of andere
organisatie.
8. Meer omdenken en ondernemersgeest. Meer samenwerking met kunstenaars voor
creativiteit.
9. In arme wijken kleine bedrijven opzetten die werkzaamheden voor de gemeente verrichten.
Daarbij wordt het right to challenge van burgers gecombineerd met nieuw werk. Vaak is dit
goedkoper.
10. Leef- en vestigingsklimaat verbeteren voor MKB. Voor grote industrie en opslagcentra is
geen ruimte meer.
11. Human capital idee: pool maken van gepensioneerden die kennis delen met ondernemende
jongeren (meester-gesel)
12. Grootschalig onderzoek naar PFOA’s.

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.