Verkiezingsprogramma 2022-2026 SP-Dordrecht

26 januari 2022 door de redactie
Verkiezingsprogramma 2022-2026 SP-Dordrecht

DORDRECHT - Hieronder vindt u het verkiezingsprogramma 2022-2026 van SP-Dordrecht.

Speerpunten
Wonen is een recht!
Wij willen betaalbaar wonen voor iedereen. We zitten op het moment in de grootste wooncrisis sinds de jaren '40, jong en oud heeft grote moeite om een (betaalbaar) huis te vinden. Wij vinden dat de gemeente meer regie moet pakken door eisen te stellen aan wat er gebouwd en omgebouwd moet worden. Geen peperdure huizen, maar veel meer sociale huurwoningen en starterswoningen, daar is nu behoefte aan.

We weren beleggers uit de stad door de woonplicht, een woning is wat ons betreft geen handelswaar, maar een plek om te wonen.

Dordrecht een veilige stad voor iedereen
De gemeente heeft de plicht de veiligheid van haar inwoners te waarborgen. Dit betekent voor elke wijk vaste wijkagenten en vaste handhavers. Veiligheid is een kerntaak die niet kan worden uitgevoerd door een privaatbedrijf. Door het personeel weer in eigen beheer aan te stellen, kunnen er een flink aantal extra mensen worden aangetrokken. Mensen, zoals jongerenwerkers en op jongeren gespecialiseerde BOA’s om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestrijden. En mensen voor de bescherming van inwoners en bedrijven door ’s nachts toezicht uit te voeren.

Afval
De gemeente Dordrecht wil Diftar invoeren. Dat betekent dat je in plaats van een vast tarief voor afval betaalt per zak of per kilo. Iets wat in andere gemeenten al is ingevoerd en heeft geleid tot meer zwerfafval, en daarmee ongedierte. De SP is voor het scheiden van afval maar tegen het extra betalen hiervoor. Het is geen prikkel om afval te scheiden maar eerder het tegenovergestelde en ongunstig voor mensen met toch al weinig geld. Grof afval wordt net zoals vroeger weer gratis opgehaald.

Zorgbuurthuizen voor ouderen in hun eigen wijk
De SP vindt dat er in elke wijk een aantal zorgbuurthuizen moet komen, waar ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen naar toe kunnen, met vast zorgpersoneel en gezamenlijke activiteiten, zoals spelletjes en avondeten. Ook andere mensen in de buurt zijn daar natuurlijk welkom. Zo bestrijden we eenzaamheid en bezorgen we mensen een fijne oude dag in hun eigen vertrouwde omgeving.

Armoede
Laaggeletterdheid leidt tot armoede en moet bestreden worden. We willen kinderarmoede voorkomen. Het geld dat hiervoor wordt vrijgemaakt, bijv. via de Stichting Leergeld, moet besteed worden waarvoor het is bedoeld. De basisscholen verstrekken maaltijden aan de kinderen. Starre bepalingen uit de Participatiewet leiden tot ongewenste situaties. Die passen we daarom niet toe in Dordrecht.

Chemours
Dupont/Chemours stoot al jaren stoffen uit als PFOA en GenX die de gezondheid van onze inwoners en de veiligheid van ons drinkwater bedreigen. Wat de SP betreft wordt deze uitstoot tot nul terug gebracht. De controle op de chemische industrie moet veel strenger worden en vergunningen moeten alleen worden verleend als er geen gevaar ontstaat voor mensen of milieu.

Inleiding
Dit is het verkiezingsprogramma van de SP Dordrecht. Net als veel andere partijen beloven wij om ons in te zetten voor de bewoners van onze stad, voor betaalbare woningen, voor een schonere stad. Wij willen echter iedereen die in maart een keuze wil maken oproepen om te kijken naar wat partijen daadwerkelijk de afgelopen jaren hebben gedaan.

Er zijn partijen die nu met ons zeggen dat er de komende jaren minimaal 30% sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Maar die de afgelopen jaren consequent tegen al onze voorstellen voor betaalbare woningen en gemengde wijken stemden. Er zijn partijen die roepen dat er naar de bewoners moet worden geluisterd, maar er dan voor kiezen dit te doen door miljoenen in te zetten voor gemeentelijke propaganda. Propaganda die er voor zorgt dat de bewoners vooral naar het college moeten luisteren.

Er zijn partijen die zeggen 'Wij komen op voor gratis Openbaar Vervoer vanaf 65 jaar', maar die verzuimden daar structureel geld voor vrij te maken in de begroting. Zo kun je het bij iedere verkiezing opnieuw beloven, zonder het ooit echt vast te leggen.

Als SP zullen we ongetwijfeld onze fouten en vergissingen hebben. Maar waar niemand aan kan twijfelen is dat wij consequent voor de bewoners van onze stad opkomen. Oud of jong, arm of rijk, migratie achtergrond of niet, ons maakt het niet uit. Wat wij wel willen is eerlijk beleid. De sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. Werk voor iedereen die kan werken. Een inkomen waar je behoorlijk van rond kan komen. Een betaalbaar dak boven je hoofd.

Wat wij eisen is niet meer dan redelijk. Maar we leven in een kapitalistische maatschappij waarin de winsten van enkelen belangijker zijn dan de behoeften van velen. Daarom is iedere kleine verbetering waar we voor vechten verbonden met de strijd voor een eerlijke maatschappij. Een socialistische maatschappij die draait om een goed bestaan voor mensen, in evenwicht met de natuur.

Wonen
De SP vindt dat elke inwoner in een kwalitatief goede en voor hem of haar betaalbare woning moet kunnen wonen. Wij willen wijken met daarin een verscheidenheid aan woningen, koop en huur door elkaar, met voldoende speelplekken en groen. Dat bevordert de samenhang en levendigheid in een wijk. De opbouw van de woningvoorraad moet in verhouding staan tot de financiële mogelijkheden van de Dordtse inwoners. Die verhouding verbeter je niet door huizen te bouwen voor meer vermogende mensen van buiten Dordrecht.

Jarenlang is ons door het dagelijks bestuur van de gemeente voorgehouden dat er een overschot zou zijn aan sociale huurwoningen. Van de inwoners van onze stad horen wij heel andere geluiden. Voor starters op de woningmarkt is het heel moeilijk om aan een woning te komen. Veel jonge mensen werken in flexbanen met een onzekere toekomst en een beloning onder de maat. Kopen lukt dan niet, want je krijgt geen hypotheek. Wat wel gebeurt is dat sociale huurwoningen verkocht worden. De SP is hier een fel tegenstander van.

Tot nu toe wordt er in de praktijk bijna alleen maar dure woningen – boven de 300.000 euro – gebouwd in Dordrecht. Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen is de laatste tijd alleen maar erger geworden. Je ziet nu dat andere partijen ook eindelijk roepen dat het anders moet. Dat is op zich goed nieuws, nadat bijna alle partijen tot nu toe bij onze voorstellen voor betaalbaar bouwen tegen stemden. Nu maar hopen dat ze morgen doen wat ze vandaag zeggen maar gisteren verzuimden.

De SP heeft zich altijd verzet tegen het besluit van kabinet Rutte-II met de PvdA om de verzorgingshuizen te sluiten. Nu zijn de verzorgingshuizen er niet meer, en zien steeds meer mensen in dat dit een fout besluit is geweest. Het is daarom tijd voor iets beters: het zorgbuurthuis. Een plek waar je oud kunt worden, in je eigen vertrouwde buurt. Waar je samen kunt wonen met je partner, ook als de één zorg nodig heeft en de ander niet. Zonder lange gangen van het oude verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals thuis. Dat is oud worden in het Zorgbuurthuis.

 • Minimaal 30% van de te bouwen woningen moeten sociale huurwoningen zijn. Het grootste deel van die woningen moet vallen in de categorie 'betaalbaar' (rond de 660 euro voor een eengezinswoning, minder voor kleinere woningen). Met een mix van woningen voor jongeren, gezinnen, alleenstaanden en ouderen.
 • Het zijn veelal de goedkopere huurwoningen in het sociaal huursegment die door sloop of verkoop verdwijnen. Waar mogelijk moeten bestaande sociale huurwoningen in het goedkope segment worden opgewaardeerd door middel van renovatie. Dat heeft de voorkeur boven slopen. Waar wel gesloopt moet worden, moet gelijkwaardig in huur en van goede kwaliteit worden teruggebouwd.
 • Wij vinden dat, op een enkele uitzondering na, sociale huurwoningen niet verkocht mogen worden.
 • Om betaalbare sociale huurwoningen te realiseren moet de grondprijs voor deze woningen zo laag mogelijk zijn dan wel in erfpacht worden uitgegeven.
 • Betaalbare woningen voor jongeren moeten gerealiseerd worden. Zeker gezien het hoger onderwijs dat we naar Dordrecht terug willen halen. Dit kan bijvoorbeeld door complexen die nu leeg staan met een beperkte investering om te zetten naar jongerenhuisvesting. Tijdelijke verhuur van leegstaande panden moet gebeuren op basis van de leegstandswet in plaats van antikraak. Huisjesmelkers worden aangepakt, bovenwettelijke huren moeten naar beneden worden gebracht.
 • Beleggers worden geweerd door benutting van alle mogelijkheden voor een woonplicht.
 • De gemeente gaat daadwerkelijk aan de slag met de realisatie van zorgbuurthuizen, zodat ouderen die niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen in hun eigen wijk kunnen blijven, met kleinschalige voorzieningen. Met een eigen restaurant en mogelijkheden voor recreatie die ook ten goede kunnen komen aan zelfstandig wonende ouderen in de buurt. De gemeenteraad nam in november 2020 dit voorstel aan, maar vervolgens heeft het college niets gedaan om hier uitvoering aan te geven.
 • Dak- en thuislozen worden, na goed overleg met de omgeving over de voorwaarden, kleinschalig en in de wijk opgevangen.

Veiligheid
Veiligheid is niet typisch iets van rechts, ook de SP heeft het hoog in het vandaal staan. Landelijk is door de partijen, die de afgelopen jaren geregeerd hebben, niet goed voor onze veiligheid gezorgd. Er is te weinig capaciteit bij de politie en het OM. Er is jarenlang veel te weinig aandacht geweest voor preventie.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid en de gemeente heeft de plicht de veiligheid van haar inwoners te waarborgen. We zien dat gemeentelijk beleid de veiligheid in de uitverkoop heeft gedaan. Sinds 2016 is handhaving en toezicht in Dordrecht in handen van een privaat bedrijf. Dat leidt tot wrijving met de politie. Nog net aan het einde van deze collegeperiode heeft het college de eerste stappen gezet om vanaf 2023 voor maar liefst 10 jaar weer in zee te gaan met een privaat bedrijf.

Wat de SP betreft komt Handhaving weer volledig in handen van de gemeente. Dat spaart zoveel geld uit dat er heel wat extra handhavers aangenomen kunnen worden. Handhavers die wat ons betreft ook in de wijken ingezet worden, en meer op momenten dat het nodig is zoals in de avond, of in de stad, wanneer veel mensen op straat komen bij het sluiten van de horeca.

Ook vinden we het belangrijk dat handhavers een goed contact hebben met de buurten en dat wijkbewoners medezeggenschap hebben over de prioriteiten van handhaving in hun buurt.

Wat de politie betreft vinden wij het ook belangrijk dat ze effectief worden ingezet. In de avond en nacht is er de meeste criminaliteit. Helaas wordt regelmatig heel veel menskracht verspild aan 'preventief fouilleeracties' overdag, die vooral daadkracht uit moeten stralen, maar waarbij zelden of nooit echte criminelen worden betrapt. Wel zetten deze acties mogelijk kwaad bloed bij jongeren die worden aangehouden zonder dat ze wat dan ook gedaan hebben, puur vanwege de wijk waar ze in wonen. En dat terwijl het kleine deel van de criminaliteit dat in Nederland wordt opgelost, meestal alleen lukt juist door medewerking van het publiek.

Een andere schijnoplossing is het idee om overal camera's op te hangen. Als SP zijn we niet tegen camera toezicht op plekken waar vaak wat loos is. Uiteindelijk voorkomen camera's geen problemen, hooguit helpen ze achteraf in de opsporing van daders. In ieder geval is het geen vervanging voor politie en toezicht ter plekke op de momenten dat het nodig is.

Tenslotte dienen we er als gemeente voor te zorgen dat de mensen en jongeren die gewoon hun best doen, dat die voldoende perspectief hebben op een vaste baan, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Hierdoor neemt de aantrekkingskracht van een criminele loopbaan af voor die jongeren die nu slechts het vooruitzicht hebben van een leven van wel essentiële, maar ook laag betaalde en ondergewaardeerde flexbanen. Ook de terugkeer van jongerenwerkers die dichtbij de jeugd staan in iedere wijk kan daarbij helpen.

Het sluiten van coffeeshops zal slechts leiden tot straathandel en meer overlast. Wel kan gekeken worden naar verplaatsing om overlast te verminderen. Waar mogelijk zou ook de inkoop door coffeeshops gelegaliseerd moeten worden, om hiermee de criminaliteit één van haar meest lucratieve inkomstenbronnen te ontnemen.

 • We zetten ons in om de nieuwe aanbesteding voor private handhaving en toezicht t/m 2032 terug te draaien. De besparing op de kosten voor private handhaving (aanbesteding, management, winst privaat bedrijf en te betalen BTW) gebruiken we voor extra personeel, bijvoorbeeld om in de avond en nacht te waken over inwoners en hun eigendommen.
 • De gemeente stimuleert buurtpreventie.
 • Er is een actief handhavingsbeleid bij coffeeshops en horeca op overlast, misbruik en sluitingstijden.
 • Buurtbewoners krijgen medezeggenschap over de inzet van handhaving in hun wijk.

Werk, inkomen en armoede
Mensen maken zich zorgen over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Terwijl het aantal miljonairs groeit, zijn er aan de andere kant steeds meer mensen die in armoede leven. In sommige wijken leeft zelfs meer dan één op vier gezinnen in armoede. Als welvarend land zouden we ons kapot moeten schamen dat steeds meer mensen van de voedselbank afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.

Van uitkering naar werk
Het beste medicijn tegen armoede is werk wordt wel gezegd. Dat klopt, als het om regulier werk gaat met een voldoende aantal uren, een vast contract en beloning volgens de CAO. Het heeft geen zin om mensen te dwingen kortlopende baantjes te accepteren waarvoor in veel gevallen geen behoorlijk salaris wordt betaald of zelfs maar het minimumloon.

Als SP vinden we dat als er behoorlijk werk is, dat mensen dat moeten accepteren. Maar de onzinnige sol- licitatieplicht, die werkgevers met ladingen brieven opzadelt voor banen die er toch niet zijn, en werklozen met een demotiverende herhaling van afwijzingen, moet worden afgeschaft.

En in plaats van mensen in de bijstand zinloze cursussen op te dringen, waar vooral de reintegratiebureaus goed aan verdienen, vinden we dat er voor alle werkzoekenden een opleidingsbudget moet komen, waarvoor mensen zelf, met begeleiding waar nodig, een cursus of opleiding uit kunnen zoeken, uiteraard als die aantoonbaar de kansen op betaald werk vergroot.

 • Geen werk met behoud van uitkering, maar fatsoenlijk werk met een normaal CAO loon.
 • Werken zal worden gestimuleerd door de maandelijkse uitkering flexibel aan te laten sluiten en geen wachttijden aan te houden.
 • De gemeente moet hulp aan werkzoekenden zelf organiseren in plaats hiervoor reintegratie- of uit- zendbureaus in te huren. Baanbrekend wordt opgeheven en de arbeidsbemiddeling komt 100% in handen van de SDD.
 • Iedereen die een uitkering aanvraagt bij SDD krijgt een vaste medewerker toegewezen die met een rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres bereikbaar is.
 • Klanten van de SDD moeten actief gestimuleerd worden om bij gesprekken een vertrouwenspersoon mee te nemen. De gemeente moet hen actief bijstaan om aanspraak te kunnen maken op de juiste voorzieningen.

Minimabeleid en schuldhulpverlening
Het minimabeleid is er voor alle mensen, met of zonder werk, die te weinig geld hebben om goed van rond te kunnen komen. Vanwege de armoedeval, het feit dat je boven het absolute minimum al snel toeslagen kwijtraakt en gemeentelijke belastingen moet gaan betalen, geldt dit voor mensen die tot 150% van het minimum als inkomen hebben.

In Nederland lopen ten gevolge van overheidsbeleid kleine schulden al snel op tot onoplosbare problemen door torenhoge incassokosten bij boetes en betalingsachterstanden. Wij vinden dat de gemeente alleen gebruik mag maken van incassobureaus die voldoen aan het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren.

 • Het minimabeleid gaat zich richten op gezinnen met inkomens tot 150% van het minimum.
 • Als er sprake is van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima dan moet een gespreide maandelijkse betaling van het eigen risico daar onderdeel van zijn.
 • Mensen met problematische schulden worden waar nodig geholpen door de gemeente de schulden over te laten nemen van de andere schuldeisers, zodat iemand nog maar één schuldeiser heeft, de gemeente dus.
 • De Dordtpas blijft er voor alle inwoners, en gratis voor bewoners die onder het minimabeleid vallen.
   

Duurzaamheid, milieu en leefbaarheid
We leven niet alleen samen met andere mensen maar ook met het water, het polderlandschap en de (natte) natuur. Op het Eiland van Dordrecht is dat heel goed zichtbaar. Aan de ene kant de stad met het historische centrum en havengebied maar op korte afstand het prachtige rivierenlandschap, akkers en de natuur- en recreatiegebieden de Zuid-Hollandse en Dordtse Biesbosch.

Klimaatrechtvaardigheid
Veel mensen en zeker jongeren maken zich ernstig zorgen over de opwarming van de aarde. Tegelijkertijd vrezen veel mensen maatregelen die onbetaalbaar zijn. Dit wordt in de hand gewerkt door torenhoge energiebelastingen voor kleinverbruikers, terwijl de grootverbruikers onbelast hun gang kunnen gaan.

Als SP vinden we dat maatregelen voor verbetering van het klimaat ook de woonlasten van mensen met een laag of gemiddeld inkomen moeten verbeteren. Energiebesparing is de beste klimaatmaatregel, zeker als de overheid woningcorporaties en eigenaren van de betaalbare koopwoningen kan helpen om tot energiezuinige woningen te komen. Liefst met op zoveel mogelijk daken zonnepanelen, om daarmee in ie- der geval een groot deel van de elektriciteitsbehoefte te dekken.

Het uitrollen van warmtenet betekent dat steeds meer bewoners van onze stad afhankelijk worden van een leverancier met een monopolie positie. Als mede-eigenaar van HVC moet de gemeente ervoor zorgen dat de tariefstijgingen voor warmte beperkt worden. De koppeling met de extreem stijgende gasprijzen moet verbroken worden. De kosten voor overzetten van aardgas naar warmtenet mogen niet op bewoners worden afgewenteld.

Daarnaast draait het warmtenet nu nog op de verbranding van huishoudelijk afval. Dat is geen duurzame oplossing. Gezocht moet worden om het warmtenet te voeden met warmte uit de bodem (geothermie).

Chemours/Dupont
Jarenlang kon het bedrijf Dupont ongecontroleerd gevaarlijke stoffen in het milieu uitstoten. De gezondheidsrisico’s van PFOA, GenX en aanverwante stoffen werden onder de pet gehouden.

 • De uitstoot en lozing van GenX en andere schadelijke stoffen moet zo snel mogelijk terug naar nul. Bij gebleken onaanvaardbare gezondheidsrisico’s en andere milieurisico’s een saneringsonderzoek, saneringsplan en sanering uit te voeren op kosten van de veroorzakers Chemours en/of DuPont.
 • Er dient onderzoek te komen naar het onnodig maken van GenX achtige stoffen. Er zijn goede alternatieven voor Teflon in pannen, bijvoorbeeld een keramische anti-aanbaklaag. Maar er zijn nog geen goede alternatieven voor gebruik in brandwerende kleding of blusmiddelen.
 • Simpelweg sluiten van het bedrijf, zoals sommigen willen, is geen oplossing. Willen we echt dat de productie verder gaat in landen waar helemaal geen regels gelden of toezicht is?

Bomen
De afgelopen jaren zijn veel inwoners van Dordrecht in actie gekomen voor het behoud van bomen, met wisselend succes. Bomen zorgen voor een aangenaam leefklimaat, en een fraaiere omgeving. Maar ze zijn ook cruciaal in opslag van CO2, als woonplaats voor vogels en insecten, in behoud van biodiversiteit.

Op dit moment is er een bomenlijst waarop bijgehouden wordt welke bomen bescherming verdienen. Wat ons betreft is dit de omgekeerde wereld. Iedere boom van een zekere omvang zou niet zonder vergunning gekapt mogen worden. Die vergunning mag alleen verleend worden als er geen alternatief is.

Op het eiland van Dordrecht dient het aantal bomen fors uitgebreid te worden. In de komende periode wordt een plan uitgewerkt waar deze bomen kunnen komen, welke soorten gewenst zijn en in welk tempo ze kunnen worden geplant.

Groen in de buurt
Hoogwaardig openbaar groen in parken en plantsoenen draagt bij aan aantrekkelijke stadsbuurten en verbetering van de luchtkwaliteit. Er moet voldoende geld uitgegeven worden voor het schoonhouden en onderhouden van het openbaar groen.

Klein openbaar groen, door burgers zelf te onderhouden leidt tot meer variatie en kwaliteit van de woonomgeving. Op braakliggende locaties en terreinen binnen de bebouwde kom wordt ruimte geschapen voor tijdelijke natuur.

Het Wantij wordt erkend als een belangrijke ecologische verbinding tussen de Merwede en de Biesbosch. De natuurlijke oevers worden hier zoveel mogelijk behouden of hersteld. De landtong op de Stadswerven wordt als openbaar groen ingericht.

Afval
De gemeente Dordrecht wil Diftar invoeren. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. In plaats van een vast tarief betaal je dus daarnaast ook per keer/kilo. Iets wat in andere gemeenten al is ingevoerd en heeft geleid tot meer zwerfafval.

De SP is voor het scheiden van afval maar tegen het extra betalen hiervoor. Het is geen prikkel om afval te scheiden maar eerder het tegenovergestelde. Inwoners met een laag inkomen hebben al moeite met rondkomen en moeten daarnaast dus meer gaan betalen voor hun afval. Het leidt tot meer zwerfafval wat weer leidt tot het aantrekken van ongedierte.

 • Geen Diftar (betalen per bak of zak) invoeren. Afschaffen van de twintig euro voor ophalen van grofvuil. Afval aanbieden moet, naast het vaste tarief, gratis blijven.
 • In alle wijken moet er meer gedaan worden tegen zwerfafval om het leefklimaat te verbeteren.
 • De gemeente zal bewoners actief helpen om tuinen met meer groen en minder tegels te realiseren.
 • Pasjes voor de containers, oorzaak van de meeste bijplaatsingen, afschaffen.

Dieren
Dierenwelzijn is een belangrijk item voor de SP. De mens is zelf ook een dier, en andere dieren hebben misschien geen taal, maar wel een bewustzijn en gevoel. Onverschilligheid tegenover het lot van dieren, leidt vaak tot onverschilligheid voor de medemens.

 • We steunen de dierenambulances en proberen tot een betaalbare medische zorg voor huisdieren te komen voor mensen met weinig geld.
 • Bij het inkoopbeleid van de gemeente wordt voor kantinediensten en catering de hoeveelheid produc- ten van dierlijke oorsprong geminimaliseerd, en zullen alle dierlijke producten biologisch moeten zijn.
 • In de groenvoorziening, het onderhoud van parken en in het maaibeleid zal rekening gehouden wor- den met het broedseizoen, bloeiende wilde bloemen met bijbehorende insecten, en de behoefte van vogels als mussen, mezen, spreeuwen, koolmezen aan een beschutte plek.
 • Het hondenuitlaatbeleid wordt verbeterd, in samenspraak met de buurt en de hondenbezitters. Per wijk wordt met alle gebruikers van groen bekeken waar honden uit- of losgelaten kunnen worden.
 • Overlast gevende dieren, vogels en insecten moeten zo diervriendelijk mogelijk bestreden worden. De gemeente dringt er bij de provincie op aan om de jacht op reeën niet meer toe te staan en ook voor het overige zeer terughoudend te zijn met jachtvergunningen. 'Faunabeheerplannen' moeten niet door jagers worden opgesteld, maar met medewerking van natuurorganisaties.

Verkeer en vervoer
Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, een schonere lucht en het klimaat is het goed als mensen meer en meer de fiets of het openbaar vervoer (OV) gebruiken, in plaats van de auto. Tegelijkertijd moeten we er rekening mee houden dat veel mensen hun auto ook nog niet kunnen missen om naar hun werk te gaan, voor vakanties met het gezin, of het bezoek van familie.

Openbaar vervoer
De NS heeft na veel protest vanuit de stad station Dordrecht als Intercity station gehandhaafd. Maar di- recte intercity verbindingen met het zuiden van het land, of met Antwerpen en Brussel zijn verloren gegaan, waardoor reistijden naar het zuiden fors zijn opgelopen. Ondertussen denderen wel om de haverklap goederentreinen met gevaarlijke stoffen door onze stad heen.

Stadsbussen moeten ervoor zorgen dat bejaardencomplexen en algemene voorzieningen, zoals begraafplaatsen en ziekenhuis goed bereikbaar worden en vervolgens ook blijven.

Het bestaande systeem voor OV voor inwoners van 65-jaar en ouder zorgt ervoor dat ouderen langer mobiel blijven. Daarom moet het net zoals bij de invoering weer volledig gratis worden. Naast deze doelgroep wil de SP dat ook mensen die onder het minimabeleid vallen en jongeren tot 18 jaar gratis van de stadsbus gebruik kunnen maken.

 • Er moet een einde komen aan goederenvervoer over het spoor voor zover de vervoerde goederen niet voor Dordrecht bestemd zijn.
 • Er dient weer een volwaardige intercity verbinding met het zuiden van het land en met Antwerpen en Brussel te komen.
 • Inzetten op het terugdringen van het aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen.
 • Alle algemene voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn met het OV en een halte te hebben.
 • Het OV vanaf 65 wordt weer echt gratis.
 • Het gratis OV wordt uitgebreid naar mensen met een uitkering en jongeren tot 18 jaar.
 • De Waterbus moet ook (blijven) varen op koopavonden en tijdens evenementen. De Hooikade moet weer een volwaardige halte worden voor de oversteek naar Zwijndrecht.
 • Het veer bij de Kop van ’t Land wordt gehandhaafd.

Autoluwe binnenstad
Voor het leefklimaat en de aantrekkelijkheid van de binnenstad is het wenselijk dat daar zo min mogelijk auto’s rijden. Voor bewoners van de binnenstad moet het wel mogelijk blijven om met een auto bij de woning te komen. Zij kunnen daarom voor één auto per adres een gratis ontheffing krijgen van de inrij beperkingen. Die gratis ontheffing geldt ook voor de hulp- en dienstverleners (artsen, thuiszorg, mantelzorgers, maaltijdservice, etc).

 • De parkeergarage Visstraat (eigenlijk Breestraat) wordt beschikbaar gesteld voor uitsluitend bewoners van de binnenstad en wordt daartoe door de gemeente van de huidige eigenaar aangekocht.
 • Een verdere bijdrage aan het terugdringen van het autoverkeer in de binnenstad kan door het parkeren op straat alleen toe te staan voor bewoners en mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. Alle overig autobezoek zal in de parkeergarages moeten parkeren.
 • Geen verdere uitbreiding van de parkeergarages voor bezoekers in de binnenstad. Voor de tijdelijke parkeerplaats achter de Steegoversloot wordt zo spoedig mogelijk naar een definitieve invulling gezocht, zodat 'het blik' daar weer verandert in een bij de omgeving passende bebouwing. 
 • Transferia aan de randen van de stad moeten ervoor zorgen dat bezoekers vanaf deze plekken naar de binnenstad reizen. Parkeren op transferia en shuttlevervoer naar de binnenstad mogen geen inkomstenbron voor de gemeente zijn. Een gecombineerd parkeer/shuttle vervoerbewijs moet niet meer dan kostendekkend zijn.
 • We stimuleren dat bewoners van de diverse wijken met de fiets of het OV naar de binnenstad reizen.
 • Daarom is het van groot belang dat er veilige fietspaden vanuit de wijken naar de binnenstad zijn.
 • Om de overlast van bedrijfswagens en rondrijdende auto's in de binnenstad terug te dringen wordt het autoluwe gebied uitgebreid. Zowel qua omvang, namelijk de hele binnenstad, als in tijd. Vrij inrijden wordt allen toegestaan tussen 05:00 en 11:00 uur in de ochtend. Grote vrachtwagens in de binnen- stad worden hierbij vervangen door frequenter rijdende kleine ‘groene’ busjes.

Verkeersveiligheid
Er moet actief worden ingespeeld op klachten van bewoners. De gemeente moet daarbij niet onmiddellijk in de verdediging gaan, maar meteen aan tafel gaan zitten met de bewoners en gezamenlijk tot een voor de bewoners aanvaardbare oplossing komen.

Bij voorrangsregels en afstelling van verkeerslichten wordt voorrang gegeven aan fietsers en voetgangers. We zorgen voor een heldere inrichting van de wegen, waarbij fiets- en voetverkeer waar mogelijk gescheiden is van het overige verkeer. Stoplichten zijn slim afgesteld, zodat fietsers en voetgangers niet langer de neiging hebben het rode licht te negeren.

De vorige gemeenteraad heeft besloten dat gestreefd moet worden om de straten standaard aan te merken en in te richten als 30 km zones. Met uitzondering van de doorgaande routes die wijken met elkaar of met de snelwegen verbinden. Het is de hoogste tijd dat daar echt werk van gemaakt wordt.

 • Naast 80 km op de N3 waar de gemeenteraad al toe besloot, maar waarvan de realisering niet in handen van de gemeente ligt, zal ook de snelheid op de A16 tussen de afslag met de N3 en de Drechttunnel teruggebracht moeten worden naar 80 km per uur.
 • Het instellen van 30 km zones kan alleen door straten ook anders in te richten. Het plaatsen van een bord is niet genoeg. Ook zal de politie niet handhaven als de straat niet als 30 km. zone is ingericht. Daarom wordt de herinrichting van straten voortvarend ter hand genomen.
 • Bij de inrichting van straten en bushaltes wordt rekening gehouden met gebruikers van rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens.
 • Bij het afstellen van verkeerslichten bij oversteekplaatsen wordt rekening gehouden met ouderen die slecht ter been zijn en met jonge kinderen die minder snel kunnen oversteken.
 • Stopverbod voor auto’s invoeren bij scholen (per locatie bekijken over welke afstand) en actief optreden tegen onjuist geparkeerde auto’s in de nabijheid van scholen.
 • De parkeermogelijkheden voor fietsers op straat, of in gratis bewaakte stallingen, worden verbeterd. Voorkomen moet worden dat (deel-)fietsen en (deel-)scooters zodanig worden neergezet dat ze een belemmering vormen voor kinderwagens, rollators of scootmobielen e.d. Ook moet gewaakt worden voor 'verrommeling' van de monumentale binnenstad.
   

Zorg en welzijn
Alle gemeentes zijn in 2015 vanuit het rijk verantwoordelijk gemaakt voor de zorg. Sinds die tijd heeft de landelijke overheid enorme bezuinigingen doorgevoerd die op het bordje van de gemeentes zijn gelegd. De thuiszorg is zo ernstig ingeperkt dat zelfs van het motto “een schoon huis” weinig is overgebleven. De signaleringsfunctie van de thuiszorgmedewerkers is praktisch verdwenen. Dat we een forse toename zien van eenzame ouderen, verwarde personen op straat en radeloze ouders die geconfronteerd worden met lange wachttijden in de zorg is dan ook niet verbazingwekkend.

Wijk- en jeugdteams
Binnen de wijk/jeugd-teams moet voldoende kennis en expertise aanwezig zijn op alle deelgebieden van zorg en ondersteuning. Zij horen te werken vanuit wijkcentra die meteen ook een ontmoetingsplek zijn waar activiteiten voor omwonenden van diverse leeftijd worden georganiseerd. Elk wijkteam heeft een co- ördinator nodig met kennis en expertise op breder terrein in de zorg. Deze coördinator moet de directe bevoegdheid hebben om de juiste zorg of voorziening die voor de hulpvrager nodig is te indiceren en in gang te zetten. Wij vinden dat hierbij niet de kosten, maar de noodzaak van een behandeling of voorziening leidend moet zijn. Het personeel van de wijkteams hoort in dienst van de gemeente te zijn.

De huidige jeugdwet moet flink onderhanden genomen worden. Om te beginnen komt er een recht op jeugdzorg. Gemeenten moeten voldoende geld krijgen voor hun jeugdzorg taak. De introductie van marktwerking is de SP een doorn in het oog en wordt zo snel mogelijk teruggedraaid. Jeugdzorg hoort geen winstoogmerk te hebben. De SP is geen voorstander van eigen bijdragen, want die kunnen ervoor zorgen dat ouders zorg mijden terwijl zij en de kinderen het juist hart nodig hebben.

Door thuiszorg, verpleging en dagbesteding in de wijk en zo kleinschalig mogelijk te organiseren kunnen mensen langer zelfstandig op een vertrouwde plek blijven wonen.

 • Bij overlappende zorgvragen toch altijd één coach die de hulpverlening voor een persoon coördineert en de regie heeft, samen met de hulpvrager.
 • De kwaliteit van de zorg die nodig is staat voorop. Besparingen komen alleen uit het tegengaan van verspilling en bureaucratie.
 • Als het geld dat de gemeente ontvangt voor uitvoering van de zorg te weinig is om te doen wat nodig is dan moet de gemeente dat vanuit haar eigen middelen bijpassen.
 • De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt bij de gemeente. Er wordt alleen regionaal samengewerkt op de uitvoering als dit niet ten nadele werkt van kwaliteit of democratische controle.
 • De Service Organisatie Jeugd, als bureaucratische laag bovenop de wijkteams, wordt opgeheven.


Mantelzorg
Het inzetten van mantelzorg en vrijwilligers op zorgtaken, moet wat de SP  betreft echt gebeuren op vrijwillige basis. Onbetaalde krachten voeren geen betaalde taken uit en nemen geen taken van vakdeskundigen over. Zware zorg mag niet in de schoenen van mantelzorgers geschoven worden. Mensen die een ziek familielid verzorgen verdienen meer ondersteuning. De SP stelt een mantelzorgtoeslag voor. Wie mantelzorg geeft, heeft extra kosten door misgelopen inkomsten uit werk en reiskosten. Het is alleszins redelijk om daar een onkostenvergoeding tegenover te stellen.

Onderwijs
Iedereen, van peuter tot student en volwassene, heeft recht op kwalitatief goed en toegankelijk onder- wijs. Onderwijs vergroot de kansen van jongeren en volwassenen op werk en inkomen, de vrijheid hun leven naar eigen wens in te vullen en deel te nemen aan sociale en culturele voorzieningen. Het onderwijs heeft de taak te zorgen voor de persoonlijke ontplooiing, het opdoen van kennis en vaardigheden, het ontwikkelen van democratisch en sociaal burgerschap van leerlingen en studenten.

De vorming van witte en zwarte scholen moet actief tegengegaan worden. We moeten ouders ertoe bewegen hun kind naar de dichtstbijzijnde basisschool te sturen. Egoïsme, pesten en discriminatie worden actief bestreden, samenwerking en oplossingsgericht denken en werken worden actief bevorderd.

In het Dordtse voortgezet onderwijs is grote behoefte aan een vakgerichte opleiding vergelijkbaar met de vroegere ambachtsschool voor praktisch ingestelde leerlingen. In samenwerking met het voortgezet onderwijs, het MBO en de vele in Dordrecht aanwezige kleine bedrijven kan een dergelijke opleiding worden gerealiseerd met praktische leerplekken, stageplaatsen en leer- werkplaatsen.

 • Doelgericht ambachtelijk praktijkonderwijs voor jongeren moet weer worden ingevoerd.
 • Techniek en handvaardigheid in het basisonderwijs moeten worden bevorderd.
 • Er moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen en leerkrachten, scholie- ren, studenten, docenten en kleine klassen staan voor ons centraal in plaats van zwaar opgetuigde di- recties, dure adviseurs en managers, luxe gebouwen en glossy statusprojecten. Dit geldt ook voor kinderopvang, peuterzalen, voor- en naschoolse opvang.
 • Alle leerlingen in de basisschoolleeftijd moeten op kosten van de gemeente kunnen deelnemen aan schoolzwemmen, waarbij de gemeente ook het vervoer voor haar rekening neemt.
 • Er komt meer aandacht voor schooluitval en tekort aan stageplaatsen pakken we aan. 

Kunst en cultuur
De SP vindt dat kunst en cultuur bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor alle Dordtenaren. Kunst en kunstbeoefening geeft vorm aan de individuele en collectieve belevingswereld en gedachtewereld van inwoners van onze stad. De SP vindt dat iedereen zich moet kunnen uiten in kunst in de vorm van activiteiten, projecten, cursussen en evenementen. Dit zorgt voor gemeenschapszin en verbinding van individuen en groepen, het verhoogt het geestelijk welbevinden en welzijn en bevordert het leefklimaat in de stad en tilt deze op een hoger plan. Zo komt er een stuk positieve ontspanning in elke wijk van de stad.

Het is belangrijk dat kunst en cultuur nieuwe doelgroepen bereiken en daarvoor moeten nieuwe initiatieven die dat bewerkstelligen gemeentelijke subsidie kunnen ontvangen. Scholen moeten gefaciliteerd worden om kunstzinnige activiteiten mogelijk te maken maar ook om musea, theaters, muziek- en filmzalen in schoolverband te bezoeken.

Culturele educatie en kunstzinnige vorming moeten met name voor kinderen en jongeren in stand worden gehouden en betaalbaar blijven.

Kunstenaars vormen een belangrijke groep in onze stad en samenleving en zorgen voor een levendig kunstklimaat. Zij dienen gefaciliteerd te worden door het beschikbaar stellen van betaalbare ateliers. Kunstpodia als Pictura en SBK (Stichting Beeldende Kunst) moeten financieel in staat worden gesteld hun activiteiten voort te zetten.

De amateur kunstbeoefening waarvan alle subsidies in het verleden zijn wegbezuinigd moeten in de toe- komst weer financiële ondersteuning kunnen krijgen.

Alle Dordtse musea moeten één dag in de week gratis toegankelijk zijn voor alle bezoekers. De gratis lunchconcerten moeten in ere worden hersteld evenals vrij toegankelijke openlucht concerten. In samenwerking met het onderwijs moeten de kunstinstellingen leerlingen op een laagdrempelige kennis laten maken met muziek, theater en andere kunst. Het gerenommeerde Muziekpodium DJS met haar zeer diverse programmering moet voortaan weer financieel worden ondersteund.

Het destijds succesvolle gratis toegankelijke Rainbow Music Festival moet weer in onze stad terugkeren. Rainbowpark was het voorbeeld van een laagdrempelig, veelkleurig en divers muziekfestival gewaardeerd en bezocht door alle lagen van de bevolking in harmonie en met respect voor elkaars identiteit en culturele achtergrond.

De succesvolle Dordtpas dient te worden voortgezet. Het biedt de inwoners van Dordrecht de mogelijkheid van diverse culturele activiteiten te genieten met name voor inwoners met een laag inkomen.

De organisatie DOOR is een inspirerende sociale ontmoetingsplek vol kunst, muziek, exposities, concerten, workshops, festivals en experimenten. DOOR is een aantal jaren geleden van onderop opgericht en voorziet in onze stad aan de behoefte van een laagdrempelige creatieve voorziening met kruisbestuiving en heeft inmiddels haar bestaansrecht bewezen. Voor de derde keer in haar bestaan moet DOOR noodgedwongen verhuizen. De SP is van mening dat deze culturele voorziening, die geheel op vrijwilligers draait, in de toekomst bestaanszekerheid moet worden geboden.

Sport
Sport biedt mensen de kans om elkaar te ontmoeten en is belangrijk voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. Je kunt er actief aan deelnemen, er als vrijwilliger voor zorgen dat anderen hun hobby kunnen bedrijven en er als toeschouwer van te genieten.

Geld voor sport moet naar de Dordtse verenigingen gaan en niet naar topsport. Iedereen moet kunnen sporten, dit betekent dat er ruimhartige regelingen moeten zijn voor minima en kinderen om aan sport te kunnen deelnemen.

De gemeente stemt het sportbeleid af op de wensen en mogelijkheden van de sportverenigingen en individuele sporters. Een Sportraad die niet bestaat uit vertegenwoordigers van de verenigingen heeft geen toegevoegde waarde.

 • Dordtse verenigingen krijgen de beschikking over de benodigde accommodaties. Accommodaties die ook zoveel mogelijk zijn te gebruiken voor wijkactiviteiten en voor- en naschoolse opvang.
 • De gemeente helpt verenigingen en stichtingen die accommodaties beheren actief op de onderdelen waar zij de kennis voor missen.
 • De huidige Sportraad wordt opgeheven. Als verenigingen behoefte hebben aan een Sportraad bestaande uit vertegenwoordigers van de verenigingen dan stelt de gemeente die in.
 • Voor gezinnen met een inkomen tot 150% van het minimum zorgt de gemeente dat ze aan sport kunnen deelnemen.
 • Sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 • Behoud van alle bestaande zwembaden in Dordrecht met voldoende ruimte voor recreatief zwemmen.
 • Eerste 2 uur gratis parkeren bij de Sportboulevard voor deelnemers aan een sportactiviteit.

Diversiteit en discriminatie
Dordrecht moet een diverse stad zijn waar alle inwoners ongeacht leeftijd, beperking, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Een stevige aanpak van discriminatie, het versterken van emancipatie, en de strijd voor rechten van LHBTQ+ moeten hoog op de agenda staan.

Migranten
De SP gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle mensen. Ongeacht waar ze oorspronkelijk vandaan ko- men, ongeacht kleur of religie. Ook vinden we dat er in onze samenleving plaats moet zijn voor mensen die moeten vluchten voor oorlog of vervolging.

De vluchtelingenstromen waar we in Europa mee te maken krijgen zijn gedeeltelijk door het westen zelf veroorzaakt. Nederland werkte kritiekloos mee aan Amerikaanse interventies in Afghanistan, Libië, Irak en andere landen. Saoedi-Arabië wordt door het westen bewapend om een genocidale oorlog te voeren te- gen Jemen. De SP stond vaak alleen in het afwijzen van deze interventies en wapenleveranties.

De vorige regering heeft eindelijk erkend dat de privatisering van de inburgering op een faliekante mis- lukking is uitgelopen. Vanaf dit jaar zijn de gemeentes hier weer verantwoordelijk voor. We moeten ervoor zorgen dat de benodigde cursussen van goede kwaliteit zijn en alleen door bevoegde NT2 (Nederlands als tweede taal) docenten gegeven worden. 'Taalmaatjes' - vrijwilligers die met mensen oefenen - doen daar - naast nuttig en dankbaar werk, maar dan wel aanvullend.

De inburgeringscursussen moeten - op vrijwillige basis en gratis - ook aangeboden worden aan migranten uit andere landen van de Europese Unie en Turkije. Omdat het hier veelal gaat om werkende mensen moet daarmee rekening gehouden worden bij de lestijden en dagen.

De afgelopen jaren is het Dordrecht net aan gelukt om te voldoen aan de landelijk opgelegde taak voor huisvesting van statushouders (erkende vluchtelingen). Er zijn nu partijen die de schuld voor de wachtlijs- ten op vluchtelingen proberen te werpen. Maar het zijn niet vluchtelingen die alleen maar duur wilden bouwen en die verantwoordelijk zijn voor de sloop en verkoop van sociale huurwoningen.

Naast vele andere redenen dat er weer een buurthuis in ieder wijk terug moet komen, kan het buurthuis ook functioneren als plek waar buurtgenoten van alle leeftijden en van diverse afkomst met elkaar kennis maken. Buurthuizen zijn ideale plekken om de sociale cohesie van een wijk te vergroten.

Kinderen van migranten zijn meer dan gemiddeld werkloos. Daarom pakken we uitval in het onderwijs aan in samenwerking met sociale partners en scholen. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen praktijkgerichte lessen. Alle leerlingen mogen stage lopen en hun opleiding afronden.

Uitbuiting van buitenlandse werknemers is onacceptabel. Wie de Nederlandse cao’s en arbeidswetten ontduikt, wordt hard aangepakt. De gemeente werkt samen met vakbonden, werkgeversorganisaties, woningcorporaties en bewonersorganisaties om knelpunten op te lossen.

Diversiteit
De gemeente Dordrecht moet een actief beleid voeren tegen discriminatie en uitsluiting.

 • Racisme, uitsluiting en discriminatie, op welke grond dan ook, is onacceptabel en verboden. Wij moe- digen mensen aan een klacht in te dienen of aangifte te doen bij de politie.
 • Het bestrijden van discriminatie op grond van leeftijd, sekse, afkomst of seksuele geaardheid krijgt alle prioriteit.
 • De overheid moet een voorbeeld zijn voor andere werkgevers in haar werknemers samenstelling. Niet door middel van discriminerende quota, maar door een actief personeelsbeleid op dit gebied.
 • Er moet in de hele gemeente serieus werk gemaakt worden van alle drempels -letterlijke en figuurlij- ke - die de deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij bemoeilijken.


Eerlijke politiek
Onze inwoners van 18 jaar en ouder kiezen van 14 t/m 16 maart 2022 een nieuwe gemeenteraad. Los van op wie je stemt, mag je tenminste verwachten dat de 39 raadsleden zorgen voor eerlijke politiek.

Publieke zaken worden zoveel mogelijk door de gemeente zelf uitgevoerd.

Burgers krijgen nu eindelijk eens echt de gelegenheid inbreng te hebben bij zaken die hun woonomgeving raken. De geldende participatie- en inspraakverordening is de afgelopen periode veel te vaak zonder on- derbouwing niet toegepast.

Gemeentelijke bevoegdheden zijn niet voor niets aan de gemeenten toegekend en worden daarom niet overgedragen aan gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsvormen.

Eerlijke politiek betekent dat niet de collegepartijen met een dichtgetimmerd akkoord de dienst uitmaken, maar dat alle partijen in de raad kunnen meepraten en beslissen wat er de komende jaren in Dordrecht gebeurt.

Verder betekent het dat het college de raad actief alle informatie verstrekt die nodig is om besluiten te nemen en controle op het college uit te voeren. Als raadsleden om informatie vragen dan wordt die altijd en binnen de afgesproken termijn verstrekt.

Iedereen moet kennis kunnen nemen van voorstellen en besluiten in begrijpelijke taal. Tijdige publicaties zijn hierbij een voorwaarde.

Er wordt gestopt met de vele besloten bijeenkomsten en geheim verklaarde stukken. De raad krijgt alle informatie waarom wordt gevraagd.

De SP werkt niet mee om publieke zaken te privatiseren en waar dit is gebeurd, zetten we ons in om dit terug te draaien.

Bij belangrijke besluiten krijgen bewoners het eerste en laatste woord. Het eerste woord door in- spraak vóór er iets wordt besloten en het laatste woord door de mogelijkheid van een bindend correc- tief referendum, waarmee besluiten van de gemeenteraad kunnen worden teruggedraaid.

Als SP zien we weinig in het instrument 'burgerberaad'. Hiermee wordt zeggenschap overgedragen aan een panel van vaak hoog opgeleide burgers met veel vrije tijd. De ideeën die uit zo'n 'burgerberaad' komen kunnen door ambtenaren en bestuurders naar eigen interpretatie worden overgenomen. Zo wordt de democratische gekozen raad uitgeschakeld.

Het is wel van belang bij belangrijke besluiten informatie en discussie avonden te organiseren die open staan voor alle burgers, zodat die hun mening kunnen geven. Dat kan op stadsniveau als het de hele stad aangaat, of anders in de wijk waar het om gaat. Vragen en meningen die burgers hier indienen, moeten worden meegenomen en dienen gevoegd te worden bij de stukken aan de hand waarvan de raad uiteindelijk een besluit neemt.

Er komt veel meer zeggenschap over de eigen woonomgeving. De gemeente gaat er uitzien, zoals de bewoners dat willen en niet, zoals projectontwikkelaars en de vastgoedsector dat bepalen.

Menselijke maat
Mensen lopen vaak tegen muren aan. Zo zijn ook veel inwoners slachtoffer geworden van de misstanden met toeslagen. De gemeente probeert bij de toeslagen mensen achteraf te helpen. Dat is mooi, maar mensen die problemen ondervinden van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, maar ook bij de gemeente en sociale dienst zelf, moeten voor er problemen ontstaan worden geholpen.

Bij het melden van klachten, bijv. zwerfafval, lopen inwoners vast op digitale systemen. Maar al te vaak worden klachten dan als afgehandeld gemeld, terwijl er niets aan is gedaan.

Inwoners, maar ook bedrijven, verenigingen en instellingen hebben recht op een luisterend oor.

 • Er komt een fysiek gemeentelijk meldpunt met telefonische bereikbaarheid (dagelijks bereikbaar van 9-17 uur), waar mensen een beroep op kunnen doen als zij vastlopen in hun contacten met overheids- instanties.
 • Meldingen die regelmatig voorkomen of grote impact op melders hebben worden doorgespeeld naar het college. De gemeenteraad wordt periodiek door het college geïnformeerd over de aard van de binnenkomende klachten en de afwikkeling door college en/of meldpunt.
 • Naast meldingen via Fixi kunnen alle meldingen waarvoor de app wordt gebruikt, worden gemeld bij het gemeentelijke meldpunt.
 • Melders van klachten (Fixi en meldpunt) geven bij een melding aan hoe zij de afwikkeling terugge- meld willen krijgen. Pas na terugkoppeling wordt de klacht op “afgemeld” gezet.
   

Geld halen waar het zit, uitgeven waar het nodig is
De nieuwe raad krijgt te maken met een niet sluitende begroting, waarbij voorzieningen als 'gratis' OV 65+ en de Dordtpas vanaf 2023 niet in de ramingen zijn meegenomen. Dat geldt ook voor aanzienlijke structurele kostenstijgingen bij de Veiligheidsregio.

Door de verkoop van ENECO-aandelen heeft de gemeente eenmalig vele miljoenen ontvangen. De meeste partijen willen het geld vooral gebruiken om het projectontwikkelaars mogelijk te maken met gemeentelijke bijdragen huizen te bouwen voor meer vermogende mensen, die veelal ook nog van buiten Dordrecht komen.

 • De SP wil dat er met een sluitende begroting wordt gewerkt. We gaan hierbij uit van de benodigde huisvesting en werkgelegenheid voor de eigen inwoners en hun natuurlijke aanwas en niet van een 'Groeiagenda', het idee tot 140.000 inwoners uit te groeien, zoals die in de periode 2018-2022 werd gehanteerd.
 • De ENECO miljoenen en andere eenmalige meevallers worden evenwichtig ingezet, zodat heel de bevolking er iets aan heeft.

 

Rechtvaardige belastingheffing
Als gemeente mag je inkomen en vermogen niet de grondslag laten zijn voor belastingheffing. Zo staat het in de wet. Maar er zijn wel andere mogelijkheden om de belastingen rechtvaardiger te verdelen.

 • We heffen geen OZB meer voor gebruik zakelijk onroerend goed. Dat is goed voor het MKB. De opbrengst van deze belasting wordt onderdeel van de OZB eigenaren zakelijk onroerend goed. Daarmee stimuleren we panden minder lang leeg te laten staan. Zolang we een gebruikersheffing kennen voor zakelijk onroerend goed wordt leegstand niet op gebruikers, maar op eigenaren verhaald.
 • De afvalstoffenheffing en het rioolrecht bij woningen schaffen we af. De wegvallende opbrengst wordt verdisconteerd in het tarief van de OZB voor woningen. Een voordeel voor alle huurders en huiseige- naren van woningen met een lage WOZ-waarde.
 • De legesheffing voor mensen die vergunningen nodig hebben als gevolg van ziekte of problemen waarin ze verkeren, wordt geschrapt.
 • We heffen, conform een oproep van het FNV, geen belasting van mensen die met minder dan 150% van het sociaal minimum moeten rondkomen.
 • Gratis ophalen van grofvuil keert weer terug.
 • De hondenbelasting wordt afgeschaft. Wij kunnen niet uitleggen waarom er voor honden wel en voor katten, paarden etc geen belasting wordt geheven.
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.