D66 Dordrecht niet stabiel genoeg om aan gemeenteraadsverkiezingen 2022 mee te doen

06 september 2021 door de redactie

DORDRECHT - D66 Dordrecht zal - voor de eerste keer sinds 1970 - in 2022 niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.

Het huidige bestuur zegt - ook in overleg met het landelijke bestuur - de conclusie te hebben getrekken dat er geen stabiele afdeling is. Dat blijkt ook uit de brief voor de leden, die Dordrecht.net in dit artikel bekend maakt. De post gaat ook naar het landelijke bestuur toe.

AD De Dordtenaar heeft in de krant op papier 6 september een kop die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: ''D66 doet niet mee aan de Dordtse raadsverkiezingen". Verslaggever Albert Sok begint zijn verhaal met: ''De kogel is door de kerk. En; Het is afgelopen maanden niet gelukt de neuzen dezelfde kant op te krijgen."

Bij RTV Dordrecht geeft de opgetreden voorzitter van de afdeling Simone Filippini aan dat de gebeurtenissen uit het verleden onvoldoende zijn verwerkt, wat het onmogelijk maakt het Landelijk Bestuur (LB) een positief advies te kunnen geven over de deelname Vanaf 2018 was het al onrustig rond de vier leden tellende D66-fractie in Dordrecht. . “Dit is een pijnlijk besluit. Daarom willen we ook perspectief richting de toekomst bieden, hoe troebel dat soms ook is.”

In de info voor de leden wordt dat op de volgende manier verwoord: Alle pogingen om - ook na de breuk in de fractie (twee leden tegenover twee leden) verbeteringen door te voeren zijn niet gelukt, zo blijkt uit een brief aan de leden.

Het gehele afdelingsbestuur treedt ook af. Alle leden hebben dit op de laatste ledenvergadering meegedeeld.

Hoe nu verder? Dat is niet aan de fractie en de afdeling heeft gesproken. Dat standpunt ligt formeel nog als advies bij het landelijke bestuur

''Het is verdrietig voor D66", zo zegt een lid van de afdeling.

Enkele leden van D66 laten wel weten nu er geen afdelingsbestuur meer is of het landelijke bestuur nog op andere gedachtes gebracht kan worden, maar de laatste vergadering onderstreepte dat er geen basis is op dit moment om in 2022 aan de verkiezingen mee te doen. Eerder had het landelijk bestuur gevraagd om locale duidelijkheid rond 1 september. De procedure loopt  nog even door, maar de verwachting is dat op 10 september alles is afgekaart. Ook in het voorjaar was al duidelijk dat de kans groot was, dat D66 Dordrecht voor de eerste keer na 52 jaar niet op het stembiljet zou terecht komen.

Ad De Dordtenaar beschrijft op de eigen website al het gedoe in de partij vanaf 2018 toen twee mensen met voorkeursstemmen in de raad kwamen. De vier raadsleden van D66 vormen formeel nog wel een fractie volgens de gegevens van de website van de gemeenteraad van Dordrecht.

In 1970 deed D66 onder leiding van Meint Barelds voor de eerste keer aan de verkiezingen deel. De fractie telde drie leden. Alleen in de periode 1974-1978 was de partij niet in de gemeenteraad van Dordrecht vertegenwoordigd. Vanaf 1978 tot 2022 was D66 dus in het Stadsbestuur te vinden met twee keer een wethouder: Hubert Fermina en Gerard Schouw. Zes zetels was de maximale politieke omvang in de gemeenteraad van Dordrecht in de periode 1990-1994. Kevin Noels was in 2018 de laatste lijsttrekker. Hij is al uit de raad vertrokken.

De brief van het afgetreden bestuur heeft als tekst aan de leden:

Situatie D66 Dordrecht, deelname gemeenteraadsverkiezingen 2022 4 september 2021
 
Beste Democraten Dordrecht,
 
In oktober 2020 hebben jullie een vijfkoppig nieuw bestuur gekozen. Annelies, Bram, Emre, Stefan en ikzelf zijn met enthousiasme en een positieve agenda aan de slag gegaan met als concreet doel deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen (GR) in 2022.

Helaas moeten we jullie meedelen dat Annelies, Bram, Stefan en ik op 2 september 2021 ons mandaat hebben teruggegeven aan de AAV. Emre had zijn bestuursfunctie om persoonlijke redenen kortgeleden al neergelegd.  

In onze overtuiging is er op dit moment geen stabiele afdeling die in staat is op een succesvolle manier de GR2022 te organiseren.

In de afgelopen periode is gebleken dat de gebeurtenissen uit het verleden onvoldoende zijn verwerkt. Dit gegeven maakt het niet mogelijk voor ons als bestuur een positief advies te geven aan het Landelijk Bestuur (LB) over deelname. Daarmee hebben we onze doelstelling niet kunnen behalen en leggen wij onze bestuursfuncties neer.  

We zijn diegenen die de afgelopen periode hun handen uit de mouwen hebben gestoken dankbaar voor hun inzet.
 
Toelichting
Na de verkiezing van oktober is het bestuur direct aan de slag gegaan. Dat was nodig, want er lagen al meteen strakke deadlines die te maken hadden met de GR2022. Tijdens de AAV van januari hebben we met elkaar een aantal positieve, formele stappen gezet richting deelname aan de GR2022.

Direct daarna is een groeiend aantal mensen concreet aan de slag gegaan, programmacommissie heeft onder andere een conceptprogramma opgesteld onder leiding van Gerard Schouw.

Tijdens een vijftal online avondbijeenkomsten konden leden inbreng leveren. Naast de leden van de Commissie is een aantal andere leden actief aangehaakt en heeft zeer welkome, kwalitatieve inbreng geleverd. Dirk Loekemeijer, Nelleke de Smoker-van Andel, Karin Castelijn, Matthijs Kramer, Maaike Haasnoot, Jan Willem van Dongen

Heeft Robert van Asten een prachtige diverse LAC samengesteld met leden van buiten de afdeling.
Hebben Isabel Elias en Tim Romaniuk in de verkiezingscommissie de kandidaatstellingsprocedure en planning richting de Gemeenteraadsverkiezingen opgesteld.  
Hebben Ad de Smoker en Bill Hermsen als Kascommissie controle uitgevoerd over boekjaar 2020.
 
Er begon weer wat te stromen in de afdeling, zoals we als bestuur ook eerder in een email hebben aangegeven.

Dat gaf een goed gevoel, en vervulde ons met hoop dat we op een constructieve manier richting maart 2022 konden sturen.
 
Perikelen uit het verleden
Helaas hebben de problemen uit het verleden de afdeling de afgelopen periode opnieuw ingehaald.

Deze troffen ook de fractie. Ondanks alle inspanningen vanuit het bestuur Dordrecht en een aantal anderen, onder meer de toenmalige coach van de fractie, de voormalige interim-voorzitters en het Landelijk Bestuur (LB), lukte het niet de fractieleden tot elkaar te brengen.

Op 6 april zegden leden van de fractie onderling het vertrouwen op.
 
Besluit Landelijk Bestuur over deelname GR2022
Op 11 april 2021 ontving ik als voorzitter de volgende mededeling van verantwoordelijk LB-lid Wietske Veltman: ''Op 6 april heeft de Dordtse D66-fractie het vertrouwen onderling opgezegd. Helaas is het sinds de verkiezingen van 2018 in Dordrecht onrustig. Ondanks intensieve begeleiding en jullie harde werk is die onrust tot op vandaag niet gaan liggen. Na een zorgvuldige afweging heeft het Landelijk Bestuur helaas moeten besluiten de toestemming voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Dordrecht voorlopig in te trekken. Dat betekent dat er vooralsnog niet deelgenomen gaat worden aan de GR2022 in Dordrecht. Een besluit dat niet lichtzinnig genomen is en waarvan we betreuren dat het zo ver heeft moeten komen.''
 
Het LB gaf de afdeling echter tegelijkertijd nog een kans om het tij te keren: ''Dit is een pijnlijk besluit. Daarom willen we ook perspectief richting de toekomst bieden, hoe troebel dat soms ook is. We vragen het afdelingsbestuur om uiterlijk 1 juni 2021, met de afdeling, een plan op te stellen hoe het vertrouwen en de stabiliteit hersteld kunnen worden.

Zelf noemde je dit al heling op de 'Mandela-manier'. Mede aan de hand van het door jullie ingediende plan en de voortgang hiervan, zullen we eind augustus 2021 kijken of we ons besluit van vandaag her-beoordelen. Indien er dan alsnog toestemming gegeven wordt, zullen we uiteraard ondersteunen bij de tijdspaden die dan volgen, zodat tijdig de eventuele kandidatenlijst af kan zijn.''
 
Herstelwerkzaamheden
Uiteindelijk is de fractie weer als één geheel aan het werk gegaan; dat was een belangrijk moment.
 
Onder bezorgde en betrokken leden vond het bestuur veel goede wil om eindelijk het verleden achter zich te laten.
 
In het licht daarvan en van de mededeling van het LB over deelname is het initiatief genomen tot een ‘herstelteam’.

Een aantal actieve leden heeft zich beschikbaar gesteld hieraan een constructieve bijdrage te leveren: behalve Simone, Bram en Erme ook Jan-Piet de Vries, Kayra Deger, Michael Hartman, Moutaz Abdulrazag, Shermin Amiri (buitenlid), Vanessa Bernhart (en aanvankelijk ook Museyyen Polat). Ook bij deze groep hebben zich nog enkele vrijwilligers aangesloten.  
 
Tijdens de AAV van 20 april 2021 zijn aan de leden de contouren van een herstelplan voorgelegd, waarmee zij hebben ingestemd.
 
Het plan bevatte zowel initiatieven voor politieke cafés en andere inhoudelijke activiteiten als gezelligheidsinitiatieven om de banden weer aan te halen. Een cruciaal onderdeel was daarnaast een ‘Mandela’-achtige dialoog aanpak (‘deep democracy’) met als doel een context van vertrouwen, transparantie en openheid te creëren via open gesprekken.

Hiervoor zou John Bijl, Instituut Perikles, als begeleider optreden. Dit document is op 1 juni 2021 naar het LB gestuurd.  
 In juli hebben is met Wietske Veltman en het regiobestuur de voortgang van het herstelplan Dordrecht besproken.

Wij hebben hierbij aangegeven dat herstelteamleden bezig waren met gezelligheids- en politieke activiteiten, maar dat een belangrijke pijler van het herstelplan (ondersteuning door John Bijl/Perikles) helaas was weggevallen.

Dit, terwijl constructieve dialoog met positieve uitkomsten - ook in de ogen van leden - onontbeerlijk was voor succesvolle kandidaatstellingen, campagne, en verkiezingen en een stabiele nieuwe fractie.
 
Het LB stelde opnieuw dat er vooralsnog geen toestemming tot deelname aan GR2022 was en stelde een definitief besluit over deelname aan de GR2022 uit tot 10 september 2021.

Verzoek aan het bestuur D66 Dordrecht was om op uiterlijk op 1 september 2021 een schriftelijk bericht over de voortgang van het herstelplan Dordrecht te sturen, waarbij aandacht zou worden besteed aan alle facetten van het herstelplan.
 
Geen basis over voor deelname

In de weken erna hebben we moeten concluderen dat er onvoldoende basis is om met succes aan herstel te werken; herstel dat een positieve campagne en de totstandkoming van een stabiele fractie zou garanderen.  
 
We betreuren dit zeer. In de afgelopen maanden hebben we als bestuur grote inspanningen geleverd om de afdeling weer te activeren en in een positieve flow te krijgen. Helaas is dit niet voldoende gelukt.  
 
Conclusie
Het is uitermate jammer dat de verwerking van de gebeurtenissen uit het verleden in de afdeling niet is voltooid en dat D66 Dordrecht de komende jaren geen formele factor zal vormen in de Dordtse politiek.  

Het mag duidelijk zijn dat wij veel waardering hebben voor die leden die de afgelopen periode actief zijn geweest en die zich volop hebben ingezet.

Dat geldt in het bijzonder voor diegenen die zich beschikbaar hadden gesteld als voorzitters en leden van de diverse commissies die de afgelopen maanden veel werk hebben verzet. Veel dank daarvoor!  
 
De sfeer in de AAV op 2 september 2021 was constructief. Leden waren teleurgesteld, maar hadden allemaal begrip voor ons besluit. Iedereen zag in dat de afdeling de problemen uit het verleden definitief moet verwerken om echt verder te kunnen. Het was goed te zien dat er in de discussie na onze mededeling direct een gesprek op gang kwam over de toekomst en ideeēn werden gedeeld.  
 
We hopen en vertrouwen dat onze afdeling zich in de komende periode zal kunnen herstellen en weer tot bloei kan komen!  
 
Simone Filippini
Annelies Kruijthoff
Stefan Leeuwestein
Bram Kok

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.