Financieel vooruitzicht: Kadernota 2022: 'Koersen op herstel en bloei'

04 juni 2021
Financieel vooruitzicht: Kadernota 2022: 'Koersen op herstel en bloei'

DORDRECHT - De meerjarenbegroting van Dordrecht is structureel nog niet geheel sluitend. Wel is het weerstands-vermogen van de gemeente Dordrecht het afgelopen jaar gegroeid met bijna € 20 miljoen. De druk op de meerjarenbegroting van de gemeente blijft groot door de toegenomen taken die van het rijk zijn overgekomen. Nog ongewis is de structurele impact van de coronacrisis. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in de Kadernota 2022. Met de Kadernota kijkt het college vooruit op de begroting voor 2022. Deze Kadernota komt op een bijzonder moment: vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 stelt de huidige gemeenteraad de doelen en de financiële kaders vast, terwijl de uitvoering voor het grootste deel gecontroleerd zal worden door een nieuwe raad.

Het college stelt in de Kadernota vast dat het meerjarig perspectief nog (licht) negatief is, maar verwacht dat het Rijk in de mei- en septembercirculaires de gemeenten de hand zal reiken en een aantal financiële knelpunten zal oplossen. Afgelopen week werd duidelijk dat het Rijk gemeenten in 2022 een forse financiële bijdrage zal geven op de jeugdzorgbudgetten. Samen met de deze week verschenen meicirculaire verwacht het college dat het bij de Begroting een sluitende jaarschijf 2022 kan presenteren. Voor 2023 en verder blijft het scherp aan de wind zeilen om de begroting structureel sluitend te krijgen. En het vergt stuurmanskunst om enerzijds de financiën in balans te houden en anderzijds onze maatschappelijke opgaven uit te kunnen voeren.

Meerjarenbegroting
Hoewel Dordrecht met de verkoop van de Eneco-aandelen een goed gevulde reservepositie heeft, kunnen daarmee de structurele financiële knelpunten niet worden opgelost. Deze knelpunten worden in Dordrecht, net als bij bijna alle gemeenten in Nederland, groter. Daarom ondersteunt Dordrecht ook de claim van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om een verhoging van het Gemeentefonds.

Het nieuw aan te treden kabinet moet een flink aantal besluiten nemen die van grote invloed zijn op het meerjarig financieel perspectief van gemeenten. Dit heeft met name betrekking op acute dossiers als Jeugdzorg, de WMO, de opschalingskorting, en de grote ambities op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Afhankelijk van de snelheid van het vormen van een nieuw kabinet en de inhoud van het regeerakkoord, zullen nationale keuzes hierop financieel vertaald kunnen worden in de begroting 2022 van de gemeente Dordrecht.

Coronacrisis en financiële gevolgen
Het college stelt vast dat er nog onzekerheid is over de duur en omvang van diverse coronamaatregelen en de compensatie die gemeenten zullen krijgen, vooral voor de jaren 2022 en verder. Om wendbaar en weerbaar te zijn heeft Dordrecht begin dit jaar een crisis- en herstelfonds ingesteld. Toch blijven de langere termijn effecten voor Dordtse instellingen, ondernemers en inwoners nog onzeker. Ook voor de lange termijn gevolgen van de Corona-crisis verwacht het college van het Rijk financiële compensatie te zullen krijgen.

Agenda Dordrecht 2030 en bestemming Enecogelden
Dit voorjaar sprak de gemeenteraad al over de investeringen die het college voorstelt in de Agenda Dordrecht 2030. Ten behoeve van deze lange termijn agenda van de stad worden 7 reserves van in totaal € 295 miljoen aan de raad voorgelegd. Deze investeringen zullen de financiële situatie van de stad op langere termijn verbeteren. De reserves zijn gekoppeld aan doelstellingen en prioriteiten van de  groei-ambitie. Een groot deel gaat naar de programma’s Spoorzone, Dordwijkzone en Ruimte voor banen. Hierdoor groeit de stad. En dat is goed, want meer inwoners betekent ook meer geld vanuit de algemene uitkering. Met de programma’s Glansrijke toekomst voor jongeren, Het Dordts Leerprogramma, Duurzame stad en Binnenstad willen we op termijn kosten verlagen.

Gemeentelijke woonlasten
Het college verwacht een beperkte lokale lastenverlichting voor de meeste  huishoudens in Dordrecht. Met ingang van 2022 wordt tariefdifferentiatie van de afvalstoffen-heffing voor eenpersoonshuishoudens ingevoerd; deze zullen 5% minder gaan betalen dan meerpersoons-huishoudens. De jaarlijkse verhoging van de rioolheffing wordt met 4% verlaagd en vanaf 2022 louter geïndexeerd voor prijsstijgingen. Ook vervalt (wettelijk) per 2022 de precarioheffing op kabels en leidingen van nutsbedrijven. Dit voordeel wordt deels gecompenseerd door een aanvullende verhoging van de OZB met 2,6%. Voor het Midden- en Kleinbedrijf en de horeca zijn de lasten tijdelijk verlaagd, onder andere door compensatie van reclamebelasting en de BIZ-belasting (als onderdeel van het corona crisis- en herstelfonds).

Kadernota 2022.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.