Vergaderingen waterschap Hollandse Delta toonden opnieuw verdeeldheid

02 juni 2021
Vergaderingen waterschap Hollandse Delta toonden opnieuw verdeeldheid

DORDRECHT/ZWIJNDRECHTSE WAARD - “Het is de relatie tussen partijen of het ontbreken ervan dat de inhoud bepaalt”. Deze conclusie trokken de bemiddelaars die de huidige bestuurscrisis wilden oplossen. Ze zien daarom af van verdere bemiddeling in de crisis. De bemiddelaars baseren hun conclusie op de besprekingen die het Waterschap Hollandse Delta afgelopen maandagavond hield. De ontbrekende relatie kenmerkte de vergaderingen die soms emotioneel verliepen. 

De marathonvergadering werd overschaduwd door een tweetal incidenten. Enkele leden, zoals Cok Sas (PvdA), misten in de conclusie een verwijzing naar de brief, die vier leden aan de Koning hadden geschreven over beschuldigingen over de dijkgraaf. Verder bleek uit de discussie dat naast de besprekingen “een parallel proces” heeft plaatsgevonden. Enkele leden van het Algemeen Bestuur zouden namelijk tijdens deze besprekingen collega’s hebben gepolst voor steun van hun kandidatuur. “Dat is een klap in het gezicht voor de voorbereidingscommissie, het is een stuitende ontwikkeling”, aldus Wim de Jong (SGP). “Men gaat elkaar weer uitsluiten”. Jantien Fröling (ChristenUnie) en Frank van Zeijl (Algemene Waterschapspartij) beaamden de opvatting van de SGP'er. Ook de bemiddelaars waren teleurgesteld door het feit dat er “een parallel proces liep om versneld tot de invulling van een interim-college te komen”.

Heemraden: intern/extern
Momenteel heeft het waterschap een voorlopig bestuur, dat na de zomer wordt vervangen door een interim-bestuur. Dat blijft besturen tot de verkiezingen in 2023. Om tot een nieuw interim-bestuur te komen, was een voorbereidingscommissie ingesteld waarin alle fracties zaten. De commissie stemde in met een eindadvies, waarbij volgens de samenstellers “op een constructieve en open manier met elkaar samengewerkt is”. Deze commissie kwam unaniem met de volgende adviezen:  

  • Er komen vier heemraden, met een optie tot vijf heemraden als daar draagvlak voor bestaat.
  • Ga eerst uit van interne kandidaten.
  • Als blijkt dat er onvoldoende geschikte kandidaten zijn, dan pas extern werven.
  • Er is één kandidaat die over “generalistische kennis van openbare financiën”  beschikt.

Niet meer dan vier heemraden
Wim Sjoukes (Waterschapspartij Hollandse Delta) diende over het aantal heemraden twee amendementen in, waarover veel discussie ontstond. Zijn meest vergaand amendement was om niet meer dan vier heemraden (gekozen bestuurders) te laten plaatsnemen in het interim-college. Deze heemraden worden extern geworven. Deze heemraden zijn geen lid van de Verenigde Vergadering en hebben dan ook geen stemrecht.

Twee externe heemraden
In zijn tweede amendement pleitte Sjoukes eveneens voor vier heemraden in het interim-college: twee heemraden komen uit het Algemeen Bestuur en twee externe heemraden. De externe heemraden hebben stemrecht in het college van Dijkgraaf en Heemraden, maar niet in de Verenigde Vergadering. Beide amendementen werden met 17 tegen 11 stemmen verworpen. Voor stemden de Waterschapspartij Hollandse Delta, Hollandse Delta Natuurlijk en de SGP.

Sas (PvdA): "Externe inzet getuigt van armoede"
De tegenstanders vonden dat het algemeen bestuur geschikte kandidaten had. Volgens Cok Sas (PvdA) heeft college kwaliteit en getuigt het van armoede als je als Algemeen Bestuur zelf buiten beeld houdt. Jantien Fröling (ChristenUnie) snapte de indiening van deze amendementen wel. “Maar er zijn nog al wat verschillen te overbruggen, dat je niet wil overlaten aan externen, je moet eerst zelf kijken om de orde te stellen”, aldus Fröling. Evenals haar CDA-collega Branco Winkels wees ze er op dat in het advies de mogelijkheid van externe heemraden open blijft.

De Sutter-Besters (HDN): "Arm, arm waterschap!"
De stemming over de amendementen bevestigde bij Ria de Sutter-Besters (Hollandse Delta Natuurlijk (HDN)) haar uiterst kritische beeld over de bestuurscultuur. Volgens haar is er nog niet in de spiegel gekeken. “Bij de Hollandse Delta wordt een hofhouding gecreëerd. Fractievoorzitters doen aan sensibileren van fractieleden. Wie is de kapitein: een kritische Verenigde Vergadering of een dijkgraaf die als absolute vorst niet met tegenspraak kan omgaan? De persoonlijke ambities bepalen de uitkomst en niet de bestuurlijke kwaliteiten. Arm, arm waterschap”, aldus De Sutter-Besters.

Benoeming onafhankelijke commissie?
Woensdagavond vergaderde het waterschap over het advies over de werving en selectieprocedure. Tijdens deze soms emotionele vergadering sprak de vergadering over de vraag of zij zelf een onafhankelijke commissie instelt. Deze commissie moet dan adviseren over de benoembaarheid van de kandidaten en over de ideale samenstelling van het nieuwe college. Deze commissie zou bestaan uit een onafhankelijk voorzitter, en een deskundige van waterschappen/financien. De derde persoon was een deskundige op het gebied van personeel en teamontwikkeling.

Selectie via onafhankelijk bureau
Een voorstel van de ChristenUnie en de Algemene Waterschapspartij om de commissie te vervangen door één deskundig persoon (dijkgraaf Co Verdaas van het waterschap Rivierenland) kreeg geen unanieme steun. Daarom diende Jantien Fröling (ChristenUnie) een nieuw voorstel in om een onafhankelijk selectiebureau in te schakelen. Het college selecteert in dit voorstel drie bureaus. Het waterschap maakt vervolgens tijdens haar bijeenkomst aanstaande woensdag een keuze. Dit voorstel werd met 14 voor en 11 tegen aanvaard. Tegen stemden onder meer de Waterschapspartij Hollandse Delta, de PvdA, evenals Hollandse Delta Natuurlijk.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.