Gemeenteraad van Dordrecht laat zich via de griffie in hoofdlijnen kennen

24 maart 2021 door de redactie
Gemeenteraad van Dordrecht laat zich via de griffie in hoofdlijnen kennen
Stadhuis

DORDRECHT -  De Dordtse gemeenteraad had deze week weer de traditionele lange vergadering. De bijeenkomst kan altijd worden gevolgd via een live stream. Daarnaast geeft de griffie van de raad van Dordrecht altijd een opsomming per mail van besproken onderwerpen.

Dat levert de volgende info op in hoofdlijnen:

 

Besluiten en discussies uit de raadsvergadering
spoorzone
Ontwikkelvisie Spoorzone vastgesteld
De raad heeft de ontwikkelvisie Spoorzone vastgesteld. De Dordtse Spoorzone is het gebied tussen Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid. In de ontwikkelvisie wordt een eindbeeld geschetst van hoe de Dordtse Spoorzone er in 2040 uit zou moeten zien. 

Woningen, banen en evenementen
In dit gebied kunnen onder andere circa 6.000 woningen worden gebouwd en 2.500 nieuwe banen worden gecreëerd. Ook kan in dit gebied een nieuw evenemententerrein worden gerealiseerd.

Groot enthousiasme
De ontwikkelvisie kon op groot enthousiasme in de raad rekenen. Wel was er nog discussie over de vraag of de raad het op dit moment zou moeten vaststellen of het voor kennisgeving zou moeten aannemen.

Amendement
SP, VSP, Fractie Jager en PVV denken dat met vaststelling het hele plan in beton wordt gegoten zonder dat de mensen in de stad daar over kunnen meepraten. Zij dienden daar een amendement over in, maar dat werd verworpen.

Commitment
De meerderheid vond het belangrijk om via het vaststellen van de ontwikkelvisie als raad een duidelijk commitment voor de visie uit te spreken. Met de kanttekening dat de plannen, gezien de lange looptijd van 20 jaar, tussentijds aangepast moeten kunnen worden.

Deelplannen
De visie wordt nu verder uitgewerkt in deelplannen. Bij deze deelplannen vinden uitgebreide participatietrajecten met de stad plaats voordat ze ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
 
Geld voor herstel Dordtse economie
De gemeenteraad heeft ingestemd met
het voorstel om 2,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het herstel van de Dordtse economie en de werkgelegenheid.

Horeca
Het voorstel houdt ook in dat er steun komt voor het heropstarten en het herstel van de Dordtse horeca, als het kabinet daar weer toestemming voor geeft.

Lastenverlichting
Gesproken werd nog over een voorstel van de fracties van de SP en de VSP om lastenverlichting te brengen voor huurders van winkels en horecabedrijven door de OZB voor deze groep af te schaffen. Tegelijkertijd zou dan de OZB voor de pandeigenaren worden verhoogd.

Dit voorstel werd echter ingetrokken door beide fracties met het voornemen het op een later moment opnieuw in de raad te brengen.
 
Leefbaarheid Kromhout en omgeving
De raad heeft gesproken over het plan van aanpak Leefbaarheid Kromhout en omgeving. Daarin staat hoe overlastproblemen op meerdere fronten worden aangepakt. De gemeente kijkt verder naar mogelijkheden om het gebied aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld met nieuwe huizen en meer groen.

Moties
Er werden twee moties ingediend. CDA en PvdA vroegen of het college meer duidelijkheid kon geven over het tijdspad en de succesfactoren. Zo willen de partijen ervoor zorgen dat de raad haar controlerende taak kan vervullen en kan beoordelen of de maatregelen het gewenste effect hebben.

De VVD vroeg het college op welke termijn het gevoel van onveiligheid in deze buurt op hetzelfde niveau zou kunnen zitten als de rest van de binnenstad.

Inspanningsverplichting
Beide moties zijn uiteindelijk samengevoegd tot één motie waarin de partijen het college oproepen tot een inspanningsverplichting om het gevoel van veiligheid in de buurt te verbeteren.

Na de stemming bleek dat er evenveel stemmen voor als tegen de motie waren. Dat betekent dat de stemmen zijn gestaakt en dat het onderwerp de volgende vergadering terugkomt. Dan zal er opnieuw over gestemd worden.
 
Sociale woningbouw Gezondheidspark
In 2019 stelde de raad vast dat de sociale huurwoningen die op de huidige parkeerplaats van het ziekenhuis gebouwd gaan worden een exploitatietermijn van 25 jaar moeten krijgen. Een woningcorporatie of belegger mag een huurwoning dan pas na 25 jaar verkopen.

De onderhandelingen tussen het college en projectontwikkelaar Ballast Nedam leverden echter op dat deze huurwoningen niet door woningcorporatie Trivire, maar door een belegger worden afgenomen waarbij een exploitatietermijn 15 jaar geldt.

Ongenoegen
Diverse fracties spraken in de raad hun ongenoegen uit over het loslaten van de door de raad vastgestelde termijn van 25 jaar. De SP, VSP, PVV en Fractie Jager dienden een motie in met de opdracht aan het college opnieuw met Ballast Nedam in onderhandeling te gaan.

Snelheid
Deze motie werd echter verworpen met 15 stemmen voor en 20 stemmen tegen. Voor de meerderheid van de raad woog het toch zwaarder dat het project snel door moet kunnen gaan. Nieuwe onderhandelingen kunnen leiden tot uitstel of afstel van het project.
 
Uitbreiding parkeergarage Spuihaven
De raad heeft unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 640.000 euro voor de uitbreiding en modernisering van de parkeergarage Spuihaven.

Voorbereidingen
Daarmee kunnen de voorbereidingen starten voor de aanbesteding en realisering van de uitbreiding van de parkeergarage. Om aan de toekomstige parkeerbehoefte in het gebied Spuiboulevard en voor het binnenstadbezoek te kunnen voldoen, is uitbreiding van parkeergarage Spuihaven noodzakelijk.

Sloop
Dit komt met name door de sloop van parkeergarage Veemarkt en de realisering van een compactere parkeergarage onder het nog te bouwen Huis van Stad en Regio.
 
Landtong Stadswerven
De raad heeft het bestemmingsplan 1e herziening Stadswerven vastgesteld. Een van de concrete wijzigingen daarin is het terugbrengen van het aantal woningen op de landtong in het Wantij van 54 naar 6 vanwege de lastige ontsluiting voor verkeer langs de Biesboschhal.

Natuurbestemming
GroenLinks en SP dienden een amendement en een motie in om het aantal woningen op de landtong naar nul te brengen en er een natuurbestemming op te leggen. Het amendement haalde geen meerderheid. De motie is tijdens de vergadering ingetrokken.

Asbest
Een amendement van GewoonDordt om het aantal woningen voorlopig naar nul terug te brengen en tijdelijk tiny houses mogelijk te maken werd ingetrokken omdat er de komende jaren eerst nog duidelijkheid moet komen over hoe ernstig de asbestvervuiling op de landtong is en hoe het saneringsplan er uit gaat zien.
 
Natuurinclusief Stadswerven
GroenLinks en SP dienden bij de raadsinformatiebrief Visie Staart een motie in waarmee zij de oevers en verdere omgeving van Stadswerven verder willen vergroenen. Dat draagt volgens deze fracties bij aan de leefbaarheid, klimaatadaptatie en natuurbehoud.

Biodiversiteit
De motie riep op de bestaande begroeiing en biodiversiteit langs alle oevers van Stadswerven en in het water maximaal te beschermen en maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat het Wantij, ook ten westen van de Prins Hendrikbrug, een volwaardige ecologische verbindingszone wordt en kan blijven.

Verworpen
De motie werd uiteindelijk door de raad verworpen omdat de meerderheid van de raad van mening was dat er op dit moment al voldoende wordt gedaan aan vergroening op en rond Stadswerven.
Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.