bewoners Hoven boos op gemeente

12 december 2009 door Chris Moorman

DORDRECHT -Bewoners van de Hovenlaan in Dordrecht zijn boos op de gemeente. Boos omdat de gemeente voornemens is een afsluiting te realiseren op de bepaalde delen van het Liechtensteinhof zonder alle bewoners te informeren en te betrekken bij inspraak. Middels een brief aan slechts vijf adressen  van de Hovenlaan dacht de gemeente recht te doen aan inspraak.


Bewoners kwamen er achter dat de gemeente een deel  van het Liechtensteinhof wilde afsluiten na een publicatie in de Stem van Dordt. Daarbij werd aangegeven dat bezwaarmakers slechts twee weken de tijd hadden om hun zienswijze kenbaar te maken. Bewoners hebben zich middels een brief gebundeld om op die manier direct duidelijk te maken dat zij gezamenlijk het oneens zijn met de handels en zienswijze van de gemeente.

In de brief stellen zij; Gebruikelijk is dat een ontwerp van een te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage wordt gelegd en dat daarna een termijn van zes weken geldt voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen. Gebruikelijk is dat een ontwerp voorafgaand aan het ter inzage leggen aan belanghebbenden die bekend zijn, wordt toegezonden. In het algemeen wordt gesteld dat hier een ruime uitleg aan het begrip belanghebbenden dient te worden gegeven. De brief is gericht aan de bewoners van de Hovenlaan 1 t/m 5. Het betreft hier dus slechts 5 belanghebbenden aan wie de Gemeente Dordrecht het voornemen direct heeft toegezonden. Het is ons niet bekend aan wie de Gemeente Dordrecht het voornemen nog meer direct heeft toegezonden. Als bewoners van de Hovenlaan 9 t/m 17 verkeren wij in een gelijke positie als de bewoners van de Hovenlaan 1 t/m 5.

Verkeer dat de Hovenlaan 1 t/m 5 passeert om, als uw voornemen wordt doorgevoerd, naar de Liechtensteinhof te gaan, dient ook onze woningen aan de Hovenlaan 9 t/m 17 te passeren. U had, naar onze mening, de informatie per brief dus niet kunnen beperken tot de bewoners van de Hovenlaan 1 t/m 5, maar deze minimaal aan alle bewoners aan hetzelfde deel de Hovenlaan moeten zenden.Het voornemen heeft echter gevolgen voor alle bewoners in fase 2 en fase 3 van de wijk de Hoven en ook alle overige bewoners aan de Hovenlaan. Al deze bewoners worden door het voornemen geconfronteerd met andere routes om hun woning te bereiken en meer verkeersstromen langs hun woning. Het gaat hier in totaal om zeker 150 woningen en dus belanghebbenden. Naar onze mening had u daarom al deze bewoners op gelijke wijze dienen te informeren. De bewoners die de nu bij de Gemeente Dordrecht een verzoek hebben gedaan, geven als argument aan dat er sprake is van een onveilige verkeerssituatie. Wij vragen ons echter af of het hier daadwerkelijk een onveilige verkeerssituatie situatie betreft of dat het hier om een, voor de betreffende bewoners zelf, ongewenste verkeerssituatie (betreffende de hoeveelheid verkeer) betreft.

De bewoners hebben middels hun bezwaarschrift inhoudelijk direct geageerd op tal van zaken die in een normale besluitvormingssituatie van toepassing zijn. Zij willen graag alle adviezen van deskundigen inzien waaronder ook brandweer en politie waaruit zou moeten blijken dat de voorgestelde afsluiting gemotiveerd wordt. Het voornemen vermindert ook de toegankelijkheid van de hele wijk de Hoven aldus de bezwaarmakers. Indien er op de Hovenlaan tussen nummer 1 en nummer 17 (of de overzijde van de weg) door welke reden dan ook een stremming is, wordt de hele toegang tot, c.q. uitgang van, de wijk geblokkeerd. Aangezien het hier een weg met slechts één rijbaan betreft met een grote groenstrook in het midden, is passeren via de tegenovergestelde rijrichting hier niet mogelijk. In de huidige situatie is er bij een stremming op het genoemde deel van de Hovenlaan geen enkel probleem, omdat verkeer direct bij de ingang van de wijk via de brug en de toegang tot de Liechtensteinhof een alternatieve route door de wijk kan nemen. Met het voornemen verdwijnt die mogelijkheid en daarmee vermindert het voornemen dus de toegankelijkheid van de hele wijk. De bezwaarmakers zien zich als  normale weldenkende mensen maar hebben het zekere voor het onzekere genomen door de brief uitgebreid op te bouwen en te ondertekenen. Uit hun zeven a4-tjes tellende stuk valt goed op te maken wat hun zienswijze is en dat zij niet het type actievoerder zijn.Indien het werkelijk om de verkeersveiligheid op het betreffende gedeelte van de Liechtensteinhof en in de wijk de Hoven gaat, zou het misschien wel veel beter zijn om ter plaatse (en bij voorkeur op meer uitgebreide schaal in de hele wijk de Hoven) snelheidsbeperkende maatregelen te nemen. Dit leidt tot een veel betere oplossing in het kader van een verbeterde verkeersveiligheid in de totale wijk, in plaats van, zoals met het voornemen geschiedt, het verplaatsen van een probleem van het ene deel naar andere delen van de Liechtensteinhof en de Hoven.


Gezien de grote hoeveelheid woonerven in de Gemeente Dordrecht, zal de Gemeente Dordrecht ongetwijfeld voldoende ervaring hebben met maatregelen die de verkeerssnelheid in de woonerven terugbrengen en daarmee ook de verkeersveiligheid verbeteren. Bovendien leidt dit juist tot een gunstig milieueffect, omdat er niet hoeft te worden omgereden en auto’s bij een lagere snelheid minder uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen hebben.


De maatregelen zouden dan bij voorkeur in de hele wijk moeten worden genomen. Niet alleen in de woonerven, maar ook aan de Hovenlaan. Ondanks het feit dat de Hovenlaan een 30 kilometer zone is, wordt daar ook veel harder gereden. De drie verkeersdrempels op het stuk Hovenlaan 1 tot en met 17 hebben onvoldoende effect om de snelheid terug te brengen en er zijn zelfs regelmatig auto’s die deze drempels mijden door via de opritten van woningen voor de drempel op de stoep te rijden om daarna na de drempel via de volgende oprit weer op de rijbaan te komen.


Een oplossing voor dit specifieke probleem zou natuurlijk kunnen zijn dat de bewoners van Hovenlaan 1 t/m 17 een verzoek bij de Gemeente Dordrecht indienen om de Hovenlaan ter plaatse van nummer 1 af te sluiten en dan al het verkeer direct na de brug via de Liechtensteinhof de wijk te laten rijden. Voor de bewoners van Hovenlaan 1 t/m 17 zou dat een uitstekende oplossing zijn. U zult dan wellicht stellen dat een dergelijke maatregel niet aanvaardbaar is en niet tegemoet komt aan een juiste afweging van alle belangen in het kader van de totale wijk. Op zich is dat ook zo. Wat ons dan ook verbaasd is dat een  maatregel, die qua impact voor de hele wijk vergelijkbaar is als het aangehaalde voorbeeld,  nu wel wordt voorgenomen op een ander punt in de wijk de Hoven. De bezwaarmakers geven naast alternatieven ook duidelijk aan dat zich niet met een kluitje in het riet zullen laten sturen indien de gemeente geen gehoor geeft aan hun zienswijze van bezwaren en oplossingen. Anders dan de bekende administratieve melding viel tot op heden niet te melden in deze. De zienswijze is een maand geleden ingediend.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.