PvdA stemt alsnog in met behandeling projectplan Zuidpolder

16 december 2009
PvdA stemt alsnog in met behandeling projectplan Zuidpolder

DORDRECHT - De PvdA-fractie heeft op 1 december, tijdens de evaluatie van het meerjarenbeleidsplan, te kennen gegeven dat zij overweegt om de besluitvorming rondom het projectplan Zuidpolder pas na de verkiezingen te laten plaatsvinden. Het projectplan gaat
over de procedures die moeten worden gevolgd om te zijner tijd de polder te kunnen bebouwen.
 
Fractievoorzitter Cor van Verk: "Gezien de diverse reacties is dit kennelijk opgevat als het afstand nemen van het eerdere raadsbesluit om in de Zuidpolder woningbouw toe te laten. Hiervan is echter geen sprake. De Dordtse PvdA is en blijft overtuigd van het nut en de noodzaak om deze polder te zijner tijd te gaan bebouwen. Dit verbaast sommigen.
 
Wij vinden dat iedereen meetelt in de stad. Wij zijn dan ook overtuigde pleitbezorgers van de omvangrijke investeringen in het opknappen van Dordrecht-West. Daar wonen veel mensen met lagere- en middeninkomens, die zijn aangewezen op de goedkopere woningvoorraad. Tegelijkertijd is er ook aandacht nodig voor het woningaanbod dat is gericht op mensen met hogere inkomens. Deze groep is belangrijk, omdat ze de stad sociaal-economisch sterker maken. De Zuidpolder is een locatie waar voor deze groep aantrekkelijke woningen kunnen worden gebouwd, die zich onderscheiden van de duurdere woningen die in de bestaande stad kunnen worden gerealiseerd. Bij de bebouwingsplannen van de Zuidpolder gaat het om niet meer dan 500 woningen in de dure prijsklasse. En de inrichting van het gebied wordt ruimtelijk en groen. Aan deze uitgangspunten tornen wij niet.
 
Voor het overig houden wij ons met de plannen aan het al jaren geldende uitgangspunt dat de stadsuitleg zijn absolute grens heeft bij de Wieldrechtse Zeedijk. Aan de andere kant van de Zeedijk worden grote investeringen gedaan in natuur- en recreatieontwikkeling, hetgeen duidelijk maakt dat deze verstedelijkingsgrens ons ook ernst is. Het zal duidelijk zijn, dat de vraag of wij bebouwing van de Zuidpolder acceptabel vinden met “ja” kan worden beantwoord.
 
Wel is de vraag wannéér dat zal gaan gebeuren. De economische omstandigheden leiden ertoe dat de woningmarkt op slot zit en nieuwbouwprojecten niet of nauwelijks van de grond komen. Deze situatie zal ongetwijfeld de komende jaren weer herstellen. Gezien deze hersteltijd heeft de PvdA zich in begin van de maand hardop afgevraagd hoeveel haast we op dit moment moeten maken met de verdere planvoorbereidingen.
Deze vraag kwam niet voort uit een behoefte aan heroverweging van het eerdere raadsbesluit. Wij wilden wel voorkomen dat de indruk ontstaat dat zo vlak voor de verkiezingen nog snel even allerlei besluiten moeten worden genomen, waar geen procedurele noodzaak voor is.
 
Naar aanleiding van onze stellingname is het college gevraagd in beeld te brengen welke gevolgen uitstel van de besluitvorming zal hebben, zowel juridisch/planologisch als financieel. Dit om geen ondoordacht besluit te nemen dat de gemeente veel geld zou kunnen kosten of zou leiden tot blokkades in de procedures. Op basis van de verstrekte informatie zijn wij tot de conclusie gekomen dat spoedige behandeling van het projectplan gerechtvaardigd is.
 
Zo moet bij de besluitvorming in het oog worden gehouden dat de procedures rondom de bestemmingsplannen vóór begin april 2012 geheel afgewikkeld moeten zijn. Dit heeft te maken met de wettelijke eis dat drie jaar na het vaststellen van een structuurvisie het gemeentelijke voorkeursrecht komt te vervallen. Door gebruik te maken van dit voorkeursrecht kan verrommeling van de Zuidpolder worden voorkomen, heeft de PvdA-fractie in een eerder stadium al aangegeven. Deze ruimtelijk ordening procedures mogen niet knel komen te zitten.
 
Als het voorkeursrecht zou verlopen, kan verdere de planvorming voor de Zuidpolder niet tot stand komen. Gezien ons standpunt dat het te zijner bebouwen van de Zuidpolder belangrijk is voor de stad, is de PvdA-fractie voor een onverwijlde voortgang van de besluitvorming. De fractie stemt dus in met behandeling van het projectplan Zuidpolder. Deze behandeling
leidt niet tot een onomkeerbaar besluit, maar maakt het mogelijk de nieuwe bestemmingsplannen ambtelijk voor te bereiden. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad volop mogelijkheden de plannen rond de Zuidpolder verder inhoudelijk te beoordelen. Een zorgvuldige en democratische gang van zaken, aldus de PvdA-fractie.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.