Beter voor Dordt geeft visie op de toekomst van Dordrecht

22 maart 2010

DORDRECHT -Beter voor Dordt (BVD) heefft een uitgebreide visie gegeven op de toekomst van de stad, zoals de partij die ziet. Betere communicatie met de stad en de burgers is punt één.

Beter voor Dordt
Piet Sleeking, Harry Wagemakers, Leny Kuhlemeier-Booij en Ad Klous
Vijf thema’s
1. Bestuurlijke vernieuwing. Mensen hebben gevoel onvoldoende betrokken te
worden bij beleid. Beter communiceren en beter organiseren van inspraak.
Burgerinitiatief vergemakkelijken + referendum mogelijk maken.
2. Veiligheid, inclusief leefbaarheid en handhaving.
Bijvoorbeeld rond Kasperspad/Vrieseplein (overlast alcohol- en drugsverslaafden
vanwege aanwezigheid hulpverlenende instanties). Tijdelijk toezichtpost creëren en
extra inzet op stadswachten.

Met burgers het gesprek aangaan over mogelijkheden om problematiek aan te gaan.
Metingen van objectieve en subjectieve veiligheid.
Stevig inzetten op dit onderwerp. Goede analyse van de overlast (bv. instroom en
uitstroom bij instanties als Leger des Heils, De Hoop etc.) Wat zijn effecten van
mogelijk beleid.

Terugdringen overlast huisjesmelkers en illegale kamerverhuur; aanvullend beleid
huisvesting arbeidsmigranten.

Beleid m.b.t. coffeeshops handhaven : niet in de nabijheid van scholen. Geen
voorstander van afschaffen van alle coffeeshops. Goede coffeeshops (die geen
overlast veroorzaken) niet de dupe laten zijn van de regels.

Verkeersveiligheid verhogen in wijken. Bijvoorbeeld roekeloos rijgedrag tegengaan
door middel van handhaving. Aandacht voor voldoende parkeervoorzieningen in de
wijken.
3. Binnenstad. Meer samenhang tussen wonen, winkelen, recreatie.
Plannen voor Hofkwartier overtuigen BVD nog niet in de huidige vorm;
Parkeergarage Steegoversloot met kleine aantallen is voor BVD bespreekbaar.

Geplande parkeergarage Kromhout (500) is te groot, beperken tot zo’n 250. Geen
grootschalige parkeergarages meer erbij. Pollersysteem niet overboord gooien, maar
wel kijken naar aanpassingen.
Tegengaan van de leegstand. Wonen boven winkels. Locatie voor nieuwe bioscoop in
de binnenstad of aan de rand.
Stationsgebied: aanvullende verkeersmaatregelen nemen om tijdelijke overlast tegen
te gaan.

Jaarlijkse conferentie met ondernemers en bewoners om verblijfsklimaat te
verbeteren. Bijvoorbeeld gesprek over aanpak overlast in de directe omgeving van
horecaondernemingen. Dat ligt niet alleen op het bordje van de ondernemer, maar
ook van de overheid.

Jongerenvoorzieningen voor uitgaan in de binnenstad.
4. Hoe gaan we om met het buitengebied?
Bebouwing van de Zuidpolder en ook de voorbereiding daarvan is ononderhandelbaar
voor BVD. Zuidpolder uit de Structuurvisie halen. Planvorming stopzetten. Geen
noodzaak voor nieuwe grondaankopen door de gemeente

Belthurepark is andere situatie. Bestemmingsplan is bevestigd. Vraag is of het plan
nog levensvatbaar is in de huidige marktsituatie. Alternatieven onderzoeken op
(financiële) consequenties. Bestemmingsplan Nieuwe Biesbosch bezien : geen
rigoureuze aantasting door natte as. Herstructurering bedrijventerreinen
ondersteunen we. Dordtse Kil IV als reservelocatie bestempelen voor de langere
termijn.

5. Sociaal beleid. Tevredenheid over het bestaande beleid, bv. minimabeleid en
experiment gratis OV. Dit experiment in principe voortzetten, alternatieven zijn
bespreekbaar. Drechtstedenpas om toegankelijkheid van voorzieningen voor alle
bevolkingsgroepen te garanderen. Pas zou niet alleen voor minima beschikbaar
moeten zijn; inkomensgebonden.
Dit helpt ook om de regionale samenwerking symbolisch te ondersteunen.
Hostel: genomen besluiten in principe niet terugdraaien; als er andere alternatieven zijn, bijvoorbeeld in het buitengebied, zouden die bespreekbaar moeten zijn.

6. Cultuur en sport
Sportboulevard: zorgen over de exploitatie. Lage parkeertarieven voor vrijwilligers
handhaven.
Hofkwartier en Statenschool. School zou moeten blijven op locatie. Project
Hofkwartier opnieuw overwegen op deelaspecten.

Energiehuis als centrum voor podiumkunsten: nader onderzoek naar de exploitatie.
Activiteiten in de binnenstad behouden, bv. Berckepoort. Geen voorstander van het
Verborgen Museum. Rondje Dordt uitbreiden tot Cultureel Rondje Dordt.
Huidige mogelijkheden voor zondagsopenstelling van winkels zijn te beperkt. Maakt
binnenstad toeristisch meer aantrekkelijk.

RTV Dordrecht omvormen tot regionale omroep. Kwaliteitsverbetering.
Zuidpolder
Bebouwing en voorbereiding daarvan is ononderhandelbaar.
Bezuinigingen
Lokale lasten alleen met inflatiepercentage verhogen.Verder geen heilige huisjes.

Belthurepark
Heroverweging onderzoeken op (financiële) consequenties. Kleinschalige
ontwikkelingen zijn mogelijk.
Ononderhandelbaar
We hebben weinig ononderhandelbare punten. Bebouwing van de Zuidpolder is
ononderhandelbaar.

Onderhandelbaar
Gratis OV 65+ is bespreekbaar a.d.h.v. evaluaties. Drechtstedenpas, financiële
gevolgen onderzoeken. Kleine parkeergarage Steegoversloot is bespreekbaar. Geen
grootschalige parkeergarages in de binnenstad

Dordtse Kil IV als reservelocatie voor de lange termijn.
Integrale oplossing verslaafden en dak- en thuislozen;
Aanpassing en voortzetten subsidieregeling funderingsherstel.
Omgaan met huisjesmelkers en illegale kamerverhuur.

Vrije kwesties
Ruimte creëren voor de raad in de komende 4 jaar. Collegeprogramma op hoofdlijnen
met veel ruimte voor vrije kwesties. Dat geeft ook Sprekersplein ook meer waarde.
Constellatie
BVD sluit geen enkele partij uit. Hangt af van inhoudelijke ruimte die andere partijen
zien.
Brede coalitie van huidige coalitiepartijen aangevuld met BVD is niet geloofwaardig.
Continuïteit is van belang, m.n. op financieel gebied. Ook lijnen met Den Haag zijn
belangrijk

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.