Verslag van formateur Piet Sleeking (Beter voor Dordt)

31 maart 2010

DORDRECHT -Op de website van GroenLinks Dordrecht dateert het laatste bericht over de vorming van het college van burgemeester en wethouders van 23 maarrt, alhoewel de partij door formateur Piet Sleeking van Beter voor Dordt (BVD) zaterdag 27 maart is gevraagd om met een naam voor een vrouwelijke wethouderskandidaat te komen.

,,GroenLinks nog niet uitgenodigd",  laat de partij weten. De formateur geeft hieronder aan, dat wel met GroenLinks is gesproken. Bij die gelegenheid is gevraagd om met een naam van een vrouw te komen als kandidate voor het wethoudersschap.  Ook is zo met D66 gesproken.

De partij Groen Links heeft intern drie kandidaten voor het wethoudersambt beoordeeld, maar wenst vast te houden aan oud-wethouder Willy Verbakel (1990-1998). Marry Ruisch maakte dat als fractievoorzitter drie na dagen na de ontmoeting met Sleeking in het openbaar bekend.

Dat houdt in dat Groen Links met PvdA, Christenunie/SGP en de verenigde Seniorenpartij (VSP) samen met veertien zetels de oppositie gaan vormen.

Dat betekent tevens  dat D66 met een vrouw kan komen, die een belangrijke kandidate is om wethouder te worden vanaf 27 april.

De eerste vrouw op de kandidatenlijst van D66 is Nelleke de Smoker - van Andel.

Verslag woensdagbijeenkomst (tekst van formateur Sleeking)

De eerste formele kennismaking tussen de verschillende delegaties vindt plaats. De werkopdracht voor de formateur (zie bijlage) wordt vastgesteld. Daarbij geldt, dat de drie elementen in de opdracht niet noodzakelijkerwijs in de genoemde volgorde plaats hoeven te vinden.

De partijen van de rompcoalitie spreken af dat de vraag over de samenstelling van de coalitie op korte termijn wordt beantwoord. Zie hieronder.

Verslag vrijdagbijeenkomst

Doorspreken over de samenstelling van de coalitie.

De gesprekspartners willen de komende bijeenkomsten doorspreken over de vraag wat het nieuwe college onderscheidend maakt van eerdere coalities en welke missie en/of motto daarbij past. De onderwerpen waar de verschillende partijen het in ieder geval over eens willen raken, worden geïnventariseerd. Dit zijn de ononderhandelbare thema’s, die de informateur ook heeft geïnventariseerd (zie advies informateur).

Deze thema’s moeten een plek krijgen in het uit te werken coalitieakkoord of politieke agenda voor de komende vier jaar. Eventueel de richtinggevende uitspraken in het akkoord met de concrete afspraken in een bijlage. Dit kan het ambtelijke apparaat uitwerken in een Meerjarenbeleidsprogramma 2010-2014 (MJP).

De stadscontroller en gemeentesecretaris geven een toelichting op de Perspectiefnotitie, inclusief de stand van zaken rond de Brede Doorlichting en een financieel doorkijkje naar de meerjarenbegroting.

Verslag zaterdagbijeenkomst.

De formateur heeft gesprekken met GroenLinks en D66 gevoerd over de mogelijkheid om als vierde partij bij de rompcoalitie te komen.

Samenstelling van de coalitie

De voorlopige conclusie van de gesprekspartners is, dat beide opties mogelijk zijn: zowel het doorgaan met de rompcoalitie als uitbreiding met een vierde partij. Dit laatste heeft een lichte voorkeur i.v.m. het bestuurlijke draagvlak in de raad. Indien een vierde partij aanschuift, zal dit GroenLinks of D66 zijn. CU/SGP en VSP zijn vooralsnog niet meer in beeld. Voor CU/SGP geldt het argument, dat de balans tussen ervaring en nieuw elan verdwijnt, indien drie coalitiepartijen uit de vorige periode in een nieuw college zitting nemen. Voor VSP geldt dit argument niet, maar het feit, dat de formateur geen geschikte kandidaten van de VSP voorgeschoteld heeft gekregen.

De rompcoalitie ziet in D66 en GroenLinks ongeveer gelijke meerwaarde indien een van hen zou aanschuiven. De kwaliteit van mogelijke wethouderskandidaten zal de doorslag kunnen geven. Daarbij geldt, dat het nieuwe college streeft naar een andere bestuursstijl. Om daartoe te komen is het belangrijk, dat dit ook zichtbaar wordt in de samenstelling van het college. Het is hierom de uitdrukkelijke wens van de formateur om minimaal twee geschikte vrouwelijke kandidaten voor het wethouderschap te krijgen. Beter voor Dordt streeft ernaar één geschikte vrouwelijke kandidaat naar voren te schuiven. Aan GroenLinks en D66 is gevraagd of zij hetzelfde kunnen doen.

Het streven is om uiterlijk aan het eind van week 13 de namen van de wethouderskandidaten van Beter voor Dordt beschikbaar te hebben. Tegelijkertijd wil de formateur uitsluitsel hebben over de samenstelling van de coalitie.

De formateur wil in ieder geval nog een bilateraal gesprek plannen met de partijen die op dit moment niet bij de coalitiebesprekingen worden betrokken.

Ook wordt de wens uitgesproken tijdens het formatieproces in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van verschillende belangrijke samenwerkingsorganisaties en ketenpartners in de stad.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.