Gemeente stelt proces bezuinigingen vast

04 juni 2010
Gemeente stelt proces bezuinigingen vast

DORDRECHT -Het college van burgemeester en wethouders heeft de kaderbrief 2011 vastgesteld. In de kaderbrief wordt voor de huidige begroting financieel technisch in kaart gebracht wat de invloeden zijn van autonome ontwikkelingen, de loon- en prijsindexering, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare knelpunten. Er worden nog geen nieuwe beleidsvoornemens gepresenteerd. Dat zal wel het geval zijn in de begroting 2011 en het Meerjarenbeleidsprogramma dat na de zomer gepresenteerd wordt.

De komende vier jaar zal rekening moeten worden gehouden met een bezuiniging van € 20 miljoen. In de kaderbrief wordt het proces geschetst om de komende jaren tot die bezuiniging te komen.

Taakstelling gesubsidieerde instellingen
De gemeente betaalt per jaar € 30 miljoen aan subsidies. Gesubsidieerde instellingen gaan evenredig bijdragen in de bezuinigingen. Met de nieuwe Algemene Subsidie Verordening wordt het voor instellingen makkelijker om subsidie aan te vragen. Er is gekozen voor een efficiencykorting van 2,5% op subsidies vanaf € 20.000. Daarmee worden kleine organisaties ontzien. Wel worden de subsidies geïndexeerd voor gestegen lonen en prijzen. Per saldo betekent dit nog steeds dat het totaalbedrag van de jaarlijkse € 30 miljoen aan subsidies met € 200.000,- zal stijgen.

Heffingen en tarieven
Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de OZB tarieven wordt de prijsontwikkeling gehanteerd; dit resulteert in een percentage van 2,15. Over de afvalstoffenheffing is nog geen besluit genomen. Bij de begroting 2011 wordt de kostenontwikkeling in meerjarig perspectief bezien. Op de rioolheffing is het principe van kostendekkendheid van toepassing. Er is uitgegaan van een jaarlijkse tariefaanpassing met 4% tot 2015.

Al eerder is besloten om de tarieven voor bouwleges kostendekkend te houden. Dat lukt dit jaar niet vanwege het feit dat de markt voor nieuwbouw onder druk staat. Daarom zal voor de bouwleges in 2011 een beperkte stijging van ca. 2 % worden doorgevoerd.

Politiek Akkoord versus kaderbrief 2011
In het Politiek Akkoord staan de belangrijkste afspraken die het college voor de komende vier jaar heeft gemaakt. Het college werkt de komende maanden het Politiek Akkoord verder inhoudelijk en financieel uit: inhoudelijk gebeurt dat in het Meerjarenbeleidsprogramma 2010-2014, dat onderdeel uitmaakt van de begroting 2011. Financieel vindt deze uitwerking plaats in de reguliere planning- en controlcyclus. Deze kaderbrief is het eerste document van het nieuwe college in deze cyclus. De uitgangspunten van deze kaderbrief worden verwerkt in de programmabegroting 2011 en meegenomen in het afwegingsproces bij het meerjarenbeleidsprogramma.

Bezuinigingsscenario
Op basis van de huidige verwachtingen en berekeningen moet rekening worden gehouden met een scenario van € 20 miljoen aan ombuigingen en bezuinigingen in de komende vier jaren. De financiële opgave wordt waarschijnlijk in de loop van 2010 en 2011 in zijn geheel duidelijk. Naarmate meer duidelijk wordt, kunnen andere keuzen worden gevraagd. Om die reden kiest het college voor een scenarioplanning waarvan het proces in de kaderbrief wordt uitgewerkt. Het college gaat uit van een vooraf overeengekomen bezuinigingskader en vastgestelde ijkmomenten om vast te kunnen stellen of nog steeds aan de opgave wordt voldaan. Jaarlijks dienen de kadernota en de begroting als ‘ijkmoment’.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.