Achtergrond van Stadsberaad Dordrecht

11 november 2010

DORDRECHT -De gemeenteraad van Dordrecht heeft met de grootst mogelijke meerderheid gekozen voor een STADSBERAAD over de binnenstad. In de wandelgangen en met steun van de griffie (de steun van de raad) is gezocht naar een tekst, die mocht rekenen op een maximaal draagvlak in politiek Dordrecht.

Ook is vooroverleg geweest met deskundigen, ook van monumenten zorg, zodat zo vruchtbaar mogelijk over de toekomst kan worden gesproken.

Het gesprek is gelijk ook historisch. Vijftig jaar geleden was Dordrecht in rep en roer over het zogeheten kaalslagplan - het Saneringsplan binnenstad - dat door de raad in januari 1962 werd aangenomen. Het is nu een vernelding op de Dordtse Historische Kalender.

Rond 1972 waren de inzichten al weer veranderd, maar ging toch al veel tegen de vlakte waarvoor de raad in januari 1962 het licht op groen had gezet. Wijlen BVD raadslid Jens van der Vorm - de Rijke concludeerde dat Dordrecht leed aan het gesloopte postkantoor ziekte en dat wilde hij doorbreken.

Het voorstel dat mede is voorbereid door Leny Kuhlemeijer - Booij van Beter voor Dordt is opgesteld is met hem besproken één dag voor zijn overlijden. Het heeft als achtergrond::

Samenvatting

Het onderwerp Toekomst historische binnenstad van Dordrecht leeft in de stad. Er is met de komst van het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad en de nieuwe Welstandsnota reden om te bezien of er behoefte is aan meer dan wel aangescherpte kaders. Daarnaast zou een definitie van het gebied dat behoort tot de binnenstad meer helderheid brengen. Tot slot geeft ook de nieuwe bestuursstijl aanleiding om te kijken naar een werkwijze waarin inwoners meer invloed krijgen op de te volgen procedure bij het toekennen van sloop- en/of bouwvergunningen voor dit gebied.

De invulling van deze onderwerpen leent zich voor een breed Stadsberaad. Dit voorstel richt zich op de organisatie van dat maatschappelijke debat. Vervolgens kan de raad met de uitkomsten van dat debat de kaders vaststellen voor het nieuwe beleid en het college opdracht geven tot het doorvoeren van deze benodigde aanpassingen in lokale wet- en regelgeving.

1. Wat is de aanleiding?

Op dit moment zijn het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad en de nieuwe Welstandsnota in voorbereiding. De gemeenteraad wil met de uitkomsten van het Stadsberaad kaders vaststellen en meegeven aan het college bij de ontwikkeling van deze beleidsdocumenten.

Daarnaast is er een maatschappelijke aanleiding. Er is nieuwbouw in de historische binnenstad die als niet passend wordt ervaren door verschillende groepen inwoners en maatschappelijke organisaties. Deze belanghebbenden voelen zich vervolgens niet voldoende gehoord en beperkt in hun beïnvloedingsmogelijkheden. De gemeenteraad wil in het kader van de nieuwe bestuursstijl graag met inwoners en organisaties in gesprek om hen te consulteren alvorens kaders vast te stellen.

2. Wat willen we bereiken?

Zowel in definitie als in proces willen we tot nieuwe kaders komen die passen bij de huidige tijdgeest. Het Stadsberaad moet leiden tot een discussie en gedragen visie op behoud van en bouwen in de historische binnenstad. De gemeenteraad heeft deze bevoegdheid langere tijd niet actief uitgeoefend en wil hier nu actief en participatief invulling aan geven.

Deze visie bestaat in elk geval uit

een heldere definitie van de term ‘Binnenstad’. Welk gebied van ons gemeente behoort daartoe, waar lopen de grenzen?
Duidelijkheid over ‘passendheid’. Wat is nieuwbouw die past in de historische binnenstad? Is dit alleen historiserend bouwen of past daar ook moderne architectuur bij en hoe kaderen we die passendheid in zodat dit toetsbaar is?
Een visie op de procedure waarbij een uitspraak wordt gedaan of, en zo ja wanneer en op welke wijze, inwoners en maatschappelijke organisaties een rol krijgen in het proces rondom aanvraag en verlening van sloop- en bouwvergunningen voor de binnenstad. Hierin kunnen zaken als inspraak, consultatie, meerdere varianten, etc. ook aan de orde komen. 

3. Wat gaan we daarvoor doen?

We organiseren een Stadsberaad. Voor dit debat worden zowel inwoners als vakinhoudelijke experts, bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties uitgenodigd. Een scherp gevoerd debat op inhoud moet leiden tot een breed gedragen visie in de Dordtse gemeenschap over de definitie van ‘Binnenstad’ en het proces rondom sloop- en bouwvergunningen in dit gedeelte van onze gemeente. Deze visie leidt tot kaders welke de raad vaststelt. Vervolgens worden deze kaders aan het college meegegeven voor de vertaling in de lokale wet- en regelgeving, in het bijzonder in de update van het bestemmingsplan Binnenstad en de Welstandsnota. Deze stukken worden vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming.

4.    Wat mag het kosten?

De kosten voor dit Stadsberaad beperken zich tot facilitaire kosten (locatie en catering) en de benodigde kosten met betrekking tot uitnodigen en communicatie. Deze kunnen worden gedekt uit het restant van het budget dat door de gemeenteraad ter beschikking is gesteld voor de communicatie rondom de Begrotingswijzer. Ook dit budget is ter beschikking gesteld voor het betrekken van de stad bij de richting, keuzes en kaders voorafgaand aan besluitvorming in de gemeenteraad en is daarom passend voor dit doel.

5.    Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:

Bij dit voorstel vindt u de samenvatting van het gesprek dat vlak voor zijn overlijden is gevoerd met Jens van der Vorm – de Rijke over dit onderwerp.

6.    Fatale beslisdatum

Er is enige haast geboden met dit Stadsberaad vanwege de nieuwe Welstandsnota. Deze is in de maak en is nu on hold gezet in afwachting van de kaders die de gemeenteraad gaat vaststellen op basis van de uitkomsten van dit Stadsberaad. Deze worden vervolgens door het college verwerkt in het voorstel voor deze nieuwe Nota.

Het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad is al afgerond dus daarvoor kan deze discussie niet als kader dienen.

7.    Voorstel

U wordt gevraagd in te stemmen met de organisatie van een Stadsberaad in januari 2011, de kosten hiervoor á max. € 10.000,- te dekken uit het restant budget communicatie Begrotingswijzer en de precieze invulling van het Stadsberaad over te laten aan de agendacommissie van de gemeenteraad.

Namens de Fractie van BETER VOOR DORDT,

L.J. Kuhlemeier-Booij
 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.