Dordrecht krijgt Stadsberaad binnenstad

11 november 2010

DORDRECHT - De gemeenteraad van Dordrecht heeft met 37 stemmen voor en één tegen gekozen voor een stadsgesprek over de binnenstad.

Beter voor Dordt (BVD) nodigde de andere partijen uit om zo stadsbreed dit mogelijk te maken in Dordrecht. Een stadsberaad gaat praten over de toekomst van de historische binnenstad te praten. Leny Kuhlermeijer - Booij van Beter voor Dordt (BVD) heeft het voorstel voorbereid samen met de griffie. Zij is blij met de grote steun.

Fractievoorzitter Davd Schalcken liet al weten met het plan te streven naar een vertaling van de historische erfenis van de onlangs overleden volksvertegenwoordig Jens van der Vorm de Rijke.

Tijdens een historisch debat in verkiezingstijd in de Wilhelminakerk (25 februari) had Jens van der Vorm de Rijke zijn visie al uitgedragen. Dat leidde at veel reacties en vorige week verijdag maakte een afvaardfiging van de gemeente een historische wandeling langs nieuwbouwprojecten in de binnenstad.  Stadsverzet van 25 februari, als plan van Jens van der Vorm de Rijke en columnist Kronkelaar, heet nu Stadsberaad.

De tekst luidt:

Motie: Stadsberaad over toekomst Historische Binnenstad

De Gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 en 10 november 2010 ter behandeling van de Begroting 2011 en de Meerjarenraming 2012-2014;

Constaterende dat:

·       Het onderwerp historische binnenstad leeft in de stad,

·       Met de komst van een nieuw Bestemmingsplan Binnenstad en een nieuwe Welstandsnota er reden is om te bezien of er behoefte is aan meer danwel aangescherpte kaders,

·       Een definitie van het gebied dat behoort tot de historische binnenstad verheldering kan brengen,

·       De nieuwe bestuursstijl van Raad en College ook in bovenstaande documenten een vertaalslag dient te krijgen,

·       Oud-raadslid Jens van der Vorm – de Rijke zich tot aan zijn dood heeft ingezet voor een inspanning van de Raad in gemeenschappelijkheid op dit dossier.

Is van mening dat:

·       Dit onderwerp zich leent voor een breed Stadsberaad, een maatschappelijk debat tussen stad en politiek. 

Overwegende dat: 

·       Het aan de Gemeenteraad is om de kaders van beleid te bepalen,

·       Er nieuwbouw in de historische binnenstad is die als niet passend wordt ervaren door verschillende groepen inwoners en maatschappelijke organisaties.

·       Deze belanghebbenden zich beperkt in hun beïnvloedingsmogelijkheden en niet voldoende gehoord voelen,

·       De Gemeenteraad in het kader van de nieuwe bestuursstijl graag met inwoners en organisaties in gesprek wil om hen te consulteren alvorens kaders vast te stellen.

·       De Gemeenteraad deze bevoegdheid langere tijd niet actief uitgeoefend heeft en hier nu actief en participatief invulling aan wil geven.

Verzoekt het college een voorstel uit te werken om:

te komen tot de organisatie van een Stadsberaad in januari 2011 dat moet leiden tot een gedragen visie op behoud van en bouwen in de historische binnenstad, welke als kader kan dienen voor het College bij het nieuwe Bestemmingsplan Binnenstad en de nieuwe Welstandsnota.  
Deze visie bestaat in elk geval uit
A.    een heldere definitie van de term ‘Binnenstad’. Welk gebied van ons gemeente behoort daartoe, waar lopen de grenzen?

B.    Duidelijkheid over ‘passendheid’. Wat is nieuwbouw die past in de historische binnenstad? Is dit alleen historiserend bouwen of past daar ook moderne architectuur bij en hoe kaderen we die passendheid in zodat dit toetsbaar is?

C.    Een visie op de procedure waarbij een uitspraak wordt gedaan of, en zo ja wanneer en op welke wijze, inwoners en maatschappelijke organisaties een rol krijgen in het proces rondom aanvraag en verlening van sloop- en bouwvergunningen voor de binnenstad.

·         Voor dit debat zowel inwoners als vakinhoudelijke experts, bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties uit te nodigen.

·         De kosten hiervoor á max. € 10.000,- te dekken uit het restant budget communicatie Begrotingswijzer en de precieze invulling van het Stadsberaad over te laten aan de Agendacommissie van de Gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Fractie van BETER VOOR DORDT,
 

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.