Platform presenteert veel suggesties voor duurzamer Dordrecht

24 oktober 2011

DORDRECHT -Het Platform duurzaamheid in Dordrecht heeft ideëen gevraagd in de stad voor een duurzamer samenlevering. Dat levert een brief aan de gemeenteraad op. De hoop is dat op vrijdag 11 november duidelijk wordt op een duurzaamheidscafé in het Koetshuis van Weizigt wat de suggesties waard zijn:

 (persbericht)

Een proef windenergie voor burgers, een fonds energiebesparing, meer groen en blauw in de stad en bevorder hergebruik van leegstaande gebouwen.  Een greep uit de oogst aan duurzame ideeën die een oproep van het platform Duurzaamheid Dordrecht heeft opgeleverd. Het platform vraagt de gemeenteraad om in de komende behandeling van de begroting aan het college van B en W voor te stellen hier extra op in te zetten.

Het platform hield in september een goed bezocht Duurzaamheidcafé in het duurzaamheidscentrum Weizigt. In de aanloop naar dit café was aan de burgers, politiek en bedrijven gevraagd een top vijf van onderwerpen te geven die voor duurzaamheid belangrijk zijn en de komende jaren kunnen worden opgepakt in Dordrecht. Het resultaat was een rijke en gevarieerde oogst van onderwerpen, die in vijf thema's zijn opgesplitst.

Deze ideeën zijn nu aangeboden aan de gemeenteraad. Het gemeentebestuur heeft duurzaamheid benoemd als belangrijk speerpunt van zijn beleid. Het platform biedt met deze voorstellen kansen voor een duurzame plus bovenop het bestaande beleid en vindt het van belang dat naar (nieuwe) duurzame mogelijkheden wordt gekeken.

De voorstellen uit de stad lopen uiteen van een pilot windenergie voor burgers en de opzet energiecoöperatie, tot hergebruik leegstaande gebouwen, milieuzonering van de binnenstad, meer duurzaam toeristisch bezoek, centrale distributie in de binnenstad met elektrische voertuigen. Verder wordt onder meer aandacht gevraagd voor de participatie van (buurt-) bewoners en stadslandbouw en het duurzaam organiseren van evenementen.  

Het platform hoopt dat de gemeenteraad voorstellen serieus wil laten bekijken en ze een perspectiefvolle plaats willen geven in de ontwikkeling naar een duurzamer Dordrecht. Raadsleden worden uitgenodigd om tijdens het volgende Duurzaamheidcafé, (vrijdag 11 november op de Dag van de Duurzaamheid),  de oogst hiervan te presenteren in het Koetshuis van natuurcentrum Weizig

 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD:

Van:   platform duurzaamheid Dordrecht

secretariaat

p/a     Denpasarstraat 31

3312 GW Dordrecht

Aan:   de Raad van de Gemeente Dordrecht

dtv de raadsgriffier

Postbus 8

3300AA Dordrecht

 

c.c.:             College van Burgemeester en Wethouders

datum:         21 oktober 2011

onderwerp:   duurzaamheid plus

bijlage:         1

 

 Geachte raad,

 Begin september 2011 organiseerden we een goed bezocht duurzaamheidcafé in het duurzaamheidscentrum Weizigt. In de aanloop naar dit café was aan de burgers, politiek en bedrijven gevraagd een top vijf van onderwerpen te geven die voor duurzaamheid belangrijk zijn en de komende jaren kunnen worden opgepakt.

Het resultaat van de via internet en media gedane oproep is een rijke en gevarieerde oogst van onderwerpen. De werkgroep die dit café voorbereidde heeft de onderwerpen geclusterd in een vijftal thema’s. Tijdens het café zijn deze thema’s in groepen behandeld, wat leidde tot een verder uitwerking.

 Het resultaat bieden wij u aan met deze brief. We stellen u voor om in de komende begrotingsbehandeling aandacht te besteden aan deze thema’s door het college van Ben W voor te stellen hier extra op in te zetten.

 

 De thema’s zijn:

1.    duurzame energie

a.     start pilot windenergie voor burgers

b.    stimuleer opzet energiecoöperatie

 

2.    gebouwen

a.     stel een klimaatfonds energiebesparing in

b.    zorg voor transformatie in groene gebouwen

c.     bevorder hergebruik leegstaande gebouwen

 

3.    ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur

a.     ontwikkel meer groen en blauw in de stad

b.    kies voor milieuzonering binnenstad

c.     stimuleer duurzaam toeristisch bezoek

d.    stimuleer fietsgebruik

e.    ontwikkel bedrijfsterreinen alleen nog duurzaam

f.      zorg in de binnenstad voor centrale distributie met elektrische voertuigen

 

4.    voedsel en groen

a.     bevorder participatie van (buurt-)bewoners

b.    stimuleer stadslandbouw

c.     stimuleer de band tussen mensen en hun voedsel en groen

 

5.    economie

a.     biedt gerichte prikkels voor een duurzamere economie

b.    organiseer voortaan evenementen duurzaam

 

 In de bijlage zijn deze thema’s nader toegelicht. Het zijn voorstellen die een reeks aan kansen bevatten en de mogelijkheden bieden om van Dordrecht op korte termijn een duurzamere stad te maken.

We hopen dat u de voorstellen omarmt en deze vijf thema’s een perspectiefvolle plaats wilt geven in de ontwikkeling naar een duurzamer Dordrecht. We stellen u voor om in het volgende duurzaamheidcafé, vrijdag 11 november 2011, de oogst hiervan te presenteren.

 

vriendelijke groet ,

 

het platform duurzaamheid Dordrecht.

 

Bijlage

 

 5 THEMA’S VOOR DUURZAAMHEID

 Resultaat van een inventarisatie onder burgers, bedrijven en politiek naar een top vijf voor extra inzet op het duurzaamheidsbeleid in Dordrecht van de komende jaren.

 

 1.DUURZAME  ENERGIE

 1e prioriteit:Windenergie gefinancierd door burgers

 Start met een pilot windenergie door burgers te verleiden hier in mee te investeren. Het is dan  belang  tegelijkertijd de mogelijkheden te verruimen voor burgers om kleinschalig in hun ‘backyard’ duurzame energie op te wekken. Ook het opzetten van een Energiecorporatie is daarbij van cruciaal belang.

 

 2. GEBOUWEN

 1e prioriteit: Fonds energiebesparing

Vorm een revolverend fonds voor dak-, vloer- en spouwisolatie en andere energiebesparingen. Geef geen subsidie maar laagrentende leningen voor de financiering.

 

 2e prioriteit: Hergebruik panden

Streef naar hergebruik van panden in plaats van sloop. Zorg dat panden minder en korter leeg staan. Geef meer kansen aan tijdelijke functies. Alvorens te slopen onderzoek eerst of de panden of delen er van voor bepaalde functies te zijn hergebruiken, bijvoorbeeld de oude LTS Reeweg Maak een leegstand register.

 3e prioriteit: Groene gebouwen

Combineer hergebruik van panden met groene gebouwen. Streef naar het transformeren van bestaande gebouwen in groene gebouwen: groene daken en muren,geef meer kansen voor beplanting. Een mogelijkheid is het idee van duurzaam casco, met een CPO[1], als opdrachtgeversvorm.

 

 3.RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN INFRASTRUCTUUR

 1e prioriteit: Vergroot het areaal groen en blauw in de stad

Dat kan door niet gebruikte terreinen te benutten, dat kan op particuliere terreinen; onderhoudsarm hoeft niet stenig te zijn. Daarbij kunnen burger en overheid samen optrekken. Er zijn kansen voor educatie en toeleiding tot werk en voor interactie tussen mensen.

    * Vergroten areaal groen in de stad.

    * Beperk verharding openbare ruimte of pas meer halfverharding toe; stimuleer particulieren tuinen groener en met minder verharding in te richten.

   * Maak de binnenstad nog autoluwer met centrale bevoorrading en nog stringentere inrichting.

 

2e prioriteit: Kies voor milieuzonering

Een goede tweede: het instellen van milieuzoneringen door alleen schone auto’s in de binnenstad toe te laten,. Aandachtspunt hierbij is draagvlak van winkeliers, willen ze wel of niet.

 

 3e prioriteit Stimulans duurzaam toeristisch bezoek

Laat toeristen die boeken in hotels of op camping via de toeristenbelasting heel goedkoop een fiets huren of geef ze korting op OV. Leer van initiatieven in andere steden (Delft en Groningen), die succesvol zijn.

 

Vervolg prioriteit

Versterken: fietsgebruik door verbeteren bereikbaarheid

Vanuit de buitenwijken is het centrum betrekkelijk goed per fiets te bereiken, toch blijkt uit onderzoek de auto sneller te zijn. Geef meer ruimte aan doorgaande fietspaden met fietsers. Denk aan fietsvriendelijke afstelling van stoplichten om fiets doorstroom te bevorderen. Benut de kansen voor promotie in de zin van: fietsen is leuk, fietsen is cool!

 Ontwikkeling en herontwikkeling industrieterreinen alleen duurzaam

Naast nieuw is het nuttig bij het herontwikkelen van de bestaande terreinen. Belangrijk is in te zoemen op de vestigingseisen/voorwaarden die gesteld worden bijvoorbeeld bij nieuwe bedrijven. Kies als start voor pilots voorbeeldgebouwen met zonne-energie en aardwarmte, maak icoonprojecten.

 Richt een distributiecentrum in voor bevoorrading binnenstad met elektrische wagens

Dit hangt samen met een autoluwe binnenstad voor met name vuil vrachtverkeer. Stel regels in om vensteruren de binnenstad te  bevoorraden; stel daarbij e-vervoer vrij. Met dit centrum ontstaan ook kansen voor topleiding tot werk.

 

 4. VOEDSEL EN GROEN

 1e prioriteit: Bevorder de participatie van buurtbewoners

Zorg voor een koppeling met projecten (bijvoorbeeld: Zaai-in 'Lanen van Oranje' en 'Indische Buurt Noord Groen.'). Deelname kan niet van bovenaf opgelegd worden en het 'committeren' van deelnemers is van groot belang om projecten te laten slagen en op langere termijn te laten bestaan. "Samen de buurt mooier maken."

 2e prioriteit: Stimuleer Stadslandbouw op kleine en grotere schaal

Stimuleer de mogelijkheden waarbij ook cliënten van zorginstellingen en re-integratietrajecten een rol spelen bij stadslandbouw. Stadslandbouw biedt ook mogelijkheden voor recreatie.  

·        Zet in op projecten met buurt- en schoolmoestuinen. (koppel dit eventueel aan kook- en eetmomenten)

·         Sluit contracten voor catering af met boeren voor gevarieerd en biologisch voedsel.

·         Zorg voor voldoende distributie kanalen en afneempunten. O.a. zorgboerderij 'De

Zuidpunt' is een voorbeeld. (N.B.: Boeren willen zekerheid over afzetmarkt.)

 

 3e prioriteit: Stimuleer de band tussen mensen en hun voedsel en groen

Dit door educatieve programma's en inzet op vorige punten. Schoffelen, zaaien en oogsten doet smakelijk eten (doen = bewust worden/ vieze handen maken = houden van).

 

5. ECONOMIE

 Belangrijk is een helder duurzaamheidsbeleid met duidelijke prioriteiten voor de gemeente Dordrecht, als ook een beleid om tot een klimaatneutraal Dordrecht 2050 te komen. Daarbij is van belang:

 1e prioriteit: Biedt (financiële) prikkels gericht op duurzaamheid.

 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.