Plan en nota ondernemersfonds binnenstad via Dordrecht.net openbaar gemaakt

12 april 2013
Plan en nota ondernemersfonds binnenstad via Dordrecht.net openbaar gemaakt

(complete nota onderop)

DORDRECHT - Hoe kunnen ondernemers hun binnenstad promoten? Na drie jaar studie, overleg en het herschrijven van een plan, wordt op woensdag 24 april de nota ondernemersfonds binnenstad besproken. Voor de betrokkenen is het huiswerk gemaakt. Zij willen graag reactie krijgen voordat het stuk richting gemeenteraad gaat.

Samenvatting Ondernemersfonds Binnenstad Dordrecht

Het initiatief voor de oprichting van het Ondernemerfonds voor de binnenstad van Dordrecht komt voort uit het in 2010 gesloten convenant tussen de partijen in de binnenstad die de economische ontwikkeling van de binnenstad belangrijk vinden. Deze partijen zijn verenigd in het Platform Binnenstadsmanagement Dordrecht. In het convenant zijn activiteiten opgenomen die bijdragen aan de versterking van de economische positie van de binnenstad. De partijen in het Platform zijn:

De Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV), Stichting Centrummanagement Dordrecht (SCD), de gezamenlijke culturele organisaties, Stichting Dordrecht Marketing, de Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD), Koninklijk Horeca Nederland (KHN), Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), Gemeente Dordrecht en de Kamer van Koophandel (KvK).

De invoering van een ondernemersfonds zal altijd gebaseerd moeten zijn op een overeenkomst tussen de ondernemers en de gemeente.

Doelstelling
De belevingswaarde van winkelcentra en van binnensteden wordt steeds belangrijker voor de consument. De concurrentie met andere steden en internet wordt ook in Dordrecht steeds groter.

Een bijzonder winkel- en horeca-aanbod, culturele voorzieningen, openbare ruimte, evenementen en promotie kunnen echter het verschil maken. Juist de binnenstad van Dordrecht heeft met haar bijzondere kwaliteiten een uitgelezen positie om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het winkelgedrag. Om de kansen te verzilveren is het wel noodzakelijk dat door alle partijen geïnvesteerd wordt in de binnenstad. Daarvoor is zowel de versterking in de samenwerking tussen ondernemers onderling nodig als in het vergroten van het financieel draagvlak. De oprichting van een Ondernemersfonds kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar is zeker geen doel op zich. Het dient ter versterking van het aanbod, met als resultaat meer bezoekers naar de binnenstad van Dordrecht te trekken en hen te stimuleren tot een langere verblijfsduur. Dit leidt tot meer omzet, meer rendement, meer investeringen en meer werkgelegenheid in de binnenstad van Dordrecht.

De bestedingen uit het fonds vormen een aanvulling op de taken van de gemeente.

Van en voor ondernemers
Het Ondernemersfonds is van en voor ondernemers zelf. Dat wil zeggen, de ondernemers beslissen gezamenlijk over de besteding van de middelen uit het Ondernemersfonds. De oprichting van het Ondernemersfonds is geen gemeentelijke bezuiniging. De gemeente zal haar huidige budgetten voor de binnenstad op niveau houden en geeft daarnaast, vanuit het programma Levendige Binnenstad, nieuwe impulsen aan het economisch functioneren van de binnenstad.

Bij het instellen van het fonds zal de gemeente een bijdrage doen in het fonds ter grootte van de huidige subsidiebijdrage aan de Stichting Centrummanagement Dordrecht (SCD). Oprichting van het fonds betekent een nieuwe organisatie met een nieuw samengesteld bestuur, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van organisaties en ondernemers. De nieuwe organisatie zal

vervolgens het plan samen met de ondernemers verder moeten uitwerken. Het is dus aan u als betrokken en/of georganiseerde binnenstadsondernemer om via een vertegenwoordiging in het bestuur te beslissen op welke wijze en waaraan de financiële middelen uit het fonds worden besteed. Om dit proces vorm te geven zal na instemming door de gemeenteraad nog dit jaar een interim-bestuur uit ondernemers worden gevormd, dat samen met de winkeliersverenigingen en andere ondernemersverbanden in de binnenstad aan de slag zal gaan met de verdere concretisering van de plannen.

Stimulering (straat)activiteiten
Samengevat kennen de activiteiten van een Ondernemersfonds de volgende onderdelen:

1. Gezamenlijke publieksgerichte activiteiten en evenementen op binnenstadsniveau, straat-\gebiedsniveau en op brancheniveau;

2. Gezamenlijke marketing en promotie;

3. Gezamenlijke activiteiten gericht op versterking van branchering, verbetering van kwaliteit en service, veiligheid, aantrekkelijkheid en belevingswaarde;

4. Interne organisatie en communicatie.

De helft van de middelen zal ingezet worden voor gezamenlijke activiteiten op straatniveau. Op basis van een trekkingsrecht kunnen de bestaande verenigingen en straten een beroep doen op een bijdrage uit het Ondernemersfonds. De overige middelen kunnen ingezet worden voor straatoverstijgende activiteiten. Daarnaast zal een beperkt deel van de middelen noodzakelijk zijn om de interne communicatie en organisatie tussen ondernemers te regelen.

Voor al deze activiteiten zal in de definitieve begroting door het Stichtingsbestuur een verdeling worden opgenomen. Op basis van een meerjarenplan en –begroting zal vervolgens door de gemeente (jaarlijks) een overeenkomst worden gesloten met de stichting die het fonds gaat beheren.

In het plan van het stichtingsbestuur worden afspraken vastgelegd over de besteding van de middelen, die in de vorm van een subsidie van de gemeente beschikbaar komen. De subsidie is gelijk aan de opbrengst van de reclamebelasting onder aftrek van een klein bedrag aan inningskosten (4,7% van het totaal aan inkomsten). De gemeente zal dat bedrag dus storten in het ondernemersfonds.

De reclamebelasting wordt ingevoerd per 1 januari 2014, mits de gemeenteraad de betreffende verordening vaststelt.

Versterken organisatiegraad
Naast het vergroten van het financieel draagvlak voor gezamenlijke ondernemersactiviteiten geeft een Ondernemersfonds vooral ook nieuw elan aan de versterking van de samenwerking op zowel binnenstad- als straatniveau. Het biedt een nieuw podium voor ondernemers om met plannen en ideeën te komen die bijdragen aan het economisch functioneren van afzonderlijke straten, branches maar ook van de binnenstad als geheel.

Heffingsmaatstaf ondernemersbijdrage
Op basis van adviezen van externe deskundigen en ervaringen in andere steden wordt gekozen voor de invoering van reclamebelasting om het Ondernemersfonds financieel te vullen.

In de verordening reclamebelasting zal worden opgenomen dat iedere openbare aankondiging op een onroerende zaak op dezelfde manier wordt belast. Dat geldt voor alle winkeliers en horecaondernemers binnen het bestemmingsplangebied Historische Binnenstad voor zover deze zichtbare openbare aankondigingen hebben vanaf de openbare weg op hun onroerende zaak (niet-woning). De reclamebelasting wordt niet geheven op scholen, kerken en publieke en culturele instellingen.

Als heffingsgrondslag wordt gekozen voor de WOZ-waarde van de objecten. De WOZ-waarde is onder andere gebaseerd op de (economische) huurwaarde van het object. De huurwaarde wordt bepaald door het object, de winkeloppervlakte en de ligging (aantallen passanten).

Ook uit andere steden blijkt dat een verdeling van de lasten op basis van de objectieve WOZ-waarde de beste afspiegeling is van het financieel draagkracht bij de ondernemers. Voorts is dit een simpele methode, waardoor de inningskosten zeer laag kunnen worden gehouden.

Daarbij is in het plan op basis van een voorlopige indicatie van de WOZ-waarden van de objecten de volgende staffel bepaald:

- WOZ-waarde object < € 300.000                         belastingbedrag € 250,--

- WOZ-waarde object € 300.000 - € 800.000       belastingbedrag € 365,--

- WOZ-waarde object > € 800.000                         belastingbedrag € 500,--


Klik hier voor het volledige plan Ondernemersfonds Binnenstad.

Klik hier voor het overzicht van bijdragen en opbrengsten Ondernemerfonds op basis van de reclamebelasting.

 

Gerelateerde wijken:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.