Dertien dordtenaren ontvangen Koninklijke onderscheiding

29 april 2009
Dertien dordtenaren ontvangen Koninklijke onderscheiding

Tijdens een bijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis op woensdag 29 april heeft burgemeester R.J.G. Bandell in het kader van de algemene gelegenheid, beter bekend als de Lintjesregen, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan dertien inwoners.


Het betreft de volgende onderscheidingen:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

W.H. Aarden
De heer Willem Hendrik Aarden (6-9-1949) is sinds 1966 werkzaam bij de Belastingdienst in Rotterdam. Hij begeleidt, adviseert en leidt collega’s op. Hij werkte mee aan een cursus Belastingrecht en hij was lid van de medezeggenschapsraad. Daarnaast verrichtte hij als bestuurslid, secretaris en voorzitter vrijwilligerswerk voor de Motor- en Automobielclub Merwestad. Hij organiseerde voor het Oranje Comité Dordrecht de Koninginnedagrit en voor Camping De Wildert spelletjesdagen voor de jeugd, sportdagen en de jaarlijkse fietstocht. Hij was twintig jaar voorzitter van de Kampeerraad.

T.J. Berendsen
De heer Theodorus Johannes Berendsen (24-6-1951) is een specialist op het gebied van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij is sinds 1986 als bestuurslid verbonden aan de Stichting Museum 1940-1945. Vanaf 1990 was hij secretaris en sinds drie jaar is hij voorzitter. Hij vertegenwoordigt het museum in verschillende overlegorganen over de herdenking en de viering van de bevrijding. Hij nam de leiding op zich voor de digitalisering van de oorlogsdocumentatie en had een grote inbreng bij het samenstellen van lesmaterialen voor rondleidingen van schooljeugd, alsmede voor heruitgaven van fotoboeken over de oorlogsdagen in Dordrecht. Hij staat de Vrienden van het Museum 1940-1945 met raad en daad bij in een wekelijks overleg over onder meer fondsenwerving en donateurs.

J.N. Bogaards
De heer Jacob Nicolaas Bogaards (27-11-1945) was administrateurbureauchef van het Insulacollege. Hij begeleidde de nieuwbouw en inrichting van meerdere locaties van de scholen, die onder de Stichting H3O vallen. Hij vervulde een adviserende rol bij onderhandelingen die aan de fusie van enkele scholen vooraf gingen. Ook na de fusie bleef hij het bestuur ondersteunen bij het zoeken naar een goede vorm voor de organisatie. Binnen de Gereformeerde Kerk Dordrecht was hij wijkdiaken, diaken en secretaris van de wijkdiaconie S.O.W. van wijkgemeente Sterrenburg en diaken in de centrale diaconie. Ook was hij secretaris van de beheercommissie van de wijkgemeente P.K.N. De Bron. Hij is sinds negen jaar vrijwilliger bij de Zondagsbrief van deze wijkgemeente.

J. Kamsteeg
De heer Jacobus Kamsteeg (24-2-1949) was gedurende vele jaren districtshoofd “Merwede Maas” bij Rijkswaterstaat en tot op heden voorzitter van het Georganiseerd Overleg bij Rijkswaterstaat. Als vrijwilliger is hij voor de gereformeerde kerk in Dordrecht sinds 1974 op velerlei gebied actief geweest. Hij was leider van de jeugdvereniging, voorzitter van de commissie van beheer, ouderling en lid van de kerkenraad en hij was tweede preses van de kerkenraad. Thans is hij ouderling, lid en tweede scriba van de kerkenraad en lid van het moderamen. Voor de regionale afdeling van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV) te Dordrecht was hij secretaris. Met zijn ondersteuning is in Zevenbergen een eigen afdeling opgericht. Hij leverde een bijdrage aan het vernieuwen van de afdelingsstructuur. Ook was hij een aantal jaren bestuurder en voorzitter van de sectie Overheidspersoneel van het GMV. Voor de gereformeerde basisschool de Wegwijzer in Zwijndrecht spande hij zich in voor een verbouwing en bij de fusie. Hij was bestuurslid van de lokale afdeling van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). En als burgerraadslid ondersteunde hij de SGP/RPF/GPV-fractie. In diezelfde tijd was hij, via de provinciale contactraad, lid van de propagandacommissie van het GPV. Als bestuurslid maakte hij deel uit van de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, afdeling Hardinxveld-Giessendam. Nu is hij voorzitter van de Stichting Haaswijk. Deze stichting realiseert accommodaties ten behoeve van hulpverlening naar bijbelse normen aan mensen in nood. De accommodaties bevinden zich niet alleen in Dordrecht, maar ook in Maastricht, op Bonaire en Curaçao.

Mevrouw D. Peters-de Bruyn
Mevrouw Dirkje Peters-de Bruyn (21-5-1939) vervulde en vervult bij de protestantse wijkgemeente Wilhelminakerk verschillende taken. Zij was jeugdpastoraal medewerker, diaken, lid en voorzitter van de commissie Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingshulp en hoofd van de contactdienst. Van de diaconie Wilhelminakerk was zij voorzitter en zij steunde de Particuliere Synode Zuid-Holland. Zij was afgevaardigde namens de Gereformeerde Wijkgemeente 1-3 bij de Algemene Kerkenraad en bij de Gereformeerde Classis Dordrecht en namens deze laatste bij de Algemene Classicale Vergadering. Zij is contactpersoon voor het pastoraal bezoekwerk en voorzitter van een werkgroep die mogelijkheden onderzoekt voor samenwerking met kerken in Afrika. Van de Vereniging van Eigenaren Krommedijk-Martinus Steijnstraat is zij al zo’n zeventien jaar voorzitter.

Mevrouw R.M. Plaate
Mevrouw Ruby Mercdes Plaate (17-7-1934) begon kort na haar verhuizing van Curacao naar Dordrecht in 1983 met het bezoeken van mensen, vooral Arubanen en Antillianen. Dit werd haar roeping. Haar kennis van de Curaçaose cultuur, met name de oude tradities, eetgewoonten, folklore, volksmuziek en dans en haar gave om dit aan velen door te geven, kwamen hierbij goed van pas. Haar bezoeken werden intensiever en groeiden uit van een paar naar vele. Hieruit ontstond zelfs een stichting, genaamd Trupial (een vogel van Curaçao), waar mensen van 55 tot 83 jaar lid van zijn. Zij helpt de mensen met het invullen van formulieren. Zij breit kleertjes voor de baby’s van jonge moeders en staat klaar voor zieken. Als het nodig is blijft zij bij hen slapen of biedt hen een slaapplaats bij haar thuis. Zij begeleidt mensen in hun terminale levensfase. In de Antilliaanse gemeenschap is zij inmiddels een rolmodel geworden en is zij alom gewaardeerd. Zij is ook vrijwilliger bij de Zonnebloem.

M.J. Prins
De heer Marinus Jacobus Prins (24-5-1945) is de oprichter van de Stichting Handreiking Inimile. Deze stichting houdt zich bezig met de inzameling voor en verspreiding van goederen in een gebied in Roemenië. Hij is sinds de oprichting als vrijwilliger de drijvende kracht achter de stichting. Hij benadert sponsoren voor het beschikbaar stellen van goederen, voor de opslagloods, voor vrachtwagens en tweemaal per jaar chauffeurs en voor de financiële middelen. Hij maakt de goederen gereed voor transport. Dit alles leidt ertoe dat er in het voorjaar en in het najaar twee trailers en busjes naar Roemenië gaan, die tot de nok toe gevuld zijn met voedsel, goederen, medische apparatuur, verbandmiddelen enzovoort.
Tot aan zijn pensioen besteedde hij elke avond aan de stichting, naast zijn zware baan in de zandhandel. Nu is hij met pensioen, waardoor hij nog meer tijd uittrekt om dit alles te realiseren

Mevrouw D.M. Stortenbeker-van Sluis
Mevrouw Dina Maria Stortenbeker-van Suis (31-5-1949), zet zich al bijna 35 jaar met hart en ziel in voor Stichting De Hoop. In 1975 kwam zij als verpleegkundige in aanraking met verslaafden. Zij nam bloed af, verleende algemene medische zorg en ondersteunde de betrokken artsen. Haar zorg ging zover dat zij verslaafden tijdelijk in huis nam. De stichting De Hoop was weliswaar al opgericht, maar er was nog geen geschikte opvanglocatie voor handen. Bijna 35 jaar fungeert de Stichting De Hoop als een toevluchtsoord waar jaarlijks honderden verslaafden op weg worden geholpen naar een verslavingsvrij leven. Mevrouw Stortenbeker verleent ook pastorale zorg en staat cliënten bij tijdens studiebijeenkomsten. Zij is betrokken bij speciale gebedsdiensten voor cliënten en bij allerlei activiteiten specifiek voor vrouwen. Regelmatig geeft zij spreekbeurten over specifieke geloofsthema’s in het land vooral bij vrouwenbijeenkomsten. Ook zette zij opvoedkundige cursussen op voor verslaafden en voormalige verslaafden. Zo kunnen zij tijdens het herstelproces over verantwoord ouderschap leren. Zij nam hiertoe het initiatief, omdat verantwoord ouderschap juist door de verslaving ernstig ondermijnd kan worden. Zij was in 1989 medeoprichter van Christelijk Kinderdagverblijf Bambino, bestemd voor kinderen van verslaafde ouders. Als vrijwilliger was zij tevens betrokken bij de Bijbelschool van de “Hij Leeft Zending”.
Zij zet zich in voor de Levensstroomgemeente Dordrecht. Samen met haar echtgenoot geeft zij cursussen op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Soortgelijke cursussen geeft zij ook voor de kerk Tabernacle of Faith and Love in Suriname.

Mevrouw N. Volker-Schilder
Mevrouw Nellie Volker-Schilder (21-6-1947) is al sinds 1992 coördinator van zo’n vijfenzeventig vrijwilligers in het Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Dordtwijk. Zij stuurt vrijwilligers, zoals brancardiers, kosters, organisten en koordirecties aan. Zij heeft in overleg met IRCAS (Interkerkelijke Raad Christelijke Erediensten Albert Schweitzer) duidelijke taakomschrijvingen gemaakt voor de vrijwillige dienstverleners. Daarnaast verzorgt zij de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers. Zij rapporteert maandelijks aan het IRCASbestuur. Zij heeft een uitstekende relatie opgebouwd met het bestuur en de vrijwilligers. Zelf was zij, voordat zij coördinator werd, in 1987 al begonnen als brancardier in het toenmalige Merwedeziekenhuis. Bij de PKN Maranathakerk in Dubbeldam gaf zij leiding aan jeugdclubs. Naast dit vrijwilligerwerk biedt zij mantelzorg aan een echtpaar.

De heer J.M. Wiersma
De heer Jan Martin Wiersma (12-11-1933) was tijdens zijn werkzame leven ambtenaar Culturele Zaken bij de gemeente Dordrecht en was toen al actief als vrijwilliger op het gebied van cultuur. Zo was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting Sociaal Kultureel Werk (SSKW) en bevorderde een gedifferentieerd aanbod van muzikale en theaterevenementen. Hij was onder meer de grondlegger van “Wantijpop”. Hij wist bijzondere theaterstukken naar Dordt te halen, die zich dan afspeelden op de Hofzolder van ’t Hof. Hij is al meer dan dertig jaar secretaris van het bestuur van de Stichting Bijzondere Concerten (SBC) . Deze stichting organiseert muzikale herdenkingsconcerten waaronder het traditionele 4 mei Concert. Hij is initiatiefnemer en organisator voor de Dordtse Boekenmarkt. Tegelijkertijd hield hij zich bezig met activiteiten binnen de katholieke kerk. Hij was lid van de redactie van het Dekenaatblad Zuid-Holland Zuid en sinds ruim zestien jaar lid van de redactie van het dekenaal parochieblad. Vanaf 2001 is hij medewerker public relations bij de Heilige Mariaparochie en de Antoniuskerk en hij is kerkwacht in de Antoniuskerk. Hij ontvangt en begeleidt bezoekers. Bij de verering van het “Heilig Hout” van Dordrecht, regelt hij de publicaties in landelijke bladen. Bij thuiszorginstelling Internos is hij voorzitter van de cliëntenraad.

H.G. Van der Windt
De heer Huibregt Gijsbert van der Windt (17-07-1942) is tot 27 juli a.s. directeur van Kolpa Makelaars B.V. Binnen de branche heeft hij vele vrijwillige activiteiten ontplooid. Zo was hij lange tijd bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen. Vanuit deze positie had hij zitting in verschillende commissies en besturen. Ook was hij voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Rotterdam. In 1988 werd hij door de rechtbank in Rotterdam beëdigd als makelaar in hypotheken. Daarmee behoorde hij tot de eerste makelaars in hypotheken in Nederland. In 1997 werd hij benoemd tot secretaris van het Genootschap van Makelaars in Hypotheken. Toen vanaf 2001 beëdiging door de rechtbank kwam te vervallen, is mede op zijn initiatief aan beëdiging door het Genootschap zelf gewerkt. Hij is zo’n vijfentwintig jaar lid van de Rotary Rotterdam. Hij is secretaris en voorzitter geweest. Hij was lid van de programmacommissie en haalde interessante sprekers voor de club binnen. Hij meldde zich – vaak als eerste – aan voor allerlei projecten van de Rotary. Van de supportersvereniging van voetbalvereniging F.C. Dordrecht is hij sinds 1994 de voorzitter. Dankzij zijn inzet is er sprake van een bloeiende supportersvereniging en een nieuw supportershome. Hij begeleidt ouderen in een rolstoel tijdens uitstapjes van het Rode Kruis. Ook was hij begeleider van een Marokkaanse jongen in het kader van “Benefits for Kids”. Dit is een project voor kansarme jongeren tussen de acht en twaalf jaar.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

A.P. Driesprong
De heer Adrianus Pieter Driesprong (18-4-1945) trad in 1983 in dienst als directeur van schippersinternaat “De Singel” in Dordrecht en later ook van “De Singel/Dubbeldam”. Als gevolg van de fusie met het schippersinternaat “De Meerpaal” in Capelle aan den IJssel werd hij benoemd tot directeur van Stidoca. En in 2004 werd hij algemeen directeur van de Stichting Meander. In deze stichting zijn naast de internaten van Dordrecht en Capelle aan den IJssel ook de internaten van Maasbracht, Nieuwegein, Nijmegen en Zwijndrecht ondergebracht. Op landelijk niveau nam hij initiatieven rond de inzet van internaten voor jeugdzorg. Hij maakte deel uit van de landelijke overlegorganen Censis en Nevis.

E.P. Nouwen
De heer Ebe Pieter Nouwen (23-3-1948) is al vele jaren betrokken bij het onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg. Hij is al zesendertig jaar penningmeester van het bestuur van mytylschool ”De Vlij”. Ook is hij voorzitter van de medezeggenschapsraad en lid van het schoolbestuur. Hij is voorzitter van de oudercommissie van Spoorzicht Gemiva SVG en bestuurslid van de Cliënten Vertegenwoordiger Raad (CVR). Hij richtte samen met anderen de cadeauwinkel “Gemivaria” op en de groep “Zakenvrienden Gemiva SVG”.
Hij is penningmeester van Zorgboerderij Jordi Sinte-Pier in Zeeland is hij vice-voorzitter van de Stichting Vrienden van de Grote Rivieren. In die laatste functie houdt hij zich onder meer met fondsenwerving bezig. Bij de Stichting Dordt in Stoom, het tweejaarlijkse stoomevenement in Dordrecht, nam hij als bestuurslid de coördinatie op zich van de partyschepen, de calamiteiten en de verzekeringen.


​​

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.