Achttien Dordtenaren koninklijk onderscheiden

29 april 2010
Achttien Dordtenaren koninklijk onderscheiden

DORDRECHT - Tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht op donderdag 29 april a.s. reikte burgemeester A.A.M. Brok, tijdens de zogeheten Algemene Gelegenheid, zeventien Koninklijke onderscheidingen uitreiken. Een achttiende onderscheiding voor een inwoner van Dordrecht werd uitgereikt door de burgemeester van Rotterdam.

Voor de gedecoreerden in spe was de Koninklijke onderscheiding een grote verrassing. De aanvragers van de ko verzonnen met de naaste omgeving van de decorandus vaak ingenieuze verhalen om hem of haar naar de Grote Kerk te lokken.

Zeventien Dordtenaren werden lid in de Orde van Oranje Nassau; één inwoner werd ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder de decorandi bevonden zich twee echtparen.

Hieronder een volledig overzicht van de 18 Dordtenaren die Koninklijk onderscheiden werden:

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: 

Mevrouw C.P. Aarnoudse-De Leeuw van Weenen
Sinds 1993 organisator van de rondleidingen voor groepen en de vraagbaak voor individuele bezoeken aan de Grote Kerk te Dordrecht. Zij onderhoudt de contacten voor deze verzoeken en fungeert als gastvrouw. Tevens is zij lid van de Contactdienst van de Grote Kerk.

J.J. Aarnoudse
Vanaf 1995 vrijwilliger en assistent hulpkoster Grote Kerk, penningmeester Stichting Behoud Grote, Kerkrentmeester Grote Kerk en van 2001 tot 2007 ouderling van de Hervormde Gemeente Dordrecht. Was van 1987 tot 2004 koster van de Grote Kerk, daarnaast verrichtte hij veel onderhoudswerkzaamheden buiten zijn functiebeschrijving om.

P.J. Barends
Vanaf 1970 bestuurslid van Atletiekvereniging Hercules. Van 1985 tot 1992 voorzitter van de districtcommissie wedstrijdsport van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Gaf trainingen kogelstoten en discuswerpen aan de A/B junioren en de senioren van 1980 tot 2009.
Sinds 2000 secretaris van het stichtingsbestuur Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg Dordrecht.

Hans Berrevoets (J)
Initiator/voorzitter  van onder meer het platforms Stedelijke Herdenking Dordrecht en dak- en thuislozen. Tevens bedenker van de Dordtse Historische Kalender. Journalistiek aktief en communicatieadviseur voor oa. de Wilhelminakerk. Naast de zorg voor zijn medemens prominent schaker en initiator van schaakactiviteiten en erelid van de schaakclubs Groothoofd en de Willige dame en tevens  erelid van Bibelot voor zijn tijd in deze jongerensociëteit.

Mevrouw P. van Genderen
Sinds 1967 kerkelijk actief in de Nederlandse Hervormde kerk te Giessenburg, later ouderling in de Samen-Op Weg wijkgemeente Sterrenburg en heden afgevaardigde van de jeugddienstcommissie, coördinator predikbeurten en vertegenwoordigster van de Werkgroep Eredienst en interim-voorzitter in de Samen-Op-Weg wijkgemeente Stadspolders.
Naast haar bijna full-time baan in het Basisonderwijs, besteedt zij vrijwillig minstens 10 uur per week aan Turkse en Marokkaanse kinderen, die een extra duwtje nodig hebben op het gebied van lezen en spendeert ze veel vrije tijd aan het ontwikkelen van leesmateriaal.

A.P. van de Graaf
Sinds 1963 bestuurslid, lesgever van de Christelijke Gymnastiekvereniging DIO. Sinds de oprichting van het Drum Corps Holland (nu Color Guard Nederland) in 1978 actief. Was jurylid bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Daarnaast heeft de heer Van de Graaf zich al 30-jaar ingezet voor het visuele deel van de shows van Jubal. Sinds 1998 lid van de Sportraad en sinds 2002 voorzitter van het algemeen- en dagelijks bestuur. Tevens is hij de drijvende kracht achter het docententoneel van het Insulacollege.

Johannes van Helden
Sinds 1988 als vrijwilliger in dienst bij het Museum 1940-1945. De dagelijkse leiding van dit museum rust op zijn schouders, evenals de coördinatie van vrijwilligers. Daarnaast bekleedt hij al ruim 10 jaar de functie van conservator van Museum 1940-1945.

Ook geeft de heer Van Helden voorlichting aan scholieren. Verder is hij al ruim 40 jaar nauw betrokken bij diverse herdenkingen. Sinds 10 jaar maakt hij deel uit van de werkgroep die alle herdenkingen in Dordrecht en de regio coördineert. Ook is hij ruim 40 jaar lid van de Marching Band Prins Willem van Oranje, waaraan hij naast een muzikale-  ook een organisatorische bijdrage levert.

Mevrouw T. Kleinjan-Ouborg
Vanaf 1987 bestuurslid en vrijwilligster van Speeltuinvereniging Victorie. Als beheerster van de bar doet zij inkopen voor de speeltuin en is zij leidster van het zomerkamp. Tevens opmaker, eindredactrice van het clubblad van “Victorie”. Was 20 jaar grimeuse van het Toneelgezelschap “De Valkenier” en nog steeds grimeuse van Sinterklaas en de Zwarte Pieten.

Ook is zij mentor van de ANWB en worden de fietsroutes in de regio door haar gekeurd.

L. Kleinjan
Sinds 1979 vrijwilliger bij Speeltuin “Victorie”. Hij zorgt voor het beheer en onderhoud van de speeltuin. Is het aanspreekpunt van scholen. Organiseert de jaarlijkse opening en de afsluiting van de speeltuin in de vorm van een kampeerweekend. Bakt en verkoopt oliebollen op oudejaarsdag ten bate van de speeltuin. Vanaf 1990 tot heden voorzitter van het NUSO Zuid-Holland. (NUSO is ingesteld ter begeleiding van de renovaties aan speeltuinen).
Tevens mentor van de ANWB en keurt hij fietsroutes.

Mevrouw D.M.W. Kleijn
Sinds 1995 lid van het dagelijks bestuur van de Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie. Sinds 1989 voorzitter van de Bewonersgroep van het Complex Nieuw Maris. Vanaf 2002 bekleedt zij de functie van vice-voorzitter en secretaris van de Huurdersraad van Krispijn Wonen. Zij is ook zeer actief in de Stichting Leergeld Drechtsteden.

Haar vrije tijd besteedt zij ook sinds 1991 aan het Rode Kruis. Zij geeft onder meer EHBO-lessen op scholen en beroepsopleidingen, daarnaast is zij zeer betrokken bij de hulp en opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers, maar ook bij de afdeling Jongeren, Opvang en Verzorging.

W.G. Lötgerink
Van 1985 tot en met 2004 eerst als vrijwilliger, later als bestuurder bij de Stichting Telefonische Hulpdienst Dordrecht. Zowel lokaal als nationaal van 1991 tot 2003 actief voor de ABVA/KABO FNV, als voorzitter van de afdeling Dordrecht/Zuid-Holland Zuid. Daarnaast voorzitter en secretaris van de werkgroep uitkeringsgerechtigden.

Ook was hij bestuurslid van de Stichting Wielborgh van 1989 tot 2005. Ruim 6 jaar was hij betrokken bij het Projectfonds RABO-bank Dordrecht. Van 1989 tot 2005 redacteur, eindredacteur en hoofdredacteur van de wijkkrant “De Sterrenburger”. Tevens is hij lid van de kandidaatscommissie van de lokale afdeling van de Partij van de Arbeid verantwoordelijk voor de kandidaatstelling van raadsleden en wethouders. Daarnaast is hij sinds 2007 als vrijwillig hulpverlener betrokken bij de stichting Psychosociale Klankborden Zuid-Holland.

Mevrouw D. van der Matten-Ten Haaf
Vanaf 1981 vrijwilligster in Het Parkhuis. Vanaf 1989 tot de sluiting van de kapel (maart 2010), gastvrouw voor de kerkdiensten in het Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Amstelwijck.

A.C. van der Meer
Al bijna 40 jaar penningmeester van de ’s-Gravenhaagse Hengelsportvereniging.
Mede initiator van de samenwerking met de Hengelsportvereniging “Groot Rotterdam en Delfland” tot de Federatie van Hengelsportverenigingen “De Randstad. Dat bracht weer verdere samenwerking tot stand. Inmiddels is door de heer Van der Meer als mede-initiatiefnemer de Stichting Sportvisserij Zuidwest Nederland opgericht waar ca. 275 verenigingen zich hebben aangesloten met ca. 125.000 sportvissers, waar hij tot 2005 penningmeester van was.

W.M.S. Oemar Said
Vanaf 1967 20 jaar kerkelijk actief in de Ontmoetingskerk. Van 1991 tot 1995 diaken en voorzitter van de wijkkerkeraad van deze kerk. Na verhuizing naar Stadspolders in 2004 diaken van de protestantse gemeente De Bron en scriba van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht.
Van 1977 tot 1990 actief in twee Dordtse onderwijsinstellingen, t.w. penningmeester Ouderraad van de Christelijke basisschool De Veststein en secretaris van de Medezeggenschapraad van het Christelijk Lyceum.

Mevrouw C. Pieters-Nagtegaal
Sinds 1984 als vrijwilligster verbonden aan de Stichting De Buitenwacht om na 10 jaar deel uit te maken van de Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie. Sinds 1995 is zij lid van het dagelijks bestuur en vanaf 2007 bekleedt zij de functie van secretaris. Mevrouw Pieters-Nagtegaal is ook lid van de huurdersraad van Krispijn Wonen.
Vanaf 1996 gastvrouw in het restaurant van de locatie Stadswiel van de Wielborgh. Tevens maakte zij gedurende 13 jaar deel uit van de vrijwilligersraad van de Wielborgh.

Mevrouw H. Verwaal-Versluis
Vanaf 1996 voorzitster van de hervormde vrouwendienst, later genoemd Contactdienst Grote Kerk gemeente Dordrecht. In die rol stuurt zij de Contactdienst aan en zorgt ervoor dat de taken goed verdeeld zijn en er voldoende vrijwilligers zijn.
Tevens vrijwilligster van de Ontvangstdienst van de Grote Kerk. Van 1986 tot 2006 diaken van de Grote Kerk. Vanaf 1973 tot heden, actief binnen de Christelijke Korfbalvereniging Oranje Wit. Als voorzitster van de pupillencommissie, als wedstrijdsecretaresse en als trainster/coach.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw A.M.F. d’Hamecourt
In november 1989 mede-oprichter Stichting Oost-Europa Projecten (STOEP). Hiervan van 1992 tot 2005 voorzitter, aansluitend voortzetting activiteiten zonder de bestuurlijke verantwoordelijkheden. Vanaf 2005 is zij verantwoordelijk voor het redactiesecretariaat van Balkan Bulletin. Geïnspireerd door actie van mevrouw d’Hamecourt zijn diverse grote projecten georganiseerd, zoals het Bulgarijeproject, Halfweg Europa, North Sea-Black Sea en het ABC-project. Voor Dordrecht zijn dat de projecten: Balkandorp op de Kerstmarkt, een ikonententoonstelling in de Grote Kerk van Dordrecht en het geven van cursussen (o.m. Bulgaars) aan de Dordtse volksuniversiteit.
Haar langdurige lobby heeft in 2001 geleid tot een officiële jumelage tussen Dordrecht en Varna.
Verder: Vanaf 1975 tot heden van bestuurslid tot voorzitter van de stichting Bobby Kinghe, een stichting die muzikale en literaire activiteiten organiseert voor jongeren. Van 1982 tot en met 1986 secretaris van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenstel tevens Unima. Sinds 2009 is zijn mede-eindredacteur van het tweemaandelijks verschijnend blad “De wereld van het Poppenspel” en is zij tevens verantwoordelijk voor het redactiesecretariaat.
Decoranda is vanaf 1994 voorzitter van de Nederlandse jury bij het Internationaal Festival van Plovidv.
Mevrouw d’Hamecourt was van 1998 tot 2002 burgerraadslid bij de gemeenteraad van Dordrecht, ook na 2002 bleef zij voor Groen Links actief. Van 2004 tot heden organiseerde zij de cursus “ikonenschilderen” en de ikonenexpedities. Daarnaast geeft zij lezingen over de historie, betekenis en praktijk van ikonen en het schilderen ervan.

Uitgereikt door de burgemeester van Rotterdam:

G.G. Meijer
Als verzorger/masseur van Feyenoord was hij voor veel spelers een vertrouwenspersoon. Hij trad verschillende keren op als mediator bij een geschil tussen spelers en directie. Ook de supporters zien hem als een “ïcoon”, de held van Feijenoord. Hij wordt niet alleen door spelers en supporters, maar ook daarbuiten als een voorbeeld gesteld. Ook op maatschappelijk terrein speelt hij een grote rol. Als ambassadeur van de goede doelen van Feijenoord is hij nog zeer actief. 

 Foto's: Paul Schrandt

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.