Griffie gemeenteraad Dordrecht geeft overzicht besluiten en discussies

29 mei 2019
Griffie gemeenteraad Dordrecht geeft overzicht besluiten en discussies

DORDRECHT - In het Stadhuis van Dordrecht kwam dinsdag 28 mei de gemeenteraad bijeen. De griffie ondersteunt vanaf 2002 de raad en gaf na de bijeenkomst het volgende overzicht:

Besluiten en discussies uit de raadsvergadering


Educatieve rol museum 1940-1945

Museum 1940-1945 krijgt een meer educatieve rol in de stad. Bedoeling is dat het museum meer dan nu het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Dordrecht gaat vertellen. De collectie wordt minder breed en algemeen.  Een deskundige helpt het museum de komende twee jaar bij de keuze voor samenhangende, educatieve items. Het museum blijft gehuisvest op de huidige locatie.


Bouw zorgcomplex op locatie Maranathakerk
De raad heeft unaniem ingestemd met het bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19. Daarmee wordt nieuwbouw mogelijk op de locatie van de leegstaande Maranathakerk. De bedoeling is dat er op die plek een gebouw komt met 28 zorgeenheden en 9 appartementen. Het gebouw mag maximaal 10,3 meter hoog worden. In 2017 trapte de raad, als gevolg van de vele bezwaren van omwonenden, op de rem. Er lag toen een plan, met daarin een bouwhoogte van 15 meter. Omwonenden dienden tegen het nieuwe plan geen zienswijzen in.


Ontwikkeling zuidelijk stationsgebied
Het zuidelijk stationsgebied gaat op de schop. ProRail realiseert daar onder andere een nieuwe en grotere fietsenstalling en de gemeente pakt het Weizigtpark aan. De totale kosten van het plan bedragen bijna 11 miljoen Euro. De gemeenteraad heeft besloten alvast 3,5 miljoen Euro te reserveren. Daarmee laat zij aan de provincie en het Rijk zien dat de gemeente concrete plannen heeft en die snel wil uitvoeren. Zij wil daarmee provincie en Rijk bewegen ook financieel aan het project bij te dragen.


Huisvesting starters, studenten en statushouders
Starters, studenten en statushouders stonden centraal in het debat over de Huisvestingsverordening 2019. In die verordening staan instrumenten, waarmee de gemeente invloed kan uitoefenen. Invloed op de verdeling van woonruimten en op de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De VVD-fractie diende een amendement in, om de voorrangsregeling voor statushouders bij het toewijzen van huurwoningen uit de verordening te halen. Zij vindt dat eerlijker en landelijk is het niet langer een verplichting. Het amendement kreeg alleen steun van de PVV en haalde dus geen meerderheid.

Een amendement over de doelgroep starters en studenten haalde het net niet. Met het amendement wilden meerdere fracties het aantal vierkante meters per wooneenheid verlagen, dat vereist is als je van één woning meerdere zelfstandige woningen wilt maken. Volgens hen richt het college zich te veel op gezinnen, terwijl het aantal eenpersoonshuishoudens groeit. Deze doelgroep zou voor een woning niet minimaal 70, maar 30 vierkante meter nodig hebben.

De verordening zelf werd door de raad wel aangenomen, net als de motie 'Huisje nodig?'. Daarin wordt het college opgeroepen te onderzoeken hoe het opkopen van woonruimtes door particuliere uitbaters tegen te gaan, als hun enige doel is daaraan te verdienen en woningzoekenden daarvan negatieve gevolgen ondervinden.


Natuurvriendelijker oevers Wantij
De raad wil dat het college met andere overheden en toekomstige bewoners overlegt over het natuurvriendelijker inrichten van de oevers in het Wantijgebied . Een motie hierover van GroenLinks en D66 werd door de raad aangenomen. De herinrichting van de zuidelijke oevers van het Wantij is momenteel in volle gang. De indieners van de motie vinden dat het college daarbij onvoldoende oog heeft voor de natuurwaarden. Het Wantij vinden zij een belangrijke ecologische verbinding en uit onderzoek zou blijken, dat de Wantijoever veel natuur herbergt. De raad vraagt het college nog dit jaar om een visie op de oevers in het Wantijgebied. Inzet is het behouden en versterken van de natuur.


Betaald parkeren
De nieuwe parkeerverordening is door de raad met 20 tegen 19 weggestemd. Met de verordening wilde het college onder andere het tarief van de eerste parkeervergunning verlagen en die van de tweede parkeervergunning verhogen. Daarvoor tekende zich een meerderheid in de raad af, áls de verhoging van de tweede vergunning in drie geleidelijke stappen zou plaatsvinden. Er werd een amendement aangenomen, tegen een abrupte prijsstijging van tweede parkeervergunningen. Ook het amendement Parkeervergunning POET nam de raad aan. Daarin wordt uitgegaan van het  geleidelijk ophogen van het tarief.  Uiteindelijk werd het raadsvoorstel zelf niet aangenomen.

Een groot knelpunt in het voorstel was hoe het college zou moeten omgaan met verzoeken van inwoners, om betaald parkeren in hun wijk in te voeren. De VVD en Beter voor Dordt wilden dat ook eventuele tegenstanders van betaald parkeren een duidelijke plek in de procedure zouden krijgen. Een motie hierover werd uiteindelijk niet meer in stemming gebracht, omdat de meerderheid tegen het raadsvoorstel stemde. Naar verwachting komt het college in het najaar met een nieuw voorstel.


Dordt schoon, heel gewoon
Beter Voor Dordt diende een motie vreemd aan de orde van de dag in. Daarmee zette zij het onderwerp 'afval' op de agenda. Zij wilde dat het college op korte termijn extra maatregelen zou nemen tegen afval in de Dordtse straten. Dit onderwerp stond al op de planning om na de zomer op te pakken. De raad vraagt zich af welke acties er worden ondernomen en welke kosten hiermee gemoeid zijn. De motie werd uiteindelijk ingetrokken en het onderwerp komt na de zomer terug.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.