Klokken van Grote kerk luiden voor historische verklaring van verbondenheid tussen 39 kerken in Dordrecht

29 mei 2019
Klokken van Grote kerk luiden voor historische verklaring van verbondenheid tussen 39 kerken in Dordrecht

DORDRECHT - De klokken van de Grote kerk in Dordrecht werden 29 mei net na half vijf geluid nadat vertegenwoordigers namens of vanuit 39 kerken en geloofsrichtingen een verklaring van verbondenheid hadden ondertekend. Daaronder waren ook opvallend veel migrantenkerken.

De ondertekening gebeurde precies 400 jaar nadat in diezelfde Grote Kerk de Dordtse Synode uniforme regels afkondigde. De eenheid was toen nodig volgens de historie om een burgeroorlog te voorkomen en daarvoor werden de remonstranten de kerk uitgejaagd. Vandaag tekenden deze kerk ook de verklaring.

Namens het kabinet was minister Arie Slob aanwezig, zoals ook in 1618-1619 commissarisen namens het landsbestuur een oogje in het zeil hielden. Daarvoor was Slob nu niet aanwezig. Hij onthulde een kunstwerk dat een vaste plek gaat krijgen in de Grote Kerk als herinnering aan de historische ondertekening van het verbond van Dordrecht anno 2019.

* Hella van der Wijst presenteert de vierde Nationale Synode op de historische datum 29 mei 2019

* Hella van der Wijst in gesprek met ds. Gerrit de Fijter uit Kampen: Het gezicht vanaf 2009 om via de Nationale Synode te zoeken naar eenheid in verscheidenheid tussen kerken en geloofsrichtingen. Dordrecht was voor hem een vanzelfsprekende stad op die weg.

* Ds. Gerrit de Fijter dankt Dordrecht voor de goede rol als gastheer vanaf 2009 als Synodestad en noemt de burgemeesters Ronald Bandell, Arno Brok en Wouter Kolff.

* Een beeld van de overvolle Grote kerk met 1100 bezoekers

* Muziek was ook een bindmiddel tijdens de bijeenkomst met rechts dirigent en man van de algemene muzikale leiding Jan Quintus Zwart

* Prof. dr. Bram van de Beek: God is een en Christus is een, de kerk is?

* Prof. Hans Burger uit Kampen: "Eenheid in Christus, institutionele verdeeldheid. Wat is eigenlijk het probleem". Vooral het woord EIGENLIJK bleef hangen in de Grote kerk.

* Amy de Jager verzorgt een Spoken Word over geloven in de kerk

* Een beeld van Spoken word met begeleiding van Michiel Stiller

* Een gesprek nav van generaties, die in video's aan het woord komen: v.l.n.r. Joost Roselaers (remonstrantse broederschap), bisschop van Den Bosch Gerard de Korte, presentator Hella van der Wijst, PKN-voorzitter Saskia van Meggelen, geboren Dordtenaar prof. Eric Peels en Dordtenaar Ruben Flach (Stichting Opwekking).

* Twee geboren Dordtenaren in de Grote kerk: prof. Eric Peels en Ruben Flach

* In het midden de PKN voorzitter Saskia van Meggelen

* De Dordtse hoogleraar Fred van Lieburg sprak over zijn boek over Dordrecht als Synodestad

* Het Dordt College Choir uit de VS

* Burgemeester Wouter Kolff spreekt met ds. Gerrit de Fijter op 29 mei. Later maakt hij zelf bekend in het najaar voor de eerste keer vader te worden

* Hella van nder Wijst en ds. Gerrit de Fijter uit Kampen

* Een nagesprek tussen bezoekers van de nationale synode: Links de Dordtse wethouder Marco Stam in gesprek met de voorzitter van het Platform van Dordtse kerken, Hans Berrevoets

* Prof. dr. Barend Kamphuis geeft een toelichting op de verklaring van verbondenheid, die in Dordrecht wordt getekend op de historische 29 mei 2019

* PKN voorzitter Saskia van Meggelen tekent de historische verklaring

* Ook uit de kringen van migrantenkerken zijn er vertegenwoordigers, die tekenen onder de verklaring van verbondenheid Dordrecht anno 2019

* Een beeld van de zang in de Grote Kerk

* Burgemeester Wouter Kolff neemt de verklaring van verbondenheid in ontvangst om hem in bewaring te gaan geven aan museum-directeur Peter Schoon. Hij zal het historische document een plek geven in het museum Hof van Nederland waar ook veel aandacht is voor de Dordtse Synode 1618-1619

* Minjister Arie Slob spreekt in de Grote Kerk namens het kabinet en herinnert eraan dat tot het begin van de franse tijd de verslagen van de Dordtse Synode door regering en kerken nog werd gecontroleerd.

* De minister onthult kunstwerken die ter herinnering een vaste plek krijgen in de Grote kerk als teken van verbondenheid, die anno 2019 is getekend

* Een beeld op de twee kunstwerken, die zijn gemaakt door kunstenaar Roel Herfst (geheel rechts)

* Samenzang en koorzang liep als een rode draad door het programma in de Grote Kerk

* Vreugde onder vertegenwoordigers van migrantenkerken over de Dordtse verklaring van verbondenheid

* Samenzang en muziek, die staande werd meebeleefd. Burgemeester Wouter Kolff is met zijn 2 meter 03 duidelijkheid zichtbaar met links van hem burgemeester Pieter Verhoeven uit Oudewater (de stad van Arminius)

* Samenzang in de kerk

Eenheid
Het zoeken naar eenheid in verscheidenheid begon tien jaar geleden op initiatief van  dominee Gerrit de Fijter uit Kampen.

Woensdag 29 mei was het formele moment waarop werd getekend en precies de datum dat de 1618-1619 synode in de Grote Kerk werd gesloten.

Vijf jaar
Het is nu de opzet dat de komende vijf jaar verder wordt gezocht naar het elkaar vinden en het vieren van de eenheid. Verschillende keren klonken de woorden uniek en historie tijdens de nationale Synode om te benadrukken dat het zoeken naar oecumene in Dordrecht op een bijzondere wijze gestalte kreeg.

De bijeenkomst - die nationale synode werd genoemd - was ook het slot akkoord van de herdenking van de Synode van Dordrecht 1618-1619.

Onder de naam Ode aan de Synode opende Koning Willem-Alexander het programma op 10 november in de Augustijnenkerk. In zes maanden tijd toonde de stad Dordrecht zich een uitstekende gastheer, die voor goede gastvrijheid zorgde, aldus ds. De Fijter.

Hij liet weten dat ook de voorgangers van burgemeester Wouter Kolff, Ronald Bandell en Arno Brok, de nationale synode een warm hart hadden toegedragen. De Fijter liet al in 2009 weten, na zijn aftreden als voorzitter van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) dat Dordrecht de meest vanzelfsprekende plek behoorde te zijn van het zoeken naar eenheid in verscheidenheid. 

De inzet leverde een samenwerking van tien jaar op met Dordrecht, dat zich ook al vroeg ging inzetten voor de herdenking van vierhonderd jaar Dordtse Synode 1618-1619. Het was ook voor de promotie van Dordrecht een mijlpaal genoemd.

College
Het belang van de samenwerking en de historische omstandigheden in Dordt vandaag werd onderstreept door het gemeentebestuur. Het gehele college van burgemeester en wethouders van Dordrecht was bij de slotmanifestatie aanwezig, terwijl ook talrijke hoogleraren in de kerk zaten of meewerkten aan het programma.

Het verbond van kerken, zoals de verklaring ook werd genoemd, werd door dominee De Fijter uiteindelijk overhandigd aan burgemeester Wouter Kollf. Hij gaf het in bewaring aan Peter Schoon, de directeur van het Dordrechts Museum. Hij gaf aan dat de historische verklaring een plek krijgt in het museum Hof van Nederland.

DE SLOTVERKLARING, die via internet nationale synode door iedereen kan worden getekend, heeft als tekst:

Op 29 mei ondertekenen vertegenwoordigers van tientallen kerk- en geloofsgemeenschappen een Verklaring van Verbondenheid. Deze tekst is hieronder te lezen.

Verklaring van verbondenheid

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader! Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Johannes 17:20,21

Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is, en dat ik in de Vader ben. Johannes 10:37,38

Wij horen bij Christus en daarom bij elkaar

Wij ondergetekenden, vertegenwoordigers en leden van protestantse kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland, verklaren bij dezen plechtig dat wij ons aan elkaar verbonden weten.

Wij zijn aan elkaar gegeven door onze Here Jezus Christus en daarom willen we elkaar ook niet meer loslaten. Wij erkennen dat er onder ons grote verschillen zijn in overtuiging en in geloofsbeleving.

Verschillen

Deze verschillen willen wij niet ontkennen of bagatelliseren. Maar wij zijn ervan overtuigd dat wat ons verbindt meer is: de naam van Jezus Christus. Daarom erkennen wij elkaar, zoals Hij ons aanvaard heeft. Wij erkennen dat we elkaar nodig hebben en wij zijn bereid van elkaar te leren en elkaar te steunen in de dienst van God. Door het Woord van de Zoon van God zijn wij één, zoals de Vader in de Zoon is. En als wij doen wat van zijn Vader komt, herkennen wij dat in elkaar.
Wij sluiten een verbond

Wij weten ons samen verbonden met de oude christelijke kerk die haar geloof onder woorden heeft gebracht in de belijdenis van Nicea.

Verbond

Wij sluiten daarom met elkaar een ‘verbond’ voor het aangezicht van God. Hij is het die met ons eerst Zijn verbond heeft gesloten, door het bloed van Jezus Christus. In dat verbond mogen wij vertrouwen op de liefde van de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Navolgend de lijn van Gods aloude verbondsvolk sluiten wij nu ook zo’n verbond met elkaar om God te dienen, zoals in Jozua 24.  Wij spreken uit dat wij elkaar liefhebben en op elkaar rekenen en dat wij bereid zijn elkaar te helpen.

In het verleden hebben wij vaak langs elkaar heen geleefd. Wij leven nu in een totaal andere tijd, waarin christen-zijn betekent tot een minderheid in ons land te horen. Wij verootmoedigen ons en wij verklaren dat wij elkaar blijvend zullen zoeken.
Wij aanvaarden samen onze roeping in de samenleving

Als kerken en geloofsgemeenschappen weten wij ons geroepen voor onze taak in de samenleving. God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon ervoor gegeven heeft (Johannes 3: 16). Wij willen in de wereld getuigen van die liefde in woorden en daden.

Zeker bij dat getuigenis kunnen wij elkaar niet missen en hebben wij elkaar heel hard nodig. Wij sluiten daarom dit verbond onder aanroeping van de naam van de Here onze God en in de kracht van de Geest van Jezus Christus. Hij heeft zijn Vader gebeden voor de eenheid van allen die in hem geloven ‘opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden’ (Johannes 17: 22.23).

Eenheid

Deze eenheid gaat boven organisatorische of institutionele eenheid uit. Tegelijk roept deze eenheid in Christus ons op om zoveel mogelijk concreet onze verbondenheid vorm te geven. Wij hopen dat het verbond dat wij vandaag sluiten daaraan mag bijdragen. Wij verlangen naar de verhoring van het gebed van onze Heiland, zodat de wereld Gods liefde in Christus kan zien. Wij bidden daarvoor om de genade van Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest.
Wat betekent het verbond concreet?

 Gezamelijk

‘Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HERE dienen’ (Joz. 24: 15b). Dat willen wij als christenen nu ook gezamenlijk doen. Wij spreken dat uit door de ondertekening van deze verklaring
Wij komen de eerstkomende vijf jaar jaarlijks één dag als vertegenwoordigers van de kerken bij elkaar om de kerkelijke eenheid te bevorderen en te vieren. De eerste keer nodigt de Nationale Synode uit en geeft invulling aan deze ontmoetingsdag, daarna is de organisatie van deze dag de verantwoordelijkheid van de kerken zelf.

Geloofsgesprek

Aan het grondvlak wordt het geloofsgesprek tussen de christenen in ons land door de deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen van harte ondersteund. De onder 2. genoemde jaarlijkse vergadering draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Wij onderzoeken met elkaar de mogelijkheden voor vormen van ontmoeting en samenwerking op het grondvlak en welke hindernissen zich daarbij voordoen.

In het vijfde jaar wordt besloten hoe het verder gaat.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Hof
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.