VSP en D66 Dordrecht: 'Stop het gesol met de Dordtse Sportwereld'

12 april 2019
VSP en D66 Dordrecht: 'Stop het gesol met de Dordtse Sportwereld'

DORDRECHT - Op 11 april jongstleden hebben Margret Stolk en Kevin Noels een bezoek gebracht aan Sportpark de Krommedijk en hebben zij gesproken met de voorzitters van de sportclubs D.F.C, R.C.D en The Hawks. Zij maken zich samen met hen zorgen over de herontwikkeling van de Krommedijk. Na het recente gestuntel met ‘De Paraplu’ c.q. de ontwikkeling van Sportcampus Schenkeldijk welk dossier nog niet is opgelost lijkt het college de volgende puinhoop te creëren. Over de onrust die dat bij de direct betrokken verenigingen en ook in de Dordtse sportwereld heeft veroorzaakt, hebben geresulteerd in het feit dat de VSP en D66 Dordrecht artikel 40 vragen aan het college hebben gesteld om dit gesol met de sportverenigingen te stoppen.

De inhoudelijke plannen, de communicatie en het proces dat wordt doorlopen zorgen op Sportpark Krommedijk voor grote onrust. er wordt gevreesd dat door het college bij FC Dordrecht verwachtingen worden gewekt die niet gerealiseerd kunnen worden, er worden luchtkastelen gebouwd. Dat is slecht voor FC Dordrecht en na jaren zonder resultaat opnieuw een teleurstelling voor de club en haar supporters.

Ook de fracties van de VSP en D66 vinden dat FC Dordrecht een toegevoegde waarde heeft voor de mooie stad Dordrecht, maar dat mag niet ten koste gaan van de breedtesport. De communicatie is opnieuw bedroevend en wat steekt, is dat het college doet alsof er bij de verenigingen breed draagvlak voor de plannen is. In werkelijkheid is er bij zowel D.F.C, R.C.D als The Hawks geen enkel draagvlak voor de plannen, waarbij zij worden ondergebracht in ‘de plint’ van het stadion van FC Dordrecht. Sterker nog, deze clubs zijn trots op hun identiteit, hun huidige accommodatie en op hun sportpark.

Het college verspeelt nu, zelfs nog voordat het spel gespeeld moet worden, alle draagvlak en vertrouwen van de betrokken verenigingen. De Dordtse sportwereld verdient beter dan dit college op dit moment laat zien. De fracties  van D66 en de VSP gaan zich buiten de Paraplu c.q. Sportpark Schenkeldijk en Sportpark Krommedijk inzetten voor een nieuwe sportparkenvisie, waarmee ze willen laten zien dat ze de Dordtse sportwereld een warm hart toedragen, want daar lijkt het aan te ontbreken.

Schriftelijke vragen ex. Artikel 40 RvO

Onderwerp: Herontwikkeling Sportpark Krommedijk

Gezien het gestuntel met ‘De Paraplu’ c.q. de ontwikkeling van Sportcampus Schenkeldijk en de onrust die dat bij de direct betrokken verenigingen en in de Dordtse sportwereld heeft veroorzaakt, stellen D66 en de VSP deze artikel 40 vragen:

Inhoudelijk ontwikkeling rondom Sportpark Krommedijk
Van de betreffende clubs hebben wij begrepen dat u hen al diverse varianten van een plan van aanpak rondom de herontwikkeling van Sportpark Krommedijk heeft aangeboden:
- Binnen welke (financiële) kaders van de raad heeft u deze plannen van aanpak opgesteld? Binnen welke kaders acteert u bij het opstellen van deze plannen?
- Klopt het dat u daarbij alleen al in het afgelopen jaar, diverse keren van richting bent veranderd? Overigens zonder daarover met de gemeenteraad een ‘kaderstellend’ debat te voeren? Kunt u ons dit proces, de verschillende varianten en uw beweegredenen schetsen?
- Kunt u ons alle plannen van aanpak ter beschikking stellen die u al heeft opgesteld met betrekking tot sportpark Krommedijk?
- Is er al een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd? En zo ja, kunt u ons dat ter beschikking stellen?
- Is er al een masterplan ontwikkeld? En zo ja, kunt u ons dat ter beschikking stellen?

Financiële haalbaarheid
Wij maken onze grote zorgen over de (financiële) haalbaarheid van uw plannen. Daarom onderstaande vragen:
- Binnen welke financiële kaders acteert u in dit proces?
- Kunt u ons schetsen hoe u de financiële haalbaarheid van uw plan denkt te kunnen waarborgen?
- Op 20 februari heeft u in AD de Dordtenaar aangekondigd dat een projectgroep gevormd is die de haalbaarheid van uw plannen gaat toetsen. Is deze projectgroep al tot een conclusie gekomen? Kunt u deze conclusie en gegevens waarop deze conclusie is gebaseerd ter beschikking stellen?
- Klopt het dat Maatschappelijk financieren een ‘zware’ gemeentelijke garantstellingen onderdeel uitmaken van deze constructie? Lijkt het u niet raadzaam om hierover voordat u aan de slag gaat met de planvorming een debat met de gemeenteraad te voeren?
- Heeft u al zicht op de omvang van de financiering die nodig is om uw plannen te realiseren?
- Waarom huurt u zoveel externe, zogenaamde expertise, in op ad interim basis, die o.i. ook en beter op lokale basis om niet kan worden ingehuurd, door mensen die geen gebrek hebben aan kennis en het beste voor hebben met onze stad.
- Verbazingwekkend is het feit, dat er nu wel heel snel tot besluitvorming gekomen moet worden, gezien de geschetste planning, maar zorgvuldigheid lijkt meer op zijn plaats.
- Een ander wezenlijk belang is de financiële situatie van FC Dordrecht, niet geheel onbelangrijk in het eventuele kader van garantiestelling door de gemeente.


Communicatie en proces
Wij merken dat er in de Dordtse sportwereld op het moment veel onrust is. Uw planvorming zorgt ook op Sportpark Krommedijk voor grote onrust. Wij vrezen ervoor dat u bij FC Dordrecht, D.F.C, R.C.D en The Hawks opnieuw verwachtingen wekt die u niet kunt realiseren en dat gaat ten koste van de leden, de sporters en supporters.
- Klopt het dat u op 7 december samen met FC Dordrecht de intentie hebt uitgesproken om het stadion te vernieuwen en daarbij plaats in te ruimen voor andere sportparkbewoners (breedtesport)?
- Klopt het dat u de betreffende verenigingen hierbij hebt ‘ingetekend’ of naar hen hebt uitgesproken dat zij gevestigd zouden worden in ‘de plint’ van het FC Dordrecht stadion?
- Bent u zich ervan bewust dat deze variant in geen enkele vorm op ook maar enig draagvlak van de betreffende verenigingen kan rekenen? De verenigingen hebben dit ook herhaaldelijk bij uw college aangegeven.
- Toch spreekt u op diverse momenten van ‘breed draagvlak’ bent u zich ervan bewust dat u nog voor u goed en wel gestart bent, alle geloofwaardigheid en vertrouwen bij de sportverenigingen al bent verloren?
- Waarom start u deze ontwikkeling terwijl u weet dat er geen draagvlak voor is? Zowel D.F.C, R.C.D als The Hawks zijn tevreden met hun huidige accommodatie en trots op Sportpark Krommedijk.
- We hebben begrepen dat in opdracht van wethouder Stam door de Sportraad gesprekken met de sportclubs op sportpark Krommedijk zijn gevoerd met als doelstelling te onderzoeken of er voldoende draagvlak is bij alle betrokken partijen om een gezamenlijke behuizing te delen en tot een gezamenlijke verdeling van wedstrijdvelden, trainingsvelden en parkeerruimte te komen. De Sportraad heeft op 31 januari 2019 een rapport aan wethouder Stam uitgebracht? Kunt u uitkomst van dit onderzoek met ons delen verwoord in het rapport d.d. 31 januari 2019 en wat doet u of heeft u al gedaan met de geadviseerde maatregelen uit dit rapport?

- Om een breed draagvlak te creëren zijn niet alleen de bewoners van het sportpark belanghebbend, maar ook de bewoners van het Land van Valk ( Krommedijk ) en de Reeweg-Oost van belang. Is hiermee contact geweest?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Fractie VSP      Fractie D66
Margret Stolk    Kevin Noels.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.