Financiele uitdagingen en grote projecten in Kadernota 2021

29 mei 2020 door Hennie van der Zouw
Financiele uitdagingen en grote projecten in Kadernota 2021

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht moet scherpe keuzes maken om de komende jaren de begroting sluitend te krijgen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in de Kadernota 2021. Zoals bij bijna alle gemeenten in Nederland is de druk op de begroting groot door de toegenomen taken. Dankzij de opbrengst van de verkoop van Eneco kan de gemeente wel belangrijke investeringen voor de toekomst van Dordrecht doen die het financiele beeld op de lange termijn verbeteren.
U vindt de Kadernota 2021 hier.

De gemeenteraad beslist pas later over de inzet van 243 miljoen euro aan Eneco-geld voor deze lange termijn agenda. Het college stelt nu al wel voor om daarvan in totaal 60 miljoen te reserveren voor een paar grote projecten zoals een geluidsscherm langs de N3 en spoorlijn, de ontwikkelingen van de Spoorzone voor woningbouw (Woningdeal) en bedrijfsverplaatsingen (Regiodeal). Voor de Woondeal en de Regiodeal stelt het Rijk eenzelfde bedrag beschikbaar onder de voorwaarde dat de gemeente nu geld reserveert. Door de ontwikkeling van Dordrecht richting 140.000 inwoners in 2030 staat de gemeente er op lange termijn financieel beter voor. Daarom wil het college daar nu in investeren.

Meerjarenbegroting
Om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen kiest het college voor een bezuiniging: de interne gemeentelijke budgetten worden dit jaar niet geindexeerd. Voor de komende jaren moet er mee gebeuren om de begroting ook structureel sluitend te krijgen.

De structurele financiele knelpunten waar Dordrecht, nals bij bijna alle gemeenten in Nederland, mee worden geconfronteerd, worden door de coronacrisis voornamelijk in het sociaal domein groter. We gaan dan ook onverminderd door met het onder de aandacht brengen bij het Rijk van het knelpunt dat bij gemeenten ontstaat als gevolg van het beleggen van taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten zonder voldoende budget.

Op de lange termijn gaat de Agenda Dordrecht 2030 de financiele situatie van de stad verbeteren en dus is het essentieel om op die koers te blijven investeren. De kadernota laat voor 2021 een negatief resultaat zien, maar door onder andere het (deels) schrappen van de indexering van de (interne) gemeentelijke budgetten is er na correctie van incidentele kosten voor 2021 wel een sluitend perspectief. Richting 2022 zijn er aanvullende maatregelen nodig. Dat vraagt scherpe politieke prioritering.

Corona en financiele gevolgen
De kadernota gaat ook in op de gevolgen van corona waarvan de financiele impact voor Dordrecht over 2020 naar schatting tussen 5 en 10 miljoen euro zal bedragen. Bij de Bestuursrapportage 2020 zal hier dieper op ingegaan (kunnen) worden. Langzaam verschuift de aard van de crisis vanuit de volksgezondheid naar een crisis van meer sociaal-maatschappelijke aard, zoals bestaanszekerheid, werk en economie. Op deze domeinen ligt een belangrijke taak voor de gemeente. Daarom is er voor gekozen om lokaal ruimte te houden om de voorgestelde bezuinigingen van de GR Drechtsteden op de adviseur geldzaken en de baanbonus te kunnen compenseren.

Enecogelden
Begin dit jaar stelde de gemeenteraad een prioriteringskader vast voor de besteding van de opbrengsten uit de verkoop van Eneco. Ter invulling daarvan stelt het college nu voor om twee reserves te vormen. Allereerst een reserve van 125 miljoen euro om de wegvallende dividendinkomsten van jaarlijks 6 miljoen euro te compenseren. Uit de reserve wordt nu voor 30 miljoen euro leningen met een hoge rentelast afgekocht (rentebesparing van structureel 3 miljoen euro) en voor 12 miljoen euro een pensioenvoorziening afgedekt (jaarlijks besparing van 0,5 miljoen euro).

Daarnaast wordt een reserve van 243 miljoen euro ten behoeve van de lange termijn agenda van de stad voorgesteld. Het college stelt voor om terughoudend te zijn op de besluitvorming over de inzet hiervan en dat op een later moment onder normalere (vergader) omstandigheden te doen. Alleen voor de onderdelen waar co-financiering wordt misgelopen wanneer besluitvorming uitblijft en voor Spoorzone-ontwikkelingen die dreigen tot stilstand te komen zijn uitzonderingen gemaakt.

Het college stelt voor om 14 miljoen euro te reserveren waarmee eenzelfde bedrag aan co-financiring vanuit de Woondeal bij het Rijk kan worden zeker gesteld. Daarmee kan een aanzienlijke versnelling van de woningbouw in de Spoorzone worden bereikt. Ook wordt er 3 miljoen euro gereserveerd ten behoeve van extra co-financiering uit de Regiodeal op bedrijfsverplaatsingen. En er wordt 21 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van geluidsschermen langs de A16, het spoor en de N3 waarvan de aanbesteding in september gestart moet worden. Daarmee kan een verbetering van het leefklimaat in dat deel van de stad worden bereikt en wordt de bouw van zo'n 1.500 woningen op Amstelwijck en Gezondheidspark mogelijk.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.