maandag 14 juni 2021

Alles over Dordrecht

Onderzoek naar de staat van de dijken in de binnenstad

Onderzoek naar de staat van de dijken in de binnenstad

18 mei 2020

DORDRECHT - Deze week wordt de staat van de dijken in de binnenstad onderzocht en kun je een sondertruck aan de slag zien op de Voorstraat. Dit is een speciale machine voor bodemonderzoek.

Het betreft de dijken die het achterland beschermen tegen het water dat in verbinding staat met de zee. Zo kan het Waterschap Hollandse Delta zien of er dijkversterking of aanpassing nodig is.

Binnenstad
Bij het dijkonderzoek in de binnenstad gaat het om de Prinsenstraat, de Voorstraat, de Riedijk naar de Merwedekade, de Sluisweg en de Weeskinderendijk. De Voorstraat is nog steeds in gebruik als zeedijk. Daarom moet ook de staat van de Voorstraat als dijk onderzocht worden. Voor het onderzoek worden delen van de betreffende straat tijdelijk afgezet. Er zullen vrachtwagens en machines aan het werk zijn.

Waterkeringen
Waterschap Hollandse Delta moet onderzoeken of dijken voldoen aan de wettelijke eisen. Dat moet minstens een keer in de 12 jaar gebeuren. Dat staat in de Waterwet. De beoordeling is in deze ronde ingrijpender dan vorige keren. Dat komt omdat er sinds 1 januari 2017 nieuwe veiligheidsnormen zijn. Als een waterkering niet voldoet aan die norm moeten er maatregelen komen. Bij uitgebreide maatregelen is er sprake van een dijkversterking. Hiervoor is een landelijk programma: het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In 2050 moeten alle waterkeringen voldoen aan de norm. Dit jaar zijn de Voorstraat, Prinsenstraat, Riedijk, Sluisweg en Weeskinderendijk aan de beurt voor het dijkonderzoek.

Grondonderzoek
Om de dijken op het Eiland van Dordrecht te kunnen beoordelen, is informatie nodig van de dijk. Hiervoor is grondonderzoek nodig. Dat gebeurt in de vorm van zogenaamde 'sonderingen' en boringen.

Sondering
Een sondering is een Nederlandse uitvinding. Het geeft een goed beeld van de bodemopbouw en van de draagkracht van verschillende grondlagen. Bij het sonderen drukt de bodemonderzoeker een kegelvormige punt in de grond. De punt heeft een doorsnede van 36 millimeter. De sondering meet de zogenaamde 'indringweerstand' van de bodem. Om de sondering te kunnen doen, zijn speciale machines nodig. Als het terrein heel slecht is, gebruikt de bodemonderzoeker een machine op rupsbanden.
Een sondering duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. De onderzoeker kan maximaal 5 sonderingen op een dag doen. De plek van de sondering hangt af van bereikbaarheid en de aanwezigheid van kabels of leidingen.

Bereikbaarheid
Het kan zijn dat door de sondering er tijdelijke verkeershinder ontstaat. De aannemer Mos Grondmechanica B.V. informeert de omwonenden en winkeliers hierover. Indien nodig voor een goede doorstroom van het verkeer, wordt een tijdelijke omleiding ingesteld.

Geluidsoverlast
Het sonderen gebeurt vanaf de binnenkant van een truck. Deze truck moet de werkzaamheden uitvoeren met een draaiende motor. Dat hoor je. Maar het geluid is niet harder dan van een gewone vrachtwagen. De wagen draait alleen stationair. De werkzaamheden veroorzaken geen trillingen die tot schade aan omliggende panden zouden kunnen leiden. Het sonderen geeft geen stankoverlast. Tenzij er onverwacht verontreiniging in de grond aanwezig is. Onverwachte stankoverlast komt echter zelden voor.

Beschadiging wegdek
In sommige gevallen moet de aannemer door de wegverharding heen sonderen. Dat kan door de bestrating eerst weg te halen en daarna terug te plaatsen. Bijvoorbeeld als er tegels, kasseien of klinkers liggen. Als er asfalt of beton ligt, gebeurt de boring door het asfalt of het beton heen. Er komt dan een gat in de verharding. De aannemer maakt het gat na de boring weer dicht.

Handboringen
Naast de sonderingen vinden er ook zogenaamde 'handboringen' plaats. In dat geval draait de aannemer met de hand een boor in de grond. Elke 10 centimeter maakt hij een beschrijving van de grondopbouw. Dit gebeurt tot een diepte van maximaal 5 meter. Een handboring duurt ongeveer een uur. De aannemer doet maximaal 5 handboringen per dag.

Planning
De sonderingen en handboringen vinden de volgende data plaats:
• Maandag 18 mei: gedeelte van de Voorstraat tussen de Nieuwbrug en de Torenstraat
• Dinsdag 19 mei: gedeelte van de Voorstraat tussen Steegoversloot en de Nieuwbrug
• Woensdag 20 mei: gedeelte van de Voorstraat tussen de Visstraat en Steegoversloot
• Maandag 25 mei tot en met dinsdag 26 mei: gedeelte van de Voorstraat tussen de Prinsenstraat en de Visstraat

Na de Voorstraat zijn de Prinsenstraat, Riedijk, Sluisweg en Weeskinderendijk aan de beurt. De planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend.

Deel dit bericht met je vrienden!