woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Elf Koninklijke Onderscheidingen in Dordrecht

24 april 2020 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Vanwege de coronacrisis werden de Koninklijke Onderscheidingen niet zoals gebruikelijk uitgereikt. Ook dit jaar stond de Lintjesregen gepland op het podium van Schouwburg Kunstmin. Deze bijeenkomst ging helaas niet door.
 
Burgemeester Wouter Kolff belde vrijdagochtend 24 april met de gedecoreerden om ze te vertellen dat het de Koning heeft behaagd ze te onderscheiden. In de bijgevoegde filmopname, die vrijdag via social media werd verspreid, vertelt de burgemeester over deze bijzondere manier van onderscheidingen op afstand uitdelen en welke onderscheidingen telefonisch en dus op afstand zijn ‘uitgereikt’.
 
Op een nog nader te bepalen moment speldt de burgemeester de onderscheidingen bij de gedecoreerden op. Dit wordt een landelijk (feestelijk) moment en wordt nog nader bepaald.
 

Elf Dordtenaren koninklijk onderscheiden

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
 
De heer R.J. Brouwer
De heer Brouwer is medeoprichter en 20 jaar bestuurslid geweest van de Zoetermeerse Watersportvereniging Noord-Aa. Hij is ook 10 jaar adviseur geweest voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties in Zoetermeer e.o. bij de aanvraag van subsidies en de ontwikkeling van de mogelijkheden voor sport, recreatie en toerisme. Daarnaast zet hij zich als vrijwilliger in bij het Consulkorps van de ANWB voor wat betreft de regionale belangenbehartiging en de maatschappelijke initiatieven op het gebied van recreatie, verkeer en vervoer. Ook is hij actief als ANWB Automaatje, waar hij hulpbehoevenden hulp biedt mobiel en actief te blijven.  Bij Heerensociëteit Amicitia is de heer Brouwer penningmeester, consumabel en vicepresident.
 
De heer C.A. de Keijzer
Gedurende 8 jaar is de heer De Keijzer bestuurslid  en voorzitter geweest van de SGP-kiesvereniging De Banier te Dordrecht. Bij de Gereformeerde Gemeente Dordrecht is hij 21 jaar voorzitter geweest van de Diaconie en is hij medeoprichter en coördinator van de commissie Luisterend Oor en de commissie HulpSaam en voorzitter van de commissie van beheer van de Julianakerk. Sinds 14 jaar is de heer De Keijzer coördinator van de parkeercommissie, de fietsenwacht en de tuinonderhoud- en schoonmaakploeg van de Julianakerk.
 
Mevrouw L.E. van Maaren-Boulogne
Al 26 jaar is mevrouw Van Maaren bestuurslid van de Dordtse muziekvereniging Drum & Bugle Corps Jubal. Naast bestuurlijke taken maakt ze deel uit van diverse commissies. Tevens vormt zij  de onmisbare schakel in het organisatiecomité voor reizen/optredens in het buitenland. Gedurende 20 jaar is zij liaison officer richting Stichting Combinatie van Korpsen voor wat betreft het regelen van muziekkorpsen voor de Oranjebandshow op Koningsdag. Daarnaast is mevrouw Van Maaren sinds 6 jaar bestuurslid van het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht. Binnen het dagelijks bestuur is zij belast met alle muziekactiviteiten die op Koningsdag in Dordrecht plaatsvinden.
 
De heer J. Naaktgeboren
Bij de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam is de heer Naaktgeboren sinds 1964 vrijwilliger. Hij was diaken, lid van de Kerkenraad, lid van de Centrale Diaconie en voorzitter van de Diaconie. Sinds 1998 fungeert hij als administratief medewerker. Daarnaast heeft de heer Naaktgeboren zich ingezet voor het opnemen en distribueren van de kerkdiensten.
 
Mevrouw C. Römer-Hurkmans
Mevrouw Römer is sinds 1986 vrijwilliger bij de Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid. Zij is lid van het VVV-gidsenteam en gaf mede vorm aan de opleiding tot stadsgids en de inhoud van de stadswandelingen te Dordrecht. Zij droeg bij aan de ontwikkeling van de cursus 'Ken uw stad' en heeft rondleidingen verzorgd met speciale thema's waarvoor zij onderzoek deed. Ook gaf zij rondleidingen aan journalisten, hetgeen de promotie van Dordrecht ten goede kwam. 
Daarnaast is mevrouw Römer sinds 1998 vrijwilliger en bestuurslid van de historische Vereniging Oud Dordrecht. Zij was verantwoordelijk voor de organisatie van excursies en lezingen. Ook deed zij onderzoek voor ondersteunende publicaties. Ze was tevens medeauteur van een deel in de serie 'Verhalen van Dordrecht' over het Zakkendragersgilde. Daarnaast was zij lid van de Werkgroep Wijnstraat, dat onderzoek gedaan heeft naar één van de oudste straten van Dordrecht waar 1000 jaar geleden de eerste bebouwing ontstond. Als lid van de Werkgroep Gevelstenen, heeft zij onderzoek gedaan en dit is gepubliceerd in het jaarboek.
 
Mevrouw M.H.W.J. Rovers-Snelders
Sinds 1994 is mevrouw Rovers vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Dordrecht-Zuid. Daarnaast is zij vanaf 2000 vrijwilliger bij de Heilige Theresia van Avila Parochie te Dordrecht. Zij was lid van de locatieraad van de Emmanuelkerk en redacteur van het parochieblad. Sinds 2012 is zij lid van de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede, waarvoor zij mede activiteiten organiseert. Voorts is mevrouw Rovers medecoördinator van het ouderenpastoraat en vrijwilliger bij het Emmanuelkoor. Bij Zorgcentrum Dubbelmonde maakt zij deel uit van de organisatie van de kerkdiensten en bezoekt zij bewoners.
 
De heer A.C. Sörensen
De heer Sörensen is sinds 1985 vrijwilliger bij de Nederlandse Rolschaats Bond, sectie rolhockey. Hij fungeert als hoofd scheidsrechterszaken, scheidsrechter en als lid van de technische commissie. Hij fluit wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast is de heer Sörensen ambassadeur voor het jeugdrolhockey. Sinds 24 jaar is hij bestuurslid, secretaris van en vrijwilliger bij de Carnavalsstichting De Merwekrabbers te Dordrecht. Hij organiseert mede festiviteiten en onderhoudt het contact met de kerken, de gemeente en verzorgingshuizen voor de revue-avonden voor ouderen en minderbedeelden. Ook fungeerde de heer Sörensen als jeugdbegeleider en prins.
 
De heer T.D. Vis
De heer Vis is sinds 1987 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht. Hij zat in de kerkenraad, was lekenpreker en heeft zich bezig gehouden met het beleid van de gemeente. Ook is hij 6 jaar bestuurslid geweest van Ring Zuid-West Nederland van de Doopsgezinde Gemeenten en 4 jaar bestuurslid van de Broederschapsraad en lid van de Adviesraad voor Geestelijke Zaken. Van C.O.V. SoliDeoGloria in Sliedrecht is hij 5 jaar tweede voorzitter geweest. Sinds 2014 is de heer Vis trainer/coach van het G-Hockey bij DMHC. Hij heeft het beleidsplan opgesteld en de G-competitie opgezet. Ook traint hij een team jonge kinderen met het downsyndroom en organiseert hij clinics voor Dordt Sport en op scholen voor speciaal onderwijs.
 
 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 
De heer ing. A.J. te Raa
Sinds 1971 ontplooide de heer Te Raa de volgende activiteiten: vrijwilliger bij de politieke jongeren organisatie ARJOS, bestuurslid van het Nederlands Komité voor Internationaal Jongerenwerk, secretaris en voorzitter van het CDA, afdeling Dordrecht, vrijwilliger bij en secretaris van het hoofdbestuur van het NIRIA (thans onderdeel van het KIVI), secretaris van de Stichting Scouting Van Speijk, medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen, medeoprichter, penningmeester en voorzitter van de Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen, voorzitter van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht en bestuurslid van de Stichting 'Behoud Grote Kerk Dordrecht', vrijwilliger bij en medeoprichter van de Stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug 1940, vrijwilliger bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs,  bestuurslid van de Coöperatie Dordtse Energie en bestuurslid van de Stichting Hogeschool Drechtsteden.
 
De heer W.M. van Wijk
De heer Van Wijk heeft een 30-tal boeken geschreven over De Biesbosch, Dordrecht en het water met als pronkstuk  'De Historische Atlas van de Biesbosch'. Op landelijk niveau vraagt hij als ambassadeur aandacht voor de Biesbosch en de waterhuishoudkundige ingrepen rond de Noordwaard. Hij is sinds 1970 vrijwilliger bij Nationaal Park de Biesbosch en hij is adviseur voor diverse (semi)overheidsinstanties inzake De Biesbosch. Daarnaast is de heer Van Wijk 7 jaar voorzitter geweest van de Nederlandse Fietsersbond, afdeling Drechtsteden, redactielid van de nieuwbrief  'De Ratelaar' van het Nationaal Park de Biesbosch en redacteur van het ledenblad 'De Grienduil' van Vereniging Behoud Biesbosch.
 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 
Mevrouw dr. M.C.P. Slieker-ten Hove
Mevrouw Slieker heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen en verminderen van bekkenproblematiek bij vrouwen en de multidisciplinaire aanpak van bekken(bodem)problematiek, ook buiten de landsgrenzen. Ze was medeoprichter van het multidisciplinaire Regionaal Bekkenbodem Centrum in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en ze was betrokken bij een soortgelijke multidisciplinaire bekkenbodempolikliniek bij het Erasmus Medisch Centrum. Ook was zij oprichter van het Profundum Bekkencentrum. Daarnaast heeft zij hbo-opleidingen voor bekkenbodemfysiotherapeut opgezet. Ze is medeoprichter en vicevoorzitter van de Stichting Pelvic Floor Netherlands, vrijwilliger bij de International Urogynecological Association, de International Continence Society en de Nederlandse Vereniging voor Bekkenbodemfysiotherapie, waarvoor zij Nederland vertegenwoordigde op internationale congressen. Daarnaast is mevrouw Slieker  medeoprichter en vrijwilliger van het Interkerkelijk Gospelkoor 'Sjofar'.

Zie ook:

Lees meer over:

onderscheidingen koninklijke
Deel dit bericht met je vrienden!