woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Inbreng D66 bij de begroting 2020

13 november 2019

DORDRECHT - De inbreng van D66 bij de begroting: 'De Dordtse woningbouwambitie. De binnenstad bruist, de horeca beleeft hoogtijdagen en dankzij de bloeiende culturele sector en alle evenementen, is er altijd wel iets te beleven in onze stad. Ondertussen groeit het aantal banen gestaag door. Zetten we stappen in de energietransitie en komt de ontwikkeling van woningbouw echt van de grond. Plannen waar D66 met trots aan bijdraagt.'

'Tegelijkertijd voelt D66 de onzekerheid en zorgen van hardwerkende Dordtenaren. Is er voor hun kinderen nog een betaalbaar huis in de stad? D66 is niet tegen de bouw van dure woningen, ook mensen met een ruimer budget moeten hier fijn kunnen wonen. De plannen van het college slaan echter volledig door. We koersen af op een afname van 1207 sociale huurwoningen. Terwijl we zien dat de druk op de beschikbaarheid van sociale huurwoningen scherp oploopt. Dit wordt versterkt door extramuralisering van de zorg en de banenambitie van het college, die vooral werkgelegenheid schept in de horeca en recreatie, transport en logistiek en zorg. Inwoners die zeker in het begin van hun carrière, afhankelijk zijn van een sociale huurwoning.'

'Het college doet alsof de balans in de stad moet worden hervonden door dure woningen te bouwen en door welvarende inwoners naar onze stad toe te trekken. Een krachtig frame, maar er klopt niets van. Onze prachtstad is de 100.000+ gemeente in Zuid-Holland met het allerlaagste % sociale huurwoningen. Rotterdam, Delft, Leiden, Zoetermeer. Stuk voor stuk steden met procentueel gezien veel en veel meer sociale huurwoningen. Dat is geen framing, maar feit. D66 wil dat er zo snel mogelijk 1207 sociale woningen worden teruggebouwd, zodat Dordtenaren die hier geworteld zijn, hier ook fijn en betaalbaar kunnen blijven wonen en dat de langjarige streefpercentages voor woningbouw worden bijgesteld, naar 25% sociaal, zodat onze stad in balans blijft.'

'D66 mist nog meer kansen rondom de woningbouwambitie. De woningbouwambitie wordt nergens expliciet verbonden met de het bestrijden van de tweedeling in de stad en dat is echt keihard nodig. In bepaalde buurten zien we een steeds heftigere stapeling van sociale problematiek, inwoners die het zich kunnen veroorloven verhuizen uit kwetsbare buurten en inwoners met problematiek komen ervoor terug. De kwetsbaarheid neemt daarmee verder toe en de stapeling van problematiek zorgt ervoor dat het woongenot achteruit holt. Inwoners scoren gemiddeld slechter op school, de levenskwaliteit is lager en de gezondheidsverschillen nemen sterk toe. Dat kunnen en mogen wij nooit accepteren. D66 wil de woningbouwambitie gebruiken om te bouwen aan gemengde wijken en daarnaast een sociaal investeringsprogramma optuigen om te investeren in deze kwetsbare buurten, zodat we de tweedeling effectief kunnen bestrijden.'

'De inbreng bij de begroting: D66 pleit voor een Revolverend Fonds voor de energietransitie van minimaal 1 miljoen euro. Eerder werd mede door D66, samen met het CDA en GroenLinks. De motie ‘’Een groen steuntje in de rug’’ ingediend, deze riep op de inzet van een revolverend fonds te onderzoeken. We zijn inmiddels een jaar verder en het college heeft een startnotitie: Duurzame stad aangeboden. Tot onze grote spijt wordt het Revolverend fonds voor de energietransitie niet genoemd. Wat D66 betreft is de tijd van afwachten en onderzoeken echt voorbij.'

'De energietransitie moet worden aangejaagd en te veel hardwerkende Dordtenaren met een energieslurpend huis, hebben geen middelen om dit te laten verduurzamen en worden geconfronteerd met stijgende energielasten. We moeten die inwoners tegemoetkomen om het draagvlak voor de energietransitie te behouden. Een revolverend fonds met laagrentende leningen, kan hen helpen en de mogelijkheid bieden om hun huis te verduurzamen en daarmee de energielasten te laten dalen.'

'Sociaal beleid, dat goed is voor de energietransitie en voor onze inwoners. Met GroenLinks en Gewoon Dordt hebben we daarom een initiatief gelanceerd om een ‘’Revolverend fonds energietransitie’’ in te stellen met een minimale omvang van 1 miljoen euro.'

'De inbreng bij de begroting: Anderhalf miljoen euro om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te jagen.
De economische ontwikkeling zorgt voor extreme krapte op de arbeidsmarkt. Dat zit de economische ontwikkeling inmiddels in de weg, maar tegelijkertijd is het voor Dordtenaren die nu niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt, een unieke kans om opnieuw te kunnen participeren. Laat het even op u inwerken, zelfs nu nog zijn er bijna 4000 mensen met een bijstandsuitkering. Soms is dat gewoon nodig, als vangnet. Tegelijkertijd zien we ook dat er ongeveer 2000 mensen met een bijstandsuitkering zijn, die in potentie zouden kunnen werken. Ook zij verdienen het om zichzelf te ontplooien en om bij te dragen aan de samenleving. Beidt hen die kans.

'Het spreekt dus ook voor zich, dat het voor D66 onbegrijpbaar is dat in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, geen extra investeringen worden gedaan om mensen die de afstand tot de arbeidsmarkt zijn verloren, met extra aandacht, maatwerk en opleidingstrajecten weer aan het werk te helpen! Dat is nodig om het verdienvermogen van de stad te vergroten en Dordtenaren weer perspectief te bieden. Met de VSP en GroenLinks dienden we daarom een voorstel in om in totaal 1,5 miljoen euro vrij te maken om mensen weer perspectief te geven op de arbeidsmarkt.' Tot zover de berichtgeving van D66 rondom de punten in de Begroting van 2020.

Lees meer over:

begroting d66 2020
Deel dit bericht met je vrienden!