vrijdag 18 juni 2021

Alles over Dordrecht

Brief van burgemeester Kolff over crisis in de Drechtsteden

4 oktober 2019 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Burgemeester Kolff, voorzitter van de Drechtraad, heeft aan de colleges BW van de  Drechtstedengemeenten en de leden en plv. leden  van de Drechtraad een brief gestuurd met een dringende oproep om constructief met elkaar om te blijven gaan.

De hier afgedrukte brief geeft een sterk beeld van hoe de Drechtraad zich heeft opgesteld:

"Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht.

Onderwerp: Drechtsteden

Geacht College van Burgemeester & Wethouders,
Onze zeven gemeenten vormen de mooie en kansrijke regio Drechtsteden. Onze regio bestaat uit bijna 300.000 unieke en boeiende inwoners, prachtige bedrijven en inspirerende instellingen. Een maritieme topregio met een unieke ligging, een historische huiskamer, prachtige natuurgebieden, innovatief ondernemerschap en aantrekkelijke woongebieden. Een regio ook met grote uitdagingen om het sociaal-economische niveau omhoog te krijgen, de bereikbaarheid te moderniseren en samen te  werken aan huizen en banen voor de toekomst.

Onze regio wordt niet gevormd door overheden, bestuurders, politici of constructen. Onze regio wordt in eerste instantie gevormd door de hierboven genoemde inwoners, bedrijven en instellingen. De Drechtsteden zullen dus ook altijd blijven bestaan en wij hebben ons daar als overheden simpelweg flexibel toe te verhouden op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de vraag van de samenleving, passend bij de tijdgeest.

Terugblik afgelopen weken
De afgelopen weken heeft het lokale en regionale openbaar bestuur als geheel onvoldoende blijk
gegeven zich bewust te zijn van het bovenstaande. Ons doorlopen proces dat heeft geleid tot het
omstreden besluit verdient absoluut de schoonheidsprijs niet. Ook de sfeer en cultuur in onze gemeenten hebben niet altijd bijgedragen aan een constructieve oplossing op dit punt.

Binnen het Drechtstedenbestuur (DSB) is voorafgaand aan de Drechtraad geconcludeerd dat als een bestuursorgaan een besluit neemt, het niet past dat individuele personen die onderdeel uitmaken van  dat bestuursorgaan afstand nemen van datzelfde besluit, al helemaal niet via media. Politiek is immers ook moeilijke en zelfs pijnlijke keuzes maken, maar wel op een fatsoenlijke manier. Ik bestempel de handelwijze van het Drechtstedenbestuur (DSB) - en daartoe behoor ik zelf ook - in dezen dan ook als ineffectief en onfatsoenlijk. Er mag van een politiek bestuursorgaan dat richting geeft aan een regio van onze importantie echt meer eenheid en professionaliteit worden verwacht. Hier heb ik tijdens de Drechtstedendinsdag van 1 oktober jl. al het nodige over gezegd. Ik prijs de Drechtraad voor het feit dat tijdens diezelfde Drechtstedendinsdag tot een oplossing is gekomen voor de korte termijn. Die oplossing legt echter een grote verantwoordelijkheid neer bij het DSB, dat de komende weken en maanden hard aan de slag zal moeten, zowel op de inhoud als op het gebied van onderlinge verstandhouding.

Uitnodiging: never waste a good crisis
Niet alleen het DSB, maar alle betrokken bestuursorganen zouden mijns inziens lering kunnen en moeten trekken uit de ontwikkelingen van de afgelopen weken. Ik heb als regiovoorzitter - mede op verzoek vanuit de Drechtraad - al aangegeven binnenkort in gesprek te gaan met het presidium van de Drechtraad om samen lessen te trekken en te bezien of de wijze waarop nu wordt samengewerkt de meest effectieve is. Ik nodig u uit datzelfde te doen met uw eigen gemeenteraad en de lessen die daaruit getrokken worden binnen niet al te lange tijd samen te brengen in een collegeconferentie. Zonder druk te willen uitoefenen, hoop ik dat u hier de nodige prioriteit aan wilt geven.

Ik hecht eraan u hierbij nog enkele reflecties mijnerzijds mee te geven:

- We zijn één regio met een gezamenlijk profiel en gezamenlijke uitdagingen en kansen, maar we zijn ook zeven zelfstandige gemeenten. Gemeenten van verschillende omvang, met verschillende fysieke uitdagingen en met verschillende sociaal-economische problematiek.

- Na de breedgedragen conclusies uit het rapport Berenschot hebben we ervoor gekozen de ruimtelijk-economische vraagstukken niet langer te beleggen in het model van de gemeenschappelijke regeling, maar deze vraagstukken flexibeler op te pakken volgens een meervoudig lokale samenwerking die minder knelt en naast meer flexibiliteit vooral meer effectiviteit oplevert. Een modernere wijze van samenwerken die nu al vruchten begint af te werpen. Het geeft aan dat vasthouden aan het bestaande niet altijd het beste is.

- In het rapport Berenschot werd breedgedragen geconstateerd dat onze sociale dienst (SDD) en de bedrijfsvoeringsdiensten goed functioneren, ondanks dat er altijd verbeteringen mogelijk zijn. Door intensief samen te werken en gezamenlijk beleid te ontwikkelen en uit te voeren zijn professionaliteit en synergievoordelen bereikt. Telkens weer blijkt uit de resultaten, uit vergelijkingen met andere sociale diensten en op basis van een terecht opgebouwd positief imago dat onze SDD er mag zijn. En dat geldt ook voor de overige diensten. Wat we ook doen: hier moeten we zeer zuinig op zijn en met name op de medewerkers die deze organisaties maken tot wat ze zijn.

- Gelijktijdig is er al langer de roep vanuit verschillende gemeenten om meer maatwerk. Daar is de laatste tijd vanuit enkele gemeenten de roep om minder kosten bij gekomen. Dat lijkt te knellen: wanneer deze twee bewegingen zich tegelijkertijd ontwikkelen zou dit kunnen leiden tot ‘cherrypicking’ hetgeen het regionaal robuust fundament vermindert.

- Die knelling uit zich in een steeds dringender beroep op onderlinge solidariteit, waarbij ik constateer dat van dat begrip in verschillende gemeenten verschillende definities bestaan.

- Tevens uit het zich door een beroep te doen op papieren afspraken, regels, statuten, reglementen en al wat dies meer zij. Hoe meer dat gebeurt, hoe minder er wordt gewerkt op basis van onderling vertrouwen.

- Ik zie dat bestuurders nu echt te veel tijd kwijt zijn met onderling bestuurlijk en politiek overleg en afstemming. Bestuurders zouden vooral bezig moeten zijn met het uitvoeren van vastgesteld beleid ten bate van de maatschappelijke opgaven en met het leggen van verbindingen in de samenleving. Dit vraagt alle inspanning en energie.

- In dit tijdsgewricht is flexibiliteit, mee kunnen buigen met datgene wat van overheden mag worden gevraagd, een vereiste. Evenals het durven loslaten, geen huisjes heilig verklaren, de bredere context overzien en voor ogen blijven houden met welke reden we ook alweer hadden gekozen om bepaalde taken niet zelfstandig uit te voeren.

Tot slot
Onze ogen sluiten en ongewijzigd doorgaan acht ik onverstandig. Zoals gezegd zal ik als voorzitter van Drechtraad en DSB op korte termijn hierover het gesprek aangaan met het presidium van de Drechtraad.

Als burgemeester van Dordrecht zal ik datzelfde doen met de gemeenteraad van Dordrecht. Alle inwoners van onze regio zijn me als regiovoorzitter even lief. Ik nodig u dan ook van harte uit om in gesprek met uw eigen gemeenteraad ook mee te denken hoe we de regio Drechtsteden slagkrachtig laten bloeien, waarbij we zuinig zijn op elkaar, onze diensten en onze medewerkers. Daarbij moet oog zijn voor de roep om maatwerk én voor grote onderlinge verschillen. Onze regio is vele malen groter en belangrijker dan een politiek-bestuurlijk construct of wie dan ook daarbinnen functioneert. Samenblijven doe je door elkaar de ruimte te geven. Ik kijk uit naar de collegeconferentie waarbij we de opbrengsten delen om onze samenwerking effectiever, moderner en toekomstbestendiger te maken".

Hartelijke groet en veel wijsheid gewenst,
Wouter Kolff
Voorzitter regio Drechtsteden
Burgemeester Dordrecht

Deel dit bericht met je vrienden!