donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

BVD is niet gerustgesteld over antwoorden directeur HVC

27 augustus 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Naar aanleiding van een persbericht van Beter Voor Dordt meldt de directeur van HVC in het AD van 19 augustus dat er geen problemen te verwachten zijn als gevolg van onrust op de afvalmarkt.

Beter Voor Dordt is daardoor niet gerustgesteld en heeft de volgende vragen aan het College.

VRAAG 1. Risico’s
Naar aanleiding van het persbericht van BeterVoorDordt meldt de directeur van HVC in het AD van 19 augustus dat er geen problemen zijn te verwachten zijn als gevolg van de onrust op de afvalmarkt. In de jaarrekening van HVC over 2018 zijn op pagina 61 een aantal risico’s genoemd, waaronder:
• Leegstand → onvoldoende aanvoer van te verbranden afval,
• Veiligheid en betrouwbaarheid installaties→ goede installaties zijn een voorwaarde: goed onderhoud, betrouwbaar en voldoen aan wet- en regelgeving,
• Continue warmteregeling→ meer en meer afnemers worden afhankelijk van het warmtenet.

In dezelfde jaarrekening staat in de voetnoot op pagina 125: citaat “strategische risico’s hebben impact: =/>zeer ernstig en kans =/> groot. De overige benoemde risico’s hebben voornamelijk een operationeel karakter”.
a) Zijn de 3 genoemde risico’s nu strategische of operationele risico’s?
b) Wat is de betekenis van het teken “=/> “?
c) Hoe moeten wij de uitspraak van de directeur van HVC, gedaan in het AD van 19 augustus nu interpreteren gezien de risico’s die zijn opgenomen in de jaarrekening van HVC?

VRAAG 2. Warmtenet
Op dit moment is HVC in Dordrecht bezig met een grootschalige uitrol van het warmtenet. Wij veronderstellen dat nog maar een beperkt aantal huishoudens is aangesloten op dit warmtenet. Gezien de risico’s die nu al worden gelopen, zouden de risico’s alleen maar groter worden wanneer er meer huishoudens worden aangesloten op het warmtenet. (De risico’s die nu worden genoemd, mogen geen risico’s meer zijn als de juiste beheersmaatregelen worden genomen.)
a) Hoeveel huishoudens zijn op dit moment aangesloten op het warmtenet?
b) Hoeveel huishoudens moeten volgens de verwachting nog worden aangesloten om de klimaatdoelstellingen te halen?
c) Heeft HVC capaciteit en ruimte om alle huishoudens van warmte te voorzien? Zo nee, hoe ziet het toekomstige investeringsplaatje er dan uit?
d) Gaat HVC de milieunormen die in het kader van de klimaatbeheersing zijn gesteld, realiseren? De verbranding van afval van alle inwoners van Dordrecht zal hierbij niet voldoende zijn om de stad van warmte te voorzien. In de jaarrekening is namelijk niet opgenomen of HVC de komende jaren aan de klimaat doelstellingen gaat voldoen. (In Amsterdam worden er nu dieselgeneratoren ingezet om de stad van warmte te voorzien.)
e) Wat zijn de kosten en opbrengsten van het warmtenet dat nu wordt aangelegd in de gemeente Dordrecht? Zijn hier afzonderlijke (toekomstige) resultaten overzichten van? Wij veronderstellen dat de exploitatie van dit project geheel voor de rekening van de gemeente Dordrecht komt en dat andere aandeelhouders hier niet aan mee betalen.

VRAAG 3. Doelstellingen
In de jaar rekening van HVC over 2018 staat op pagina 16 de volgende doelstellingen genoemd: “In 2022 heeft HVC de transformatie doorgemaakt van restafvalverbrander tot grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf door toonaangevend te zijn in hergebruik van grondstoffen, de vanzelfsprekende partner te zijn van gemeente en waterschappen in de energietransitie op lokaal niveau en een voor inwoners vertrouwde duurzame partij te zijn”. Op pagina 18 staan de activiteiten die in 2018 zijn uitgevoerd: “De tien hoofdactiviteiten in 2018 waren: lokale warmte, warmtelevering, wind- en zonne-energie, inzameling, recycling, vergisting en compostering, energieproductie uit biomassa, afvalverbranding en slibverbranding”. Op pagina 60 staat dat aandeelhouders hebben besloten dat ondersteuning van de aandeelhouders bij de transitie “Van Gas Los” een kerntaak is van HVC.

Wij veronderstellen dat de oorspronkelijke doestelling van de voorloper van HVC, Gevudo, was “het ophalen en verwerken van afval”.

Deze activiteit is verankerd in de gemeenschappelijke regeling Gevudo. Geconstateerd wordt dat de huidige activiteiten nogal afwijken van de oorspronkelijk gewenste activiteiten.

Het college van B&W vertegenwoordigt de Gemeente Dordrecht op aandeelhoudersvergaderingen van HVC. De governance van HVC is erop gericht- zie pagina 36 en verder van de jaarrekening HVC 2018- om haar aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren. Het college van B&W hoort dit terug te koppelen aan de Raad. De Raad moet dan goedkeuring geven voor het te voeren gewenste beleid.
a) Kunt u ons een overzicht verschaffen van de oorspronkelijke doelstellingen van Gevudo?
b) Kunt u ons een feitenoverzicht voorzien wanneer en op welke wijze de raad heeft ingestemd om de hiervoor genoemde transformatie van HVC in gang te zetten?
c) Welk invloed van betekenis hebben wij op het beleid van Gevudo? In de jaarrekening van HVC over 2018 staat op pagina 18 dat HVC haar aandeelhouders met raad en daad bij staat, terwijl normaliter de aandeelhouders zijn die het te voeren beleid zouden moeten uitstippelen in aandeelhoudersvergaderingen.
d) Zijn de aandeelhouders hier feitelijk niet de klanten? Op pagina 94 staat dat “in rekening gebrachte vergoedingen ongeveer 80% afkomstig zijn met verbonden partijen”.

VRAAG 4. Garantstelling gemeente Dordrecht
De gemeenschappelijke regeling Gevudo heeft volgens de jaarrekening van HVC 2018 (zie pagina 100) 529 aandelen A. Op pagina 101 staat dat aandeelhouders A garant staan voor financieringsverplichtingen van afval activiteiten. Aandeelhouders A bestaan uit Gemeenschappelijke regeling Gevudo en vele andere voornamelijk in Noord Holland gelegen gemeenten. (zie voor een overzicht pagina 100). Daarnaast staat HVC regelmatig garant als aandeelhouder bij deelnemingen (zie pagina 88 van de jaarrekening HVC 2018). Indirect betekent dit dat aandeelhouders A dan ook garant staan.
a) Kunt u ons aangeven waar de gemeente Dordrecht nu exact garant voor staat?
b) Kunt u hierbij aangeven welke onderdelen hiervan een hoofdelijke garantie betreft?
c) Kan de garantstelling voor de gemeente Dordrecht worden ingeroepen, wanneer er tekorten ontstaan in de exploitatie onderdelen die bijvoorbeeld in gemeente in Noord Holland kunnen ontstaan?
d) Kunt u ons aangeven wat het effect is op de jaarrekening en het liquiditeit beslag van de gemeente Dordrecht door de afgifte van deze garantstelling?

VRAAG 5. Opvolging adviezen uit het verleden
In het verleden zijn er diverse rekenkamer onderzoeken geweest. In 2014 hebben diverse gemeente een gezamenlijk rekenonderzoek laten uitvoeren op HVC. In dit rapport zij diverse aanbevelingen en conclusies gedaan. Voor een overzicht van deze aanbevelingen verwijzen wij u naar het rapport.
a) Wat heeft u gedaan met deze aanbevelingen?
b) Hoe komt het dat bepaalde risico’s genoemd in dit rapport anno 2018 nog steeds als risico in de jaarrekening van HVC voorkomen?
c) Welke acties heeft de gemeente Dordrecht als aandeelhouder ondernomen om deze risico’s zodanig te verkleinen dat het geen risico’s meer zijn?

Lees meer over:

HVC afval BVD
Deel dit bericht met je vrienden!