Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

College blijft onverminderd inzetten op groei van de stad

24 mei 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders presenteert een Kadernota voor 2020 waarin vooruit wordt gekeken. De voorstellen van het college staan in het teken van de Groeiagenda, waarbij de ambities voor 2030 de rode draad zijn. Een groeiende stad is een randvoorwaarde voor een sterke toekomst voor Dordrecht en een randvoorwaarde voor een stad die financieel in balans is.

De focus van de Kadernota 2020 ligt op het groeien naar een groene, levendige stad met circa 140.000 veerkrachtige inwoners met een hoger welvaartsniveau en sociaaleconomisch meer in balans. Dat doet het college met een agenda die meelift op het gunstige economisch tij en die gebaseerd is op de mogelijkheden van de stad, met bijvoorbeeld haar aantrekkelijke ligging en kwalitatief hoge voorzieningenniveau.

Het college wil het voordeel uit de jaarrekening 2018 grotendeels inzetten om deze mogelijkheden in 2020 een extra impuls te geven. Met extra budget voor wijkoverstijgende initiatieven van inwoners en ondernemers die Dordrecht nog aantrekkelijker maken. Met extra maatregelen om snel vervuilende hotspots in de stad samen met woningcorporaties, ondernemers, scholen en sociale wijkteams en andere partners schoon te maken én te houden. En met praktische steun aan eenoudergezinnen die leven van de bijstand in de vorm van gesubsidieerde kinderopvang: waarmee we aansturen op een toename van het aantal eenoudergezinnen dat effectief naar een betaalde baan geholpen kan worden.

Doorpakken en scherper kiezen
Oplopende kosten en teruglopende rijksmiddelen op het sociaal domein leiden in het hele land tot aanzienlijke tekorten de komende jaren, en dus ook in Dordrecht. Wethouder Maarten Burggraaf (Financiën): ‘Het financieel perspectief staat al op korte termijn onder druk. Het eindsaldo van de Begroting 2019 gaf voor de jaren 2020 en 2021 nog ruimte. In deze Kadernota is die ruimte niet meer aanwezig door oplopende kosten op onder andere het sociaal domein.’

Het college trekt samen met veel andere gemeenten en de VNG op om deze op termijn onhoudbare situatie te keren. Dit doet het college door een reële bijdrage van het rijk te vragen voor de kosten die de gemeente, veelal op wettelijke basis, moet maken. Daarnaast onderzoekt een regionaal opgezette taskforce waar nog kostenbesparende beleidskeuzes te maken zijn in het sociaal domein. In de Kadernota laat het college de gemeenteraad opties zien die ingezet kunnen worden als deze inspanningen niet toereikend zijn om de Dordtse begroting nu en de komende jaren op orde te houden. Dat betekent dat extra impulsen waartoe de raad bij Begroting 2019 heeft besloten, kritisch bekeken zullen worden en er maatregelen ingezet kunnen worden die de inkomsten van de gemeente in de nabije toekomst vergroten. Het is aan de gemeenteraad om indien noodzakelijk te besluiten over de opties.

Urgentie
Dordrecht gaat groeien maar de Groeiagenda is ook een agenda die is ingegeven door urgentie. Juist het doorzetten van de groeiambitie is een randvoorwaarde om de financiële druk te keren. Dat vraagt om lef, realisatiekracht en om investeringen. Dit onderstreept volgens het college het belang om samen, raad en college, de groeiambities door te zetten, te voorzien in de randvoorwaarden voor de groei van de stad en samen met bekende én nieuwe publieke en private partners deze tendens te keren. Dat betekent volgens het college: 'Scherp kiezen in de bestemming van middelen en daadkrachtig en met rechte rug inzetten op de soms lastige ingrepen die nodig zijn om te groeien naar de stad die we in 2030 willen zijn.'

Meer informatie over de kadernota? Zie https://dordrecht2020.kadernota.nl/

Lees meer over:

kadernota
Deel dit bericht met je vrienden!