maandag 29 november 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht op weg naar aardgasvrij

9 mei 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - In 2022 heeft iedere gebouweigenaar een beeld van zijn/haar route naar een aardgasvrij gebouw. Ook moet het aantal aansluitingen op het warmtenet verdubbeld zijn en wordt in Dordrecht 0,4 petajoules duurzame elektriciteit opgewekt. Daarnaast blijft de inzet op circulaire economie en schoner vervoer prominent op de duurzame agenda staan. Die ambities staan in de startnotitie "Opgave Duurzame Stad 2019-2022".  De startnotitie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

In 2050 moeten gebouwen een alternatief voor aardgas als warmtebron hebben. Het is goed om nu al stil te staan bij de juiste keuzes als je investeert in bijvoorbeeld een woning. Isolatie is de eerste stap en altijd een verstandige keuze. Maar daarna komen er mogelijk ook keuzes voor warmte, zonnepanelen en andere overwegingen. Die zijn niet altijd makkelijk en vragen vaak om maatwerk. De gemeente wil samen met partners als het Energieloket, Omgevingsdienst en Drechtse Stromen mensen helpen bij het maken van die keuzes. Binnenkort zijn er inloopbijeenkomsten in Dordrecht waar zowel huurders als huiseigenaren meer informatie kunnen krijgen over de stappen die zij nu al kunnen zetten.

Wethouder Rik van der Linden (Duurzaamheid): "Het voorbereiden op de toekomst is voor iedereen een belangrijke uitdaging. Je kunt nu zonder spijt al stappen zetten. We vinden het belangrijk dat iedereen in de stad mee kan doen, ook als je minder financiële middelen hebt. Samen met onze partners willen we onderzoeken hoe we energiebesparing en aardgasvrij wonen ook voor deze groep mogelijk kunnen maken."

Warmtenet belangrijke troef
Met het warmtenet van HVC heeft Dordrecht een belangrijke troef in handen voor het overschakelen van aardgas naar alternatieve warmtebronnen. Het benutten van restwarmte, en op termijn ook andere warmtebronnen zoals aardwarmte, via een warmtenet is vaak de goedkoopste oplossing om een gebouw aardgasvrij te maken. De ambitie is dan ook dat in 2022 (omgerekend) 9000 woningen aangesloten zijn op het warmtenet.

Zonne-offensief
Wat duurzame energie betreft zet Dordrecht al mooie stappen. Naast de windturbine op Krabbegors richt de gemeente zich vooral op zonne-energie. Er is nog altijd veel dakpotentieel beschikbaar in Dordrecht. 46% van het dakoppervlak is zeer geschikt voor zonnepanelen; genoeg om te voldoen aan de gehele elektriciteitsbehoefte van huishoudens in Dordrecht! Daarnaast zijn er zonneweides aangelegd of in ontwikkeling en plaatsen steeds meer bedrijven zonnepanelen op hun daken.

Van der Linden: "We gaan voor een zonne-offensief. Er zijn zoveel kansen, voor scholen, VvE's, corporaties, stortplaatsen, geluidschermen en ook gemeentelijk vastgoed. Vaak met participatiekansen voor inwoners. De Energiecoöperatie Dordrecht kan hier een centrale rol in spelen. In 2022 kunnen we al een kwart van de duurzame energie opwekken die we in 2050 nodig hebben."

Circulair en mobiliteit
Ook op het gebied van circulaire economie staat Dordrecht niet stil. De vraag naar grondstoffen blijft toenemen, wat de noodzaak voor circulariteit alleen maar groter maakt. In Dordrecht timmert Cirkellab al langer aan de weg, maar ook bedrijven als Jansen Recycling en een start-up als Kwekersgilde zetten mooie stappen. Medio 2019 gaat er een startnotitie circulaire economie naar de gemeenteraad, met een visie richting 2050 en concrete acties voor de kortere termijn.

Qua duurzame mobiliteit gaan de ontwikkelingen snel. De verwachting is dat in 2030 20% van de auto's elektrisch is. Daar hoort een laadinfrastructuur bij. Ook komen er 1 of 2 vulpunten voor waterstof in Dordrecht. Verder wordt gekeken naar nieuwe kansen voor kleinschalige stadsdistributie met schone voertuigen en zijn innovatieve Dordtse bedrijven aan de slag met schonere scheepvaart.

Lees meer over:

vrij aardgas
Deel dit bericht met je vrienden!