donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

BVD wil afval uit het straatbeeld

12 februari 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Al langere tijd vraagt Beter Voor Dordt aandacht voor het verkeerd aangeboden afval in Dordrecht. Bij de recente opruimactie in Crabbehof is Beter Voor Dordt weer geschrokken van de hoeveelheid zwerfafval en verkeerd aangeboden afval.

Daarnaast bleek het moeilijk te zijn om het verzamelde afval aan te bieden aan HVC, omdat het zwerfafval niet gesorteerd is en als restafval wordt beschouwd. Dat lijkt de omgekeerde wereld en
daarom is het wat Beter Voor Dordt betreft nu echt vijf over twaalf en tijd voor gerichte acties. In bepaalde delen van Dordrecht is zwerfafval en verkeerd aangeboden afval namelijk eerder regel dan
uitzondering. Op twee locaties waar regelmatig afval verkeerd geplaatst werd bij ondergrondse containers heeft de BVD fractie zelf actie ondernomen in de vorm van het plaatsen van kunstgras met kunstbloemen. Dit blijkt zeer succesvol. Natuurlijk zal dit niet overal de oplossing zijn en zal er voor de zwervende PMD-afvalzakken een andere oplossing nodig zijn.

Er zijn gelukkig inmiddels een aantal initiatieven van bewoners in wijken die met elkaar hun buurt ontdoen van zwerfafval zoals onder andere de Dordtse afvalpakkers in diverse buurten, BuurtPreventie Crabbehof en Tony Bruijs.

Momenteel loopt er een proef in twee delen van Dordrecht met een vierde minicontainer t.b.v. PMD-afval. In de rest van Dordrecht wordt PMD-afval bij het restafval aangeboden of in aparte zakken los op straat. Deze manier van aanbieden zorgt al sinds de invoer voor de nodige overlast, voornamelijk omdat PMD-afval in bepaalde gebieden structureel te vroeg wordt aangeboden.

De BVD wil, vooruitlopend op;
- de uitkomsten van de lopende proef met de vierde minicontainer
- het lopende onderzoek van de Rekenkamercommissie
- het nieuwe grondstoffenbeleid,
nog vóór de zomer een oplossing zien voor het zwerfafval en het verkeerd aangeboden (PMD) afval.

Beter Voor Dordt vraagt aan het college of ze graag spoedig een reactie op onderstaande vragen kan krijgen.
1. In hoeverre bent u bekend met het verkeerd aangeboden PMD-afval en het toenemende zwerfafval in Dordrecht?
2. Bent u het met ons eens dat aanbieden van PMD-afval op straat in losse zakken geen optimale manier van inzamelen is? Zeker nu dit leidt tot het te vroeg aanbieden van deze zakken hetgeen het straatbeeld vervuild en bij slecht weer leidt tot nog meer zwerfafval.
3. Bent u bereid om met HVC in overleg te gaan over deze problematiek om tot een oplossing te komen voor zowel het PMD afval als het zwerfafval en op welke termijn zou dit overleg plaats kunnen vinden?

Beter Voor Dordt verzoekt het College in dit overleg minimaal de volgende opties mee te nemen;
- Het toevoegen van centrale inzamellocaties voor PMD-afval in de wijken.
- Waar dubbele ondergrondse restafvalcontainers geplaatst zijn één van de containers voor PMD zakken inzetten.
- De mogelijkheid voor Dordtenaren om restafval bij de milieustraat van HVC aan te bieden.

4. Op welke wijze zou de Gemeente wijkinitiatieven (zoals BuurtPreventie Crabbehof, Tony Bruijs) en de Dordtse Doorpakkers nog beter kunnen ‘omarmen’ en faciliteren?
5. Is het college bereid om een goed netwerk van Dordtse Doorpakkers in iedere wijk te bevorderen en zo ja, op welke wijze denkt u hier invulling aan te geven??
6. Bent u bereid om meer en strikter te handhaven op het te vroeg aanbieden van afval en het dumpen van afval op straat? Zo ja, op welke termijn kan hier invulling aan gegeven worden?
7. Op welke wijze zouden nieuwe Dordtenaren en in het bijzonder de zogeheten “nieuwkomers” beter geïnformeerd kunnen worden over de wijze hoe afval in Dordrecht kan worden aangeboden?
Beter Voor Dordt vraagt u dringend onze vragen spoedig te beantwoorden.

De fractie van BVD wil met uw antwoorden, wanneer mogelijk, nog in april met de commissie Fysiek in gesprek om te komen tot een aantal politiek gedragen maatregelen tot aanpak van het afval zodat onze Dordtenaren nog voor de zomer kunnen genieten van een frisse en schonere stad/wijk.

Lees meer over:

afval BVD
Deel dit bericht met je vrienden!