zaterdag 19 juni 2021

Alles over Dordrecht

Nieuw Drechtstedenbestuur stemt in met Groeiagenda 2030

5 september 2018 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De Drechtraad heeft de samenstelling van het Drechtstedenbestuur vastgesteld en kennis genomen van de portefeuilleverdeling. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar is een nieuwe Drechtraad aangetreden. Deze heeft op voordracht van de raden van de zeven gemeenten en het advies van de formateur een nieuw Drechtstedenbestuur benoemd.

De leden van het Drechtstedenbestuur en hun portefeuilles zijn:

- Alblasserdam: de heer Verheij, portefeuille Financiën 
- Dordrecht: de heer Burggraaf, portefeuille Economie 1
- Dordrecht: de heer Heijkoop, portefeuille Sociaal 1 
- Hardinxveld-Giessendam: mevrouw Baggerman, portefeuille Coördinatie woonvisie 
- Hendrik-Ido-Ambacht: de heer Flach, portefeuille Economie 2, Coördinatie Public Affairs, en vicevoorzitter Drechtstedenbestuur 
- Papendrecht: de heer Paans, portefeuille Sociaal 2, ICT
- Sliedrecht: de heer Tanis, portefeuille Bereikbaarheid
- Zwijndrecht: mevrouw Van Dongen , portefeuille Coördinatie Energietransitie, Bedrijfsvoering (excl. ICT)
- Voorzitter: de heer Kolff, portefeuille Algemeen Bestuurlijke zaken, Communicatie
- Secretaris: de heer Van den Wijngaart. NB: de taken in de portefeuilles Sociaal en Economie worden in onderling overleg tussen twee portefeuillehouders verdeeld.

Tevreden met resultaat De formatie van het Drechtstedenbestuur is een gezamenlijke taak van de lokale gemeenteraden en de Drechtraad. In april heeft de Drechtraad voorzitter Wouter Kolff gevraagd om als formateur op te treden. In zijn brief aan de Drechtraad meldt de formateur dat hij -nadat in alle zeven gemeenten colleges waren geformeerd- met verschillende partijen gesprekken heeft gevoerd. In zijn advies heeft de formateur de aanbevelingen van een klankbordgroep uit de Drechtraad, de inbreng van de externe partners en de overwegingen en de suggesties van de colleges meegewogen. Volgens Kolff heeft de regio een sterk dagelijks bestuur nodig met portefeuillehouders en een portefeuilleverdeling die de gemeente-overstijgende opgaven met kracht en kundigheid dragen: "Al met al werd ik als formateur geconfronteerd met een puzzel die ik op enigerlei wijze moest zien te leggen. Ik ben heel tevreden met dit resultaat. De voorgedragen kandidaten hebben de competenties en bestuurskwaliteit om gezamenlijk de regio te vertegenwoordigen en de regionale opgaven ter hand te nemen."

Toekomst regionale samenwerking Kolff geeft in zijn brief aan de Drechtraad aan dat de samenstelling van dit bestuur is gedaan in het besef dat de regio nog in afwachting is van de uitkomsten uit de debatten en besluiten over de toekomst van de regionale samenwerking. Deze debatten en besluiten volgen op het Berenschotonderzoek (februari 2018) en een advies van de commissie Deetman (naar verwachting najaar 2018). Deze besluiten worden eind dit jaar verwacht.

Gezamenlijke ambities voor wonen, werken, bereikbaarheid en energietransitie: Drechtraad stemt in met Groeiagenda 2030

De Drechtraad heeft de 'Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden' vastgesteld als richtinggevend kader en gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van dit gebied. De Groeiagenda verwoordt deze regionale ambitie langs drie opgaven: goed wonen, goed werken en goede bereikbaarheid. Daarbij geldt de energietransitie als verbindende opgave. Door dit besluit heeft de regio een gezamenlijk kader om krachtig mee naar buiten te treden.   Aantrekkelijk, bijzonder en duurzaam wonen De ambitie is om te groeien naar een regio met meer dan 300.000 inwoners. Dat geeft een sterkere basis voor voorzieningen, een grotere arbeidsmarkt en maakt het voor bedrijven aantrekkelijker zich hier te vestigen. Om dat doel te bereiken willen de gemeenten de komende jaren 25.000 nieuwe woningen bouwen.

Kennis en innovatie voor een sterke economie De Drechtsteden zijn al topregio voor innovatie in de maakindustrie en de logistieke sector. De gemeenten ondersteunen de ingezette transitie van maritieme) maakindustrie naar een kennisgedreven industrie van harte. De ambitie voor de regio is een groei met 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen. 

Betere doorstroming, goed OV en slimme mobiliteit Als we op gebied van wonen en werken vooruit willen komen zal de bereikbaarheid van de Drechtsteden echt moeten verbeteren. Daarbij richten de gemeenten zich op versterken van het openbaar vervoer, verbetering van de Drechtring (N3, A15 en A16) en op slimme mobiliteit.

Drechtsteden gaan voor nieuwe energie Samen met partners in de regio willen de Drechtsteden koploper zijn als het gaat om energietransitie. De komende jaren wil de regio losgaan van aardgas, benzine, diesel en andere fossiele energie. Daarnaast zetten de gemeenten in op energiebesparing en duurzame energiebronnen.

Vernieuwde website Om de ambities met de Groeiagenda kracht bij te zetten, is de website van de Drechtsteden ook geheel vernieuwd. De website www.drechtsteden.nl is deze zomer geheel aangepast aan de ambities uit de Groeiagenda. Op deze website worden de ambities die de regio heeft richting 2030 helder verwoord en worden ook de ontwikkelingen en vorderingen bijgehouden.

Lees meer over:

drechtsteden bestuur drechtraad
Deel dit bericht met je vrienden!