Thursday 16 September 2021

Alles over Dordrecht

Zeventien Dordtenaren Koninklijk Onderscheiden

26 april 2018 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Op donderdag 26 april heeft vanaf 10.00 uur burgemeester mr. A.W. Kolff tijdens de jaarlijkse Algemene Gelegenheid, ook wel de 'lintjesregen' genoemd, in Schouwburg Kunstmin zeventien Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Nadat burgemeester Kolff alle decorandi heeft toegesproken en hen de versierselen, behorende bij de Koninklijke Onderscheiding heeft opgespeld, werd een groepsfoto gemaakt op het podium van de grote zaal van de Schouwburg. Na afloop was er gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren in de foyer.

Veertien Dordtenaren zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden en drie Dordtenaren zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer R. Barendrecht
De heer Barendrecht is ruim 40 jaar betrokken bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Dordrecht, eerst als begeleider en daarna als optochtcommissaris. Ook is hij 35 jaar actief geweest binnen de Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken. Hier was hij één van de oprichters van het zeemanskoor 'De Kleine Jantjes' dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum gevormd is. Daarnaast is hij speaker bij de vlootschouw tijdens 'Dordt in Stoom'.

De heer J.H. van Berchum
De heer Van Berchum is 22 jaar vrijwilliger, scriba en voorzitter van de Protestantse Samen-Op-Weg-gemeente 'De Bron' in Stadspolders geweest. Ook was hij scriba van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht. In die hoedanigheid was hij lid  van de stuurgroep die een belangrijke rol gespeeld heeft bij het tot stand komen van de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam. Bij deze gemeente is hij scriba van de Algemene Kerkenraad geworden.

De heer M.A. Crans
Al 30 jaar is de heer Crans vrijwilliger bij de Dordtse Reddingsbrigade als zwem- en vaarinstructeur. Bij Dordt in Stoom zet hij sinds 1986 als vrijwilliger zijn technische kwaliteiten in. Ook is hij al meer dan 20 jaar lid van de Vrijwillige Brandweer van Zuid-Holland-Zuid en is hij sinds 2010 voorzitter van de Vereniging Mandelig Binnenterrein 's Landswerf Spuiboulevard.

De heer A.D. Harreman en mevrouw A. Harreman-van der Kuijp
Dit echtpaar is sinds begin jaren '70 actief bij de scouting van de Starrenburggroep te Rotterdam-Overschie. De heer Harreman is naast groepsleider ook bestuurlijk betrokken. Mevrouw Harreman is welpenleider en organiseert en begeleidt kampen. Het echtpaar heeft ook meegewerkt aan de voorbereiding en organisatie van een aantal Wereld Jamborees. Zij verrichten ook vrijwilligerswerk bij Scouting Nederland Regio Rond De Biesbosch en bij Scouting Academy Rotterdam Rijnmond. De heer Harreman is actief betrokken bij het verzorgen van trainingen en workshops aan kaderleden van scoutingsverenigingen in de regio's Rond de Rotte en Maasdelta en verleent andere hand- en spandiensten.

De heer P. van den Heuvel
De heer Van den Heuvel is sinds 40 jaar vrijwilliger bij de Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken. In 1987 was hij medeoprichter van het zeemanskoor 'De Kleine Jantjes' dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum gevormd is. Hij is enige jaren dirigent geweest van dames-shantykoor 'Gedeelde Smart'.  Sinds 1992 is hij vrijwilliger in verpleeghuis 'Het Parkhuis' waar hij betrokken is bij het vervoer van bewoners naar de dagopvang. Ook heeft hij twee keer een bootreis georganiseerd en zit jaarlijks in de organisatie van het Sinterklaasfeest.

De heer P.A.P. Hordijk
De heer Hordijk zet zich sinds 1950 in voor de Wilhelminakerk-Petruskapel.  Hij organiseerde decennialang de preekvoorziening voor zes Gereformeerde kerken op het eiland van Dordrecht. Ook was hij collectant, secretaris van het College van Diakenen en voorzitter van beroepingscommissies. Daarnaast is hij 17 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Groote Lindt in Zwijndrecht geweest, waar hij o.a. meewerkte aan het maken van het clubblad en reclameborden.

Mevrouw S. Kargi-Içel
Zij heeft samen met haar echtgenoot het Platform Turkse Dordtenaren opgericht met als doel belangenbehartiging en het bevorderen van de participatie van Turkse Dordtenaren in de Dordtse samenleving. Namens dit Platform werd zij lid van de commissie zorg van de Zorggroep Crabbehoff.  Zij is hier ook lid geweest van de Cliëntenraad en momenteel is zij vrijwilliger en mantelzorger. 
Ook is zij intermediair voor Turkse gezinnen bij Careyn Jeugdhulpverlening en voorzitter van de stichting Bosporus.

De heer S. Klein
Al 25 jaar is de heer Klein actief geweest in het Dordtse Kerkelijk leven. Hij heeft de fusie begeleid van de Wilhelminakerk-Petruskapel met de Protestantse Kerk Dordrecht-Dubbeldam. Hij is ook coördinator van de Actie Kerkbalans en redactielid van het kerkblad. Bij Oranje Wit heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van het tennis en de racketavonden en heeft hij zich ingezet bij het incasseren van de contributie.

De heer H. Meijer
Sinds begin jaren '60  is de heer Meijer actief binnen het kerkelijk leven in Dordrecht met name in de Stefanuskerk, Maranathakerk en De Bron.  Hij was 13 jaar lid van de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk Dordrecht.  Bij de Stichting Telefonische Hulpdienst Dordrecht was hij verantwoordelijk voor de PR. Hij is gastheer geweest bij Stichting Diaconaal Aandachtcentrum Dordrecht en hij was 6 jaar ouderling  van de Protestantse Wijkgemeente Dubbeldam. Ook is hij betrokken geweest bij het fusieproces van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk in Dubbeldam.  Sinds 2012 is hij secretaris van het Platform Raad van Kerken Dordrecht.

Mevrouw C.J.M. Mulder-Paes
Al meer dan 50 jaar zet mevrouw Mulder zich in voor de Rooms Katholieke kerk in Dordrecht. Zij was lekenvoorganger in de Emmanuëlkerk, de huidige Heilige Theresia van Avila Parochie en verzorgde er de liturgie en de liturgieboekjes.  Zij stond ook een halve eeuw geleden aan de wieg van jongerenkoor Credo. Ook was zij lid van de pastoraatsgroep. In 1966 was zij medeoprichtster van dames- en herenkoor Emmanuël, waar zij ook een aantal jaar in het bestuur zat. Daarnaast heeft zij vrijwilligersactiviteiten verricht  wat geresulteerd heeft in de oprichting van de Stichting Karmelkring Elia in Dordrecht. Hier heeft zij ook 4 jaar in het bestuur gezeten.

De heer H. de Roo
Al decennialang is de heer De Roo vrijwilliger bij Sportclub Movado (voorheen korfbalclub De Zwervers). Hij heeft in het bestuur gezeten en meegewerkt aan de realisatie van een nieuw sportcomplex. Daarnaast was hij bondsscheidsrechter en de organisator van het jaarlijkse jeugdkamp. Bij Sportclub Redo verricht  hij al 30 jaar vrijwilligerswerk. Bij Biljartvereniging E.M.F. Dordrecht is hij bestuurslid en verricht hij hand- en spandiensten.

Mevrouw J. Willemstijn-Hazenbosch
Al 13 jaar is mevrouw Willemstijn als vrijwilliger verbonden aan Museum 1940-1945. Zij fungeert er als gids, baliemedewerker en verzorgt er de catering.  Ook heeft zij de informatie van de museumbibilotheek in een nieuw registratiesysteem ingevoerd. In 1970 was zij betrokken bij de oprichting van de vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke Militairen. Zij is 18 jaar bestuurslid geweest en later regiovertegenwoordiger van de regio Rotterdam. Ook In wijkcentrum 'De Klockelaar' is zij vrijwilliger. Zij schenkt er koffie, organiseert de koorzang, de bingo, de barbecue en is verantwoordelijk voor de inkoop.

Mevrouw A.M.S.T. van Zanten-Wolst
Al decennialang zet mevrouw Van Zanten zich in voor tennisclub DLTC Dash'35. Zij heeft de tuin van het tennispark naar eigen ontwerp ingericht en samen met anderen zorgt zij voor het onderhoud ervan. Ook verricht zij schoonmaakwerkzaamheden in het clubhuis en in de kantine.


RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Mevrouw C.A. van Mourik Broekman-Hogerzeil
Mevrouw Hogerzeil is vrijwillig actief geweest bij de Hervormde kerk te Oss. In Dordrecht heeft zij een bijdrage geleverd aan het oprichten van de Vrije School.  Al meer dan 30 jaar is zij verbonden aan de Stichting 'De 7ende Hemel', die zich inzet voor liturgische vernieuwing.  Zij is adviseur bij het Nederlands Centrum voor Amateurtoneel in Amersfoort en lid van de initiatiefgroep Bachfestival te Dordrecht. Als artistiek leider, directeur en bestuurslid van de Stichting Muziektheater Hollands Diep is er onder haar leiding in Dordrecht veel nieuw muziektheater ontstaan. Zij heeft  speciale projecten opgezet die op locatie werden opgevoerd.

De heer J. Stroeve
De heer Stroeve is de oprichter van het Dordts Dans Theater en de choreograaf en mede-ontwikkelaar bij Muziektheater Hollands Diep.  Hij heeft als vrijwilliger meegewerkt aan veel theaterproducties hetzij als adviseur, hetzij als regisseur, schrijver, acteur of zanger. Twee projecten die door hem geïnitieerd zijn en nog steeds voortduren zijn het jaarlijkse Dansfestival en Theatergroep Zilver. De heer Stroeve is betrokken geweest bij het fusieproces van de Berckepoort en Muziekschool De Munt.

Mevrouw C.N. Zinkweg-van Vendeloo
Mevrouw Zinkweg speelt al vele jaren een voortrekkersrol binnen de Dordtse Reddingsbrigade. Zij is al vele jaren voorzitter van de Zwem Technische Commissie. Ook bij Reddingsbrigade Nederland,  de overkoepelende bond, maakt zij zich al 27 jaar verdienstelijk als bondsofficial.  Daarnaast leidt zij regionaal instructeurs op en levert haar bijdrage aan het vernieuwen van de landelijke opleidingsprogramma's. Als examinator is zij aanwezig bij het afnemen van examens in Zuid-Holland en zij neemt actief deel aan plaatselijke, regionale en landelijke bijscholingen voor een nieuwe generatie redders.

Foto's: Wim van de Pol.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!