Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Financieelvooruitzicht komende jaren beperkt positief

13 april 2018 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het nieuwe college en de nieuwe raad aan zet om knelpunten op te lossen. Het college informeert de gemeenteraad via een kaderbrief over de financiële stand van zaken richting de Begroting 2019. Bij de Begroting 2018, de laatste begroting van de vorige bestuursperiode,  presenteerde het gemeentebestuur een sluitend meerjarenperspectief. Het financieel vooruitzicht blijft in de jaren 2019 tot en met 2021 beperkt positief. Na 2021 vallen de precario inkomsten weg en wordt het vooruitzicht vooralsnog negatief.

De kaderbrief bepaalt het beginsaldo van de Begroting 2019. Omdat het reguliere moment van de kadernota dit jaar dicht op de verkiezingen volgt, kiest het college voor een 'light' variant: de kaderbrief.

In de kaderbrief is de meerjarenbegroting geactualiseerd. Ook inventariseerde het college diverse knelpunten zoals de invloed van landelijke loon- en prijsontwikkeling, ontwikkeling in gemeentelijke inkomsten en andere (onontkoombare) knelpunten zoals kwijtschelding afvalstoffenheffing, legesopbrengsten, stijgende uitvoeringskosten voor veiligheid en areaaluitbreiding.

Nieuw college en nieuwe raad
Het college geeft met deze kaderbrief een actueel beeld van het meerjarenperspectief. Inhoudelijke en integrale keuzes die voor de jaren 2019 en verder gemaakt moeten worden, laat het huidige college aan het nieuwe college van b&w en de nieuwe gemeenteraad.
Een definitief sluitend meerjarenperspectief is aan de orde bij de Begroting 2019.

Deel dit bericht met je vrienden!