Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Twijfels bij VSP en SP over transacties rondom de panden op het Groothoofd

7 februari 2017 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Bij VSP en SP in de gemeenteraad van Dordrecht, zijn ernstige twijfels gerezen of de transacties rond de panden op het Groothoofd überhaupt wel zijn toegestaan. "Het zonder onafhankelijk taxatierapport doorverkopen van panden dan wel gebouwen, wordt in Europese regelgeving aangemerkt als staatssteun. Deze behoort bij de Europese Commissie te worden aangemeld."

Buiten dat hebben beide partijen vele aanvullende vragen. De VSP en SP hebben dit dan ook kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad, in de vorm van artikel 40 vragen, voortbouwend op al eerder door VSP en SP gestelde vragen.

Hieronder de artikel 40 vragen over de verkoop van panden aan het Groothoofd aan Dudok:

"Aanvullend aan de vragen die Verenigde Senioren Parti (VSP) en Socialistiche Parti (SP) eerder hebben gesteld met betrekking tot verkoop van de panden aan het Groothoofd, hebben wij nog enkele vragen.

Vragen met betrekking tot de taxatie:

1. Inmiddels weten wij dat alleen de uiteindelijk aankopende partij, Dudok, een taxatie van de panden  heeft laten uitvoeren.

- Is het gebruikelijk dat de Gemeente bij verkoop van panden, met een transactiewaarde in dit geval van  een miljoen euro, geen onafhankelijke taxatie laat uitvoeren?

- Is een dergelijke taxatie, bij niet openbare verkoop van panden, niet verplicht volgens de richtlijnen  tegen ongewenste staatssteun? Zie paragraaf 2.3 van de "Informatiwijzer Staatssteun voor Decentrale  Overheden". Indien geen onafhnkelijke taxatie plaats vindt, dan dient de verkoop gemeld te worden bij de Europese Commissie. Is deze melding gedaan?

- Heef het college kennis genomen van het taxatierapport door Waltmann, in opdracht van Dudok? Hoe beoordeelt het college het feit dat de getaxeerde woningen niet van binnen zijn bekeken? Hoe beoordeelt het college het feit dat de wel door de taxateur beoordeelde gevels het predicaat goed hebben, maar de niet beoordeelde binnenzijde van de woningen niet meer dan redelijk zou zijn? Hoe beoordeelt het college het feit dat de dakbedekking en constructie zonder bouwkundig onderzoek het predicaat matig krijgen? Hoe beoordeelt het college het feit dat de taxateur uitgaat van de waarde bij onderhandse verkoop, en niet van de met zekerheid hogere waarde als de panden ook aan huurders zouden worden aangeboden, nog afgezien van de hogere waarde mogelijk bij vrije verkoop?

- Is het college ervan op de hoogte dat bijvoorbeeld de gemeente Rottrdam bij verkoop van panden uit gemeentelijk bezit altijd twee onafhnkelijke taxatie-rapporten op laat stellen, die niet ouder dan een half jaar mogen zijn bij opstellen van de aktes van levering?

2. Vragen met betrekking tot de concept akte van levering door Woonbron aan de gemeente.

Woonbron is volgens de in 1995 opgestelde voorwaarden verplicht bij vervreemding van de panden deze aan de gemeente aan te bieden, tegen een via indexering vast te stellen prijs.

- Waarom is het college akkoord gegaan met een ontbindende voorwaarde, dat de verkoop alleen geldig is bij, doorverkoop aan Dudok? Een voorwaarde die alleen ten goede komt aan Dudok, en die sterk in het nadeel werkt van zowel andere potentiele kopers van de panden, waaronder de huurders, en die een sterk nadelig effct heeft op de prijs die de gemeente voor deze panden kan bedingen? Is het college met ons van mening dat deze bepaling, die geen nut heeft voor Woonbron en die schade toebrengt aan gemeente en derden, een ernstig niet zakelijk karakter heeft.

- Waarom is het college akkoord gegaan met een hogere prijs te betalen aan Woonbron, dan de volgens de vastgelegde indicatie afgesproken prijs?

- Waarom heeft het college bovenop de al hogere prijs die Woonbron krijgt dan volgens de indexering ook nog eens ingestemd met een extra bedrag dat Woonbron krijgt als de gemeente de panden voor een hoger bedrag dan de (door Dudok) getaxeerde waarde verkoopt - een extra bonus voor Woonbron waartoe de gemeente geen enkele verplichtig heeft volgens de overeenkomst uit 1995?

3. Vragen met betrekking tot de concept akte van levering aan Dudok

- Waar bij verkoop van de panden aan Woondrecht (nu Woonbron) een recht van eerste koop door de gemeente werd bedongen, en een geïndexeerde prijs, ontbreken deze bepalingen in de concept akte van levering aan Dudok. Waarom is afgezien van het opnemen van soortgelijke bepalingen?"

Tot zover de artikel 40 vragen van de SP en VSP.

Foto: Wim van de Pol (SP en VSP bij Studio de Witt op 4 februari jongstleden)

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!