dinsdag 25 januari 2022

Alles over Dordrecht

Platform tegen Armoede ziet door wettelijke maatregel meer mensen onder armoedegrens komen

14 januari 2016

DORDRECHT - De Drechtraad - de regionale raad - heeft van het Platform Armoede een brief gekregen waarin wordt gesteld dat meer men sen door wettelijke maatregelen onder de armoedegrens dreigen te komen. De Buitenwacht in Dordrecht probeert namerns het Platform reacties te verzamelen om de Drechtraad met feiten te kunnen confronteren.

De brief luidt:

H et Platform tegen Armoede maakt zich ernstig zorgen over de toepassing en desastreuze gevolgen van de invoering van de zogenaamde kos-tendelersnorm. Deze wettelijke maatregel zorgen er-voor dat meer mensen- volwassenen en jongeren tot 27 jaar- onder de armoedegrens terechtkomen!
Mensen met een bijstandsuitkering die ‘kostendeler’ zijn doordat zij in één huis wonen met andere mensen worden gekort op hun uitkering. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de veelal zeer kwetsbare mensen die hiermee te maken hebben.


Het Platform tegen Armoede heeft een brief gestuurd aan de Drechtraad waarin gevraagd wordt de maatre-gel onder de loep te nemen en deze terug te draaien. Zij hebben ons gevraagd om concrete situaties te ver-zamelen. De Drechtraad neemt in februari een besluit.
Wij doen een oproep aan mensen die hiermee te ma-ken krijgen dit uiterlijk te melden op woensdag 27 ja-nuari 2016 bij de Wijkwinkel via de onderstaande vra-genlijst en op te sturen naar Jos Dekker en Sander Post,


emailadres: wijkwinkel@buitenwachtdordrecht.nl. Voor eventuele nadere informatie kunt u ook bij hun terecht. Door te mailen of te bellen tel. 078-6131359
Vragenlijst kostendelersnorm
Heeft u of één van uw huisgenoten een bijstands-uitkering?
Zo ja:
Heeft u te maken met de kostendelersnorm en is uw uitkering plotseling verlaagd in 2015?
Zo ja:
Bent u, of is uw huisgenoot/ huisgenoten daardoor in problemen geraakt? Of kent u een ander gezin dat daardoor in problemen is geraakt?
Zo ja:
Vindt u het goed als wij contact met u opnemen voor een (anoniem) interview? Mogen

Lees meer over:

platform armoede
Deel dit bericht met je vrienden!