zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Windenergie mogelijk op Krabbepolder / Duivelseiland en langs Dordtse Kil

30 september 2015

DORDRECHT - Het college van B&W wil op Krabbepolder/Duivelseiland en langs de Dordtse Kil windenergie mogelijk maken. De ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht beschrijft onder welke voorwaarden initiatiefnemers op deze locaties windmolens kunnen plaatsen. De gemeente plaatst zelf geen windmolens.

De gemeente Dordrecht wil in 2050 energieneutraal zijn. In 2020 moet 20% van onze energie duurzaam opgewekt worden. Hiervoor is naast zon, biomassa en restwarmte ook windenergie nodig. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland Dordrecht de opdracht gegeven windenergie mogelijk te maken op het Eiland van Dordrecht.

Locaties
Waar maakt de gemeente windenergie ruimtelijk mogelijk?
De gemeente ziet na uitgebreid onderzoek en overleg met belanghebbenden Krabbepolder/Duivelseiland (Zeehavengebied) als meest geschikte locatie voor windenergie. Voor deze plek bestond ook het meeste draagvlak bij bezoekers van de inloopbijeenkomsten over windenergie.
Een initiatiefnemer moet op deze locatie nadrukkelijk rekening houden met uitgeefbaarheid van kavels en de externe veiligheid. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft dan ook een adviesrol bij concrete initiatieven.

Op Dordtse Kil IV komen onder bevoegdheid van de provincie al vier windmolens, onder de naam Kilwind. De ontwerp-structuurvisie maakt het ruimtelijk mogelijk die lijn uit te breiden, zowel met één turbine naar het zuiden (Kil IV) als met één of meer naar het noorden (Kil III). Dit is landschappelijk het meest gewenst; er ontstaat een doorgaande lijn langs de rivier. Vanwege externe veiligheid en slagschaduw en geluidsoverlast voor omliggende bedrijven en (bedrijfs)woningen zijn de mogelijkheden echter beperkt.

De provincie heeft Dordrecht gevraagd te onderzoeken of windenergie langs de Merwede (Staart) mogelijk is. Onder meer vanwege slagschaduw, aanwezige infrastructuur, veiligheidsrisico's in verband met DuPont, ecologische effecten en landschappelijke inpassing ziet de gemeente af van windenergie in dit gebied.

Zorgvuldig
Wethouder Rik van der Linden (Duurzaamheid): "Het onderzoek naar kansen voor windenergie is zeer zorgvuldig uitgevoerd. We hebben veel overlegd met belanghebbenden. Dat moet ook: de ruimte is schaars en aan windmolens kleven ook nadelen, zoals slagschaduw en geluidoverlast. Ik ben blij dat we op ons eiland toch ruimte hebben gevonden om windenergie onder voorwaarden mogelijk te maken. Daarmee zetten we weer een stap naar schonere energie, een speerpunt van de gemeente."

Voorkeur
De gemeente wil dat Dordtenaren en belanghebbenden van omliggende gemeenten kunnen profiteren van windenergie op het Eiland van Dordrecht. In de structuurvisie staat daarom een voorkeur voor initiatiefnemers die dit mogelijk maken. Ook vraagt de gemeente ontwikkelaars de landelijke gedragscode van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) te ondertekenen. Zij geven daarmee onder meer aan de omgeving zorgvuldig te betrekken bij hun initiatief. Elk initiatief kent een eigen vergunning- en inspraakprocedure.

Inspraak
De basis voor de structuurvisie wordt gevormd door een ontwerp-milieueffectrapportage (MER) en de aandachtspunten die bewoners, ondernemers en organisaties hebben meegegeven. Zowel de plan-MER als de structuurvisie worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad instemt, start de inspraakprocedure voor beide documenten. De landelijke commissie-MER zal overigens ook nog een advies uitbrengen over de plan-MER.

Meer informatie: www.dordrecht.nl/windenergie

Lees meer over:

duurzaam dordrecht windenergie
Deel dit bericht met je vrienden!