dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Gemeente sluit laatste jaarrekeninng vorige collegeperiode af

1 mei 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Gemeente geeft nog steeds meer geld uit dan dat er binnenkomt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Jaarrekening 2014 vastgesteld. De gehele periode van het vorige college werd gekenmerkt door economische recessie. Rijksinkomsten namen af en bezuinigingen waren ook in Dordrecht noodzakelijk. Het college houdt op langere termijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht door bezuinigingen en scherpe keuzes, waarbij met name risico’s bij de grondexploitaties en grote projecten verkleind zijn.

Ondanks de bezuinigingen, is het college de stad blijven versterken. Ook is vastgehouden aan de lage woonlasten voor Dordtenaren. Wethouder Mos (Financiën): ‘Dit was geen vanzelfsprekendheid. Er wordt fors bezuinigd om de financiën op orde te houden. Dordrecht is een stad met veel mogelijkheden, maar minder dan in het verleden mogelijk was.’ Door actieve sturing en het nemen van verliezen op de grondexploitaties en grote projecten, toont het college een zo getrouw mogelijk beeld van de vermogenspositie. Het resultaat is dat Dordrecht inteert op de reserves, maar nog steeds een relatief gunstige financiële positie heeft, zeker in vergelijking met steden met een soortgelijke omvang.

Kracht van de stad
Met de Jaarstukken 2014 legt het college verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Zoeken naar nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Zo laat 2014 zich kort samengevat kenmerken. Het college verwacht van inwoners en organisaties dat ze meer op eigen kracht en meer met hun eigen netwerk oplossen. Met Agenda voor de Stad doet de gemeente een sterker beroep op de kracht van de samenleving. Dit doet het college vooral op de domeinen sport, openbare ruimte, onderwijshuisvesting, zorg en ondersteuning en cultuur en media.

Resultaten
In het verkiezingsjaar 2014 is de politieke samenstelling van het gemeentebestuur veranderd. Het vorige bestuur heeft het afgelopen jaar resultaten geboekt op de prioriteiten leefbaarheid en veiligheid, arbeidsmarkt, duurzaamheid en levendige binnenstad. De recessie is nog merkbaar en het college zet de lijn van de vorige periode voort en houdt vast aan de prioriteiten.

Niet op lauweren rusten
Het blijft van belang te sturen op het beheersen van deze risico’s. Wethouder Mos: ‘Het college blijft werken aan een gezonde financiële positie van onze gemeente, en dat is hard nodig, want de inkomsten staan nog steeds onder druk, uitgaven van bijvoorbeeld de bijstand dreigen te stijgen en onze vermogenspositie is weliswaar gezond, maar wel gedaald.'

Het college stelt de gemeenteraad voor de Jaarstukken 2014 vast te stellen en het jaarrekeningresultaat (8,1 mln.) toe te voegen aan de algemene reserve van de stad.

Lees meer over:

jaarrekening college
Deel dit bericht met je vrienden!