Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Debat over communicatie rond gemeentelijk beheer van vastgoed is al minstens twee jaar oud

27 februari 2015

DORDRECHT - Communicatie over leegstand in Dordrecht en vooral hoe met burgers wordt opgegaan, was eerder in 2013 onderdeel van een briefwisseling tussen het Platform duurzaamheid Dordrecht en het college van burgemeester en wethouders.

Het platform vroeg om een duidelijke communicatie, want de gementelijke overheid is soms in alle verscheidenheid onduidelijk voor burgers.

Volgens het antwoord vanuit het Stadskantoor is de procedure duidelijk. Alles gebeurt volgens een beleid dat in overleg is vastgesteld en de gemeenteraad wordt twee keer per jaar geinformeerd..

 

De briefwisseling:

AAN: College van burgemeester en wethouders gemeente Dordrecht

DD: 19 april 2013

BETREFT; Verzoek om duidelijkheid rond participatie

Geacht college,

We hebben overleg gelegd met wethouder Harry Wagemakers. We hebben toen afgesproken

onze opmerkingen over de praktijkervaring rond participatie op papier te zetten. In Dordrecht zijn

er burgers die zich willen inzetten voor de stad. We denken dat zij recht hebben op duidelijkheid.

We hebben gemerkt dat in het contact (de communicatie) tussen bestuur en bestuurden vaak

verschillende verwachtingen liggen wat tot teleurstellingen heeft geleid.

Het gaat dan om de gang van zaken rond de leegstaande LTS aan de Reeweg, waarbij een

aantal wethouders betrokken is. Deze kwestie kan een leerpunt zijn: wat ging goed en wat is

verbeterbaar?

De gemeente is voor burgers soms ook hopeloos ingewikkeld en verschillende sectoren binnen

de gemeentelijke organisatie kunnen richting burgers verschillende verwachtingen uitspreken.

Bij de LTS dacht een groep burgers partij te zijn, mede n.a.v. opmerkingen van wethouders op

een Duurzaamheidscafé begin 2012. Thans staan zij met lege handen, want er waren kennelijk

andere partijen, voor hen in ieder geval onduidelijk.

Als platform denken we dat het goed kan zijn om te kijken hoe de regie verloopt, hoe aan

verwachtingsmanagement kan worden gedaan.

Er is grote behoefte aan dat aan het begin van zo’n proces het bevoegd gezag duidelijk zou

moeten maken:

- dit zijn onze ijzeren voorwaarden;

- op deze punten kunt u op ons rekenen;

- bij deze punten heeft bv het college geen finale mandaat, maar is de eindverantwoordelijk

bij de gemeenteraad bv (of zijn nog andere formeel partij).

In het verleden is aan wethouders door onze voorzitter de suggestie gedaan om duidelijkheid te

geven over de toekomst van leegstaande panden voor tijdelijk of langer gebruik. Leegstand is

immers altijd achteruitgang.

Op het gebied van duurzaamheid willen we graag eerst dromen over een mooie toekomst. Op het

gebied van vastgoedbeheer pleiten we voor duidelijke communicatie vooraf, zodat de ruimte is

vastgelegd waarop wel of niet te dromen valt.

We denken aan een lijst van welke panden tijdelijk in gebruik komen en welke panden een grote

kans hebben op verkoop op de onroerend goed markt of voor een belangrijke opbrengst kunnen

zorgen.

Wat zijn de parameters van het grondbedrijf? Wanneer gaat het alleen om de maximale

opbrengst en wanneer telt ook een maatschappelijk belang mee?

Het maatschappelijke nut, maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat volgens ons verder

dan goed boekhouden.

Verder hebben wij bv gemerkt dat organisaties hun vinger opsteken voor toekomstig gebruik van

de tijdelijke locatie onderwijsmuseum.

Kortom: een pleidooi ook om de echte toezeggingen te laten doen door het college van

burgemeester en wethouders/gemeenteraad en vanuit dat bevoegd gezag de regie te laten

regelen. We geloven dat hierdoor de samenwerking, zoals het college die met de stad beoogt,

verder kan verbeteren.

Namens Platform Duurzaamheid Dordrecht

Reacties namens college van burgemeester en wethouders, door directeur vastgoedbedrijf:

 

Datum 27 juni 2Ot3

Ons kenmerk 1010768

Betreft toelichting beleid af te stoten panden

Vastgoedbedrijf

 

Geachte heer

op 2 mei 2013 ontvingen wij uw brief waarin u ons verzoekt duidelijkheid verschaffen te omtrent het beleid en de toekomst van leegkomende panden van de gemeente Dordrecht. Middels deze brief informeren wij u over het beleid van het gemeentelijke Vastgoed bedrijf.

In 2007 zijn doelstellingen bepaald waarom de gemeente vastgoed in haar bezit dient te houden. Dit betreft vastgoed ten behoeve van de eigen huisvesting en

bestuurlijk gelieerde organisaties, accommodaties voor maatschappelijke

doelgroepen, behoud van cultureel erfgoed en vastgoed ten behoeve van

anticipatie op ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de stad.

Vastgoed dat niet tot deze categorieën behoort, wordt verkocht.

In overleg met de beleidssectoren stelt het vastgoedbedrijf randvoorwaarden op die gelden bij de verkoop. panden worden conform

vastgesteld beleid verkocht.

 

Een pand wordt eerst aan de zittende huurder aangeboden,

vervolgens aan de corporaties Trivire en woonbron en daarnà wordt het pand

openbaar via een makelaar te koop aangeboden tegen een marktconforme

waarde.

 

Ter voorkoming van ongewenste staatssteun is het niet mogelijk om panden onder de marktwaarde te verkopen, ook al is er sprake van een

maatschappelijk doel.

Bij panden boven € 600.000,- bijzondere objecten of in situaties waar de gemeente wenst af te wijken van het beleid, wordt daarnaast

de gemeenteraad gevraagd haar wensen en bedenkingen uit te spreken.

 

Vanaf de start van het Vastgoedbedrijf zijn er diverse panden verkocht. Nu verkoop van panden lastiger is en/of langer duurt vanwege de economische

omstandigheden, wordt aanpak en beheer van leegstand steeds belangrijker.

 

Het komt ook voor dat de beleidsonderdelen van de organisatie aangeven dat het niet wenselijk is een pand af te stoten, maar dat zij het pand in gemeentelijk

bezit wil houden en verhuren met een maatschappelijk doel. Ook verhuurt het Vastgoedbedrijf panden tijdelijk in afwachting van verkoop.

Bij bepaling van de huurprijs wordt rekening gehouden met de tijdelijke duur van de overeenkomst.

 

Belangstellenden voor verhuur en/of verkoop kunnen via de website van de

gemeente Dordrecht hun interesse in de panden kenbaar maken. Ook is het

mogelijk het overzicht van de leegstaande panden in te zien.

Door het toekennen van een label aan ieder leegkomend pand (te weten:

verkoop, verhuur, sloop etc.) tracht het Vastgoedbedrijf zo transparant mogelijk

de leegstand te bestrijden.

 

Het Vastgoedbedrijf monitor daarnaast de leegstand

en rapporteert twee maal per jaar aan de gemeenteraad.

Wij vertrouwen erop de procedure hiermee voldoende te hebben toegelicht.

Indien u nog vragen heeft, vernemen wij deze graag.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dezen directeur vastgoedbedrijf

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!