Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Dienst Gezondheid & Jeugd; binnen 2 jaar financieel op orde.

17 februari 2015 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Dienst Gezondheid & Jeugd presenteert haar plan die de bedrijfsvoering van de dienst duurzaam gezond moet maken. Het dekkingsplan bevat maatregelen die het structurele tekort van de dienst van 3 miljoen, in 4 jaar moet oplossen. De maatregelen hebben gevolgen voor de organisatie en de deelnemende gemeenten. Eind maart verwacht de dienst besluitvorming omtrent het dekkingsplan en is de begroting 2015 definitief.

Totstandkoming dekkingsplan.
Samen met de bestuurders, ambtenaren en de management van de dienst is er een intensief proces doorlopen om tot het dekkingsplan te komen. Portefeuillehouder Financiën en Personeel van het Dagelijks Bestuur , Piet Vat, vat het proces samen als “ik ben niet blij, maar wel opgelucht dat het is gelukt om een evenwichtig plan te maken”

Saneren, vereenvoudigen, maar ook investeren.
Het vinden van dekking voor het begrotingstekort gaat ten koste van de organisatie, formatie (-10%) en vraagt een financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten van de GR. De opdracht tot saneren gaat gepaard met kaders en uitgangspunten die de primaire dienstverlening van de dienst ontzien. De wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid en onderwijs blijven overeind, maar soberder uitgevoerd. Voorgestelde ICT maatregelen zorgen voor een efficiency slag. Dit vraagt weliswaar een investering, maar levert op termijn een duurzame gezonde bedrijfsvoering van dienst.

Resultaat.
In het dekkingsplan zijn een aantal verschillende scenario’s opgenomen. De scenario’s variëren van risicomijdend tot hoge financiële en maatschappelijke risico’s. Het advies in het dekkingsplan is een gecombineerd voorstel van maatregelen met een laag risicoprofiel tot een aanvaardbaar geachte risico’s. In 2015 en 2016 is er nog een tekort en wordt een extra eenmalige inwonersbijdrage gevraagd. Vanaf 2017 laat het plan een voorzichtig positief resultaat zien.

Toekomst.
Het dekkingsplan laat een meerjarig financieel perspectief zien. Door te werken met een meerjaren beleid- en begroting, een beter risicomanagement, een gestage cultuurverandering, een kort cyclische financiële rapportage en betere financiële informatievoorziening, moet de bedrijfsvoering van DG&J op orde en duurzaam stabiel zijn.

Lees meer over:

investeren saneren
Deel dit bericht met je vrienden!