donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Ruim dertig reacties op startnotitie windenergie

27 augustus 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Dordrecht gaat voor duurzame energie. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie. Het is belangrijk goed te onderzoeken welke effecten eventuele windmolens hebben op milieu, natuur en landschap. Om de uitgangspunten van dat onderzoek vast te leggen is dit voorjaar een startnotitie opgesteld. Dordtenaren zijn uitgenodigd mee te praten over en te reageren op deze notitie. De gemeente ontving ruim dertig reacties. De startnotitie is daarop aangepast en gaat nu ter vaststelling naar de gemeenteraad.

De provincie Zuid-Holland wees zones langs de Dordtse Kil en de Merwede aan voor windenergie. De gemeente Dordrecht heeft deze zones onderzocht op technische haalbaarheid. Op Dordtse Kil III en IV, de Merwedezone en Krabbepolder/Duivelseiland blijkt windenergie mogelijk te zijn. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties bekijkt de gemeente waar en hoe windmolens daar een plek kunnen krijgen. De startnotitie windenergie legt de uitgangspunten vast voor het onderzoek naar de effecten op milieu, natuur en landschap.

Communicatie
Rond windenergie is in Dordrecht uitgebreid gecommuniceerd. Zo zijn in het voorjaar goedbezochte bijeenkomsten gehouden waar bezoekers vragen stelden en aandachtspunten meegaven. Eerder is al een klankbordgroep ingesteld met bewoners, ondernemers en organisaties. Zij gaven input voor de startnotitie. Zowel de aangepaste startnotitie als een communicatierapportage staan op www.dordrecht.nl/windenergie.

3D-model
De gemeente vindt het belangrijk dat belanghebbenden in elke stap van het proces worden meegenomen en kunnen meepraten. Aan de hand van objectieve 3D-weergaven gaat zij in het najaar het gesprek aan met bewoners en ondernemers van de zoekgebieden.

Vervolgstappen
De startnotitie vormt de basis voor verder onderzoek. De volgende stap is gedetailleerder onderzoeken of en waar in deze gebieden windmolens kunnen komen. Dat gebeurt in een Milieu Effect Rapportage (MER). Een MER bekijkt bijvoorbeeld geluidsgrenzen, veiligheid, schaduw en gevolgen voor natuur en landschap. Ook wordt een ontwerp-structuurvisie opgesteld. Bij deze vervolgstappen vraagt de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties wederom nadrukkelijk om hun inbreng.

Deel dit bericht met je vrienden!