donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Jaap de Gruijter markeert plek van de Hoop Dordrecht na 39 jaar snelle groei

12 juli 2014

DORDRECHT / ALBLASSERDAM -  De Hoop groeide in 39 jaar vanaf de Spuiweg in Dordrecht snel uit. Jaap de Gruijter (geboren 1971) geeft zijn visie als algemeen directeur van de Hoop in Dordrecht.

Hij volgde in deze rol Teun Stortenbeker op, die met voorzitter Jac. (Koos) Hogeweg in 1975/1976 behoorde tot de mensen van het eerste uur.

Jaap de Gruijter diende eerst bijna tien jaar de openbare zaak als CDA-wethouder van de gemeente Alblasserdam. In 2006 was hij er voor de laatste keer de lijsttrekker. Daarna kon hij naar een grote stad als wethouder, maar koos daarvoor niet, mede gelet op de plaats dat hij zijn gezin in het leven gaf.

Vorig jaar kwam de Hoop op zijn weg:

Op de website van de Hoop gaat hij uitgebreid in op de actuale situatie van de Hoop, die behoort tot de grootste christelijke werkgevers in het land met bijna vijfhonderd medewerkers. Op dit totaal gaan de komende tijd veertig banen verloren.

De Hoop tekst:

Net als alle ggz-instellingen in Nederland heeft ook De Hoop ggz te maken met de forse financiële consequenties van de overheidsmaatregelen die per 2015 zullen ingaan. Die consequenties maken het voor De Hoop noodzakelijk om maatregelen te nemen om haar Missie waar te blijven maken. Een eerste maatregel die wordt genomen om in te spelen op al die veranderingen is het sluiten van de locatie De Ommekeer in Maastricht. Daarover zijn ook artikelen in de kranten verschenen en heeft De Hoop een persbericht uitgebracht.  Dat er maatregelen moeten worden genomen is onvermijdelijk, tegelijkertijd blijft de Missie van De Hoop  ongewijzigd; De Hoop wil mensen op weg helpen naar een nieuw leven. Hieronder beantwoordt Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop, enkele prangende vragen.

Waarom zijn de veranderingen nodig?
“Die veranderingen zijn nodig omdat we met flink wat rijksmaatregelen op het gebied van zorg te maken krijgen. Om maar één voorbeeld te noemen: de verplichte vermindering van bedden in de GGZ en de verslavingszorg. In 2018 moeten die met circa één derde verminderd zijn ten opzichte van nu. Die vermindering heeft grote gevolgen voor alle zorginstellingen, dus ook voor De Hoop. Deze wijzigingen in onze omgeving zijn zo groot dat ook wij grote keuzes moeten maken."

Doet De Hoop water bij de wijn v.w.b. christelijke identiteit?
“Bijna 39 jaar geleden ontstond het werk van De Hoop vanuit de Bijbelse opdracht zoals verwoord in Spreuken 24 vers 11. Die opdracht is niet veranderd en zal ook niet veranderen. De vorm waarin we ons werk doen kan wel veranderen. Die vorm was 39 jaar geleden anders dan nu, en we weten zeker dat die over 39 jaar weer heel anders zal zijn dan nu. Het is anno 2014 noodzakelijk om opnieuw onze positie en koers te bepalen. Dat mogen we doen in Godsvertrouwen. Op zoek naar Gods bedoeling en in antwoord op dat vertrouwen nemen we onze verantwoordelijkheid door te kiezen wat we nu moeten doen om onze Bijbelse opdracht te kunnen blijven waarmaken.”

Is er nog wel toekomst voor De Hoop?
“Ja, omdat ongeacht alle veranderingen in de financiering er nog altijd heel veel mensen in nood zijn. En daar ligt onze Bijbelse opdracht. De Hoop heeft een uniek zorgaanbod waar nog altijd behoefte aan is. Wij verwachten door nu diverse ingrijpende maatregelen te nemen, de organisatie weerbaarder te maken voor de toekomst. We blijven vertrouwen op groei van ons werk, al zal dat vooral een kwalitatieve groei en ontwikkeling zijn. Met minder mensen en middelen zullen we onze missie blijven waarmaken.”

Welke consequenties hebben de besluiten voor de cliënten van De Hoop?
“Op dit moment zijn er, behalve een aantal interne verhuizingen, geen directe consequenties voor de huidige cliënten. Elke cliënt vervolgt zijn of haar behandeling op de afgesproken wijze. In de loop van 2015 zullen de meeste veranderingen worden doorgevoerd en die hebben dan consequenties voor toekomstige cliënten. Ieder die dit betreft krijgt daar tijdig de informatie over.”

Welke personele consequenties hebben de veranderingen?
“De Hoop telt nu 488 medewerkers. Er zullen zo’n 40 voltijdbanen verloren gaan, de helft in de zorg en de helft in de ondersteunende afdelingen en staf. Doelstelling is om op grond van een sociaal plan, dat nog met de vakbonden moet worden overeengekomen, uiterlijk 1 november 2014 helderheid te bieden aan iedere medewerker of hij of zij boventallig is of niet. Vanzelfsprekend zetten we ons er voor in om mensen van werk naar werk te begeleiden en zorgvuldig te handelen.”

Volgt er na deze ronde veranderingen nog meer?
“Een organisatie is continu in beweging omdat de omstandigheden waarin we ons werk doen veranderen. We hebben als De Hoop de handen vol aan de nu voorgenomen veranderingen, maar dat sluit andere wijzigingen in de toekomst niet uit. De vorm van zorg bij De Hoop verandert weliswaar, tegelijk is het fundament onder ons werk onwankelbaar. Bijna 40 jaar geleden ontstond het werk van De Hoop vanuit de Bijbelse opdracht zoals verwoord in Spreuken 24 vers 11: ‘Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt’. Die opdracht is niet veranderd en zal ook niet veranderen.”

Waarom heeft De Hoop niet eerder ingegrepen?
“Eerst moet je als organisatie goed in beeld krijgen wat het gewijzigde overheidsbeleid exact inhoudt en welke mogelijke consequenties het voor de eigen organisatie heeft. Vervolgens ga je je strategie bepalen. Er is het afgelopen jaar door bestuur en management grondig gewikt en gewogen over, en gebeden voor, de opties voor De Hoop en het kiezen van de juiste weg daarin.”

Is De Hoop in de afgelopen jaren misschien te hard gegroeid en wreekt zich dat nu er bezuinigd moet worden?
“De intentie is altijd geweest om kansen en mogelijkheden die zich voordeden zo optimaal mogelijk te benutten. Daardoor heeft De Hoop in de loop van de jaren inderdaad fors kunnen groeien. Nu hebben we echter te maken met ontwikkelingen in de ggz waar De Hoop, en ook de andere zorgorganisaties, op moeten inspelen. En dat maakt het teruggaan in en veranderen van zorgcapaciteit nodig. Voor De Hoop betekent het dat, na al de jaren van groei, we nu onze missie in een situatie van krimp zullen moeten voortzetten. Dat zullen we in geloof en vertrouwen blijven doen”

Gaan jullie meer samenwerken met andere christelijke zorgorganisaties?
“De Hoop zoekt actief de samenwerking op met andere christelijke zorgorganisaties. Als we met elkaar meer en betere zorg kunnen bieden dan alleen, dan zijn we het onze gasten, zoals we onze cliënten noemen, ook verplicht om die samenwerking te zoeken. We merken dat er een grote bereidheid is van andere organisaties om tot die samenwerking te komen, omdat we allemaal willen werken vanuit de Bijbelse opdracht om er te zijn voor de ander.”

De werkwijze en de wijze waarop andere christelijke zorgorganisaties identiteit vorm en inhoud geven is toch weer heel anders dan bij De Hoop; hoe zou je dan kunnen samenwerken of zorg integreren?
“Om te beginnen is ons belangrijkste streven ervoor te zorgen dat christelijke zorg beschikbaar blijft in ons land. In het huidige zorgklimaat is samenwerking met andere partijen onontbeerlijk. Samenwerken betekent niet noodzakelijkerwijs dat je je eigen kleur verliest in dat proces; organisaties kunnen elkaar ook juist versterken op dit gebied. Nogmaals: De Hoop blijft staan voor en werken vanuit zijn missie.”

Wat gebeurt er met mijn giften?
“De giften die De Hoop krijgt zijn bestemd voor projecten die niet door de overheid vergoed worden maar wel essentieel zijn voor mensen in nood. Denk aan het mee-opnemen van kinderen van cliënten of het bieden van een veilige en gastvrije plek in de vorm van een inloophuis. Giften en donaties zijn juist in deze tijd meer dan ooit nodig, nu de overheid meer en meer terugtrekkende bewegingen maakt.”

Wat kan ik doen om De Hoop te steunen, zeker nu het zwaar weer is?
“In de eerste plaats hebben we de ondersteuning in de vorm van gebed van onze achterban nodig. Gebed om kracht en troost van God, want een aantal besluiten brengt verdriet mee voor medewerkers die zich met hart en ziel hebben ingezet voor dit werk.  Gebed om moed, om de beslissingen te durven nemen die in dit stadium nodig zijn. En vooral: gebed om Gods wijsheid, om ons rentmeesterschap voor De Hoop op te pakken zoals Hij het bedoeld heeft. En natuurlijk kan steun ook vorm krijgen in vrijwilligerswerk voor onze gasten, en blijft financiële steun ook altijd meer dan welkom. Het gaat niet om het geld op zichzelf, maar wel wat dat geld mogelijk maakt aan zorg voor kwetsbare mensen.” 

Meer nieuws

Deel dit bericht met je vrienden!