woensdag 19 januari 2022

Alles over Dordrecht

Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden geeft positief resultaat over 2013

16 mei 2014

DRECHTSTEDEN - De jaarrekening van de Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD) laat over het jaar 2013 een positief resultaat zien van  € 11,1 miljoen. Conform wetgeving wordt een bedrag van € 3,4 miljoen – het resultaat op het participatiebudget – overgeheveld naar 2014. De Drechtraad stelt de bestemming van de resterende € 7,7 miljoen vast. 

Regionaal portefeuillehouder Financiën, R.T.A. Korteland: “De resultaten van de Sociale Dienst beïnvloeden in hoge mate het resultaat van de totale GRD. Bij de Sociale Dienst gaat nu eenmaal verreweg het meeste geld om. De jaarrekening geeft inzicht in het totaalresultaat en in de afzonderlijke resultaten van alle onderdelen van de GRD. Het Drechtstedenbestuur is trots op de organisatie en tevreden over de resultaten, omdat die laten zien dat slim samenwerken geld oplevert. De jaarrekening geeft daar goed  inzicht in. De druk op de gemeentefinanciën is groot. Alleen al vanwege de taken op het sociale domein, die het rijk overdraagt aan de gemeenten. Alleen door – inhoudelijke en financiële samenwerking - kunnen gemeenten die opgaven waarmaken.”
 
Bestemming
Het Drechtstedenbestuur stelt voor de resterende € 7,7 miljoen als volgt te bestemmen
€ 1,5 miljoen te gebruiken voor versterking van het weerstandsvermogen;
€ 1,2 miljoen te reserveren voor voorziene kosten in 2014
€ 5,- miljoen te laten terugvloeien naar de zes gemeenten volgens een verdeelsleutel die onder meer is gebaseerd op het aantal inwoners.
 
Bedrijfsvoering op orde, doelstellingen gehaald
De zes ‘dochters’ van de GRD (Ingenieursbureau Drechtsteden, Servicecentrum Drechtsteden, Onderzoekcentrum Drechtsteden, Bureau Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en Sociale Dienst Drechtsteden) sloten met een positief resultaat af, met uitzondering van het Ingenieursbureau dat nog steeds te kampen heeft met de stagnatie in de bouw. Het accountantsbureau, dat de jaarstukken controleert, stelt vast dat bedrijfsvoering op orde is en dat de belangrijkste doelstellingen zijn gehaald.
 
Vervolg
De jaarrekening 2013 wordt besproken in de carrousel Bestuur en Middelen tijdens de Drechtstedendinsdag van 3 juni a.s. Een maand later, op dinsdag 1 juli a.s. wordt de jaarrekening 2013 ter vaststelling voorgelegd aan de Drechtraad. In die vergadering wordt ook de begroting 2015 ter vaststelling voorgelegd.
 
Deel dit bericht met je vrienden!