Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Financiële tegenvaller Dienst Gezondheid & Jeugd van meer dan half miljoen

18 maart 2014

DRECHTSTEDEN - De Dienst gezondheid & Jeugd moet 2013 afsluiten met een tekort van €550.000. Begin 2014 kwam deze financiële tegenvaller aan het licht. Het bestuur van de Dienst betreurt dit jaarresultaat.
 
De oorzaken van het tekort zijn te herleiden tot een aantal structurele factoren. Bij het ontstaan van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn de begrote inkomsten uiteindelijk niet doorvertaald naar een tariefsverhoging voor de dienstverlening. Het financiële effect hiervan voor de lopende exploitatie is niet adequaat ingeschat. Daarnaast heeft de mazelenepidemie tot €200.000,= extra kosten geleid.
 
Maatregelen
In de loop van 2013 is extra ingezet op verbetering van de bedrijfsvoering. Dit met als doel  tijdig inzicht te geven in de financiële resultaten. Het resultaat daarvan is in 2013 niet afdoende geweest. Het tekort over 2013 (€ 550.000,--) leidt tot een voorstel aan de gemeenten voor een eenmalige extra inwonerbijdrage.
 
Voor de komende jaren (2014 en 2015 en verder) heeft de Dienst een nieuwe financiële opgave van ongeveer één miljoen euro. De Dienst wil recht doen aan haar afspraken met het algemeen bestuur in het eerste kwartaal van 2014 een solide basis voor de bedrijfsvoering gereed te hebben. De tussenrapportage over de bedrijfsvoering van 2014 laat zien dat de ingezette verbetering effect sorteert; extra maatregelen zijn echter nodig. De bedrijfsvoering wordt verder geoptimaliseerd, inhuur van extern personeel wordt teruggeschroefd en openstaande formaties niet ingevuld. In de begroting van 2015 wordt een taakstelling op de organisatie opgelegd. Daarnaast moet het tarief van de dienstverlening omhoog om kostendekkend te zijn. De colleges van burgemeesters & wethouders van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid zijn geïnformeerd.

Lees meer over:

jeugd gezondheid financien
Deel dit bericht met je vrienden!