Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Wijkoverleggen moeten weer terug: "Baas in eigen buurt"

17 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Donderdagavond 13 maart 2014 werd druk gesproken over de nieuwe vormen van bestuur, en directere invloed van bewoners in hun wijken op de door de PvdA georganiseerde bijeenkomst in De Buitenwacht. Vele bewonersinitiatieven (o.a. Lets Ruilwinkel, Speeltuin Oosterkwartier, Bewoners Bedrijf Patersweg, Drechtse Stromen, Crabbehoeve, Marokkaanse Vaders, OKBZ) waren aanwezig om over hun ervaringen te vertellen met hun initiatieven en over de knelpunten ze ondervinden in de praktijk.

Gastspreker was Jacques Wallage, voorzitter van de landelijke Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij strijdt voor de gemeenteraad van de toekomst, waarover binnenkort een boekje uitkomt met aanbevelingen. Gespreksleider was Kees Thies.

Jacques Wallage begon te vertellen dat  politieke partijen niet meer diep geworteld zijn in de samenleving, in tegenstelling tot vroeger met de verzuiling. Slechts tweeeneenhalf procent van de mensen is lid van een politieke partij, waarvan 10% actief is. Burgers willen steeds meer een serieze rol spelen en zelf invloed uitoefenen. "Over alles wordt een besluit gemaakt en beleid gemaak", zei Jacques. "Je moet iedere keer die ambtenaren opvoeden".

Raadsleden moeten meer volksvertegenwoordiger worden. De politieke partiijen hebben de politiek gejat en de burger is toeschouwer. De vraag moet steeds zijn: wat is het probleem, wie hebben we nodig om iets te realiseren en hoe pakken we dit aan? "Nodig bewoners en organisaties uit om te horen wat zij ervan vinden", adviseerde hij de politici in plaats van alleen maar beleidsnota's te lezen.

Na de pauze kwam het gesprek met de aanwezige bewoners initiatieven. Daaruit kwamen de volgende onderwerpen naarvoren:

- De wijkoverleggen moeten weer terug. Vroeger waren er per wijk regelmatig bijeenkomsten met bewoners, organisaties, ondernemers, politie, ambtenaren en raadsleden. In deze overleggen werden alle knelpunten en oplossingen besproken. Dat werkte heel goed. Deze wijkoverleggen zijn afgeschaft en daarvoor in de plaats kwamen de GebiedsInformatie Markten, die gaan over grotere gebieden in de stad. Bewoners voelen zich daarbij minder betrokken.

- Collegeprogramma niet dicht timmeren. Geef de grote lijnen weer, en ga in gesprek met de stad.

- Buurthuizen of de Buurthuisfunctie moet weer terugkeren. Bewoners missen een centraal punt in hun wijk waar activiteiten plaatvinden, waar men terecht kan met vragen en waar men elkaar kan ontmoeten.

- Bewoners moeten zelf meer onderzoek doen en aanbevelingen geven over knelpunten.

- Burgerbegroting opstellen; maak een kosten- batenanalyse per project of activiteit

- Buurtkranten moeten blijven; zij hebben een belangrijke functie voor de wijken

- Bewoners moeten ook eigen budgetten krijgen voor hun wijk

- Maak van iedere wijk een Wijkinventarisatie van het specifieke karakter, de knelpunten en de oplossingen

- Buurten/wijken maken eigen lijstjes en geven aan waar gemeente wel of niet bij nodig is

- Ambtenaren moeten veel meer met bewoners overleggen en hen ondersteunen

- Flexibeler omgaan met regels, regels zijn er ten dienste van de activiteiten

- Behoefte aan beheerders in buurthuizen, zoals bij de Speeltuin Oosterkwartier, die steeds meer de rol van het buurthuis overneemt

- Geef aan verenigingen alleen het zelf te besteden bedrag en betaal als gemeente de vaste lasten (verzoek van Speeltuin Oosterkwartier)

- Laat bewoners initiatieven ook in aanmerking komen voor de Participatiebudgetten, geef het niet alleen aan grote organisaties

- Meer stageplaatsen en werk; discriminatie op achtergrond en leeftijd melden

 

Voor de PvdA zijn dit allemaal belangrijke punten.

Voor de PvdA belangrijke punten:

1) Bewoners moeten Baas in Eigen Buurt worden, met een eigen budget, en met duidelijke afspraken

2) Stop de starre bureaucratisering

Lees meer over:

buurt wijkoverleg
Deel dit bericht met je vrienden!