maandag 26 oktober 2020

Alles over Dordrecht

WEK vraagt aandacht voor de Stort van Troost

30 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Fractie WEK stelt vragen aan de gemeente over de 'Stort van troost'.

Betreft: Artikel 40 vragen Stort van Troost

WEK stelt: "Achteraf gezien was het beter geweest om al eerder met de sanering van de Stort van Troost te beginnen, omdat immers al ruim twaalf jaar geleden bleek dat de Stort van Troost een tikkende tijdbom was. Het betreft hier een stortplaats met een voorspelbaar verspreidingsrisico en met de monitoringsrapportages in de hand moet de gemeente Dordrecht voldoende zicht hebben gehad op het verspreidingstempo van de verontreinigingen".

WEK gaat verder met: "De verwachting is dat, zo lang er geen saneringsmaatregelen zijn genomen, het verspreidingsrisico blijft bestaan. Het is dus echt noodzakelijk om saneringsmaatregelen te nemen".

Waarborg van nazorg.
Fractie WEK laat verder ook zijn bezorgdheid horen: 'Bij grondtransacties is het van groot belang dat een goede overdracht van verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en informatie plaatsvindt. Indien op een perceel verplichtingen tot nazorg, monitoring of tijdelijke beveiligingsmaatregelen rusten, moeten voorafgaand aan de overdracht goede afspraken tussen partijen gemaakt worden. De verkoper is te allen tijde verantwoordelijk voor het adequaat informeren van de kopende partij. Een en ander kan op de volgende manier worden geregeld:

- de initiatiefnemer heeft via een afkoopregeling de verantwoordelijkheden overgedragen aan een nieuwe eigenaar of uitvoerende organisatie;
- via een kettingbeding of kwalitatieve verplichting wordt in het overdrachtscontract  (koop, erfpacht) aan de nieuwe zakelijk gerechtigde een gedoogplicht met betrekking tot werkzaamheden op het terrein ten behoeve van monitoring/tijdelijke beveiliging/nazorg opgenomen;
- ingeval van huur of pacht wordt tevens een overeenkomst ter zake afgesloten tussen de huurder of pachter en de terreineigenaar".

Met deze constructie wordt, volgens de fractie WEK voorkomen dat verplichtingen in de toekomst niet kunnen worden nagekomen, bijvoorbeeld vanwege faillissement of liquidatie.

WEK stelt daarom de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:
- In welke mate moet de gemeente ingrijpen voor wat betreft de Stort van Troost om de verontreiniging voldoende te isoleren, beheren en te controleren (IBC)? Wat zijn de kosten om dit te verwezenlijken?
- Is de vervuiling al diep in de ondergrond doorgedrongen?
- Zijn er goedkopere/effectievere mogelijkheden voor bodemsanering en welke?
- In hoeverre kan het bodemsaneringbudget van de gemeente voorzien in de kostenbestrijding die voor de sanering gemaakt moeten worden?
- Is de wethouder van plan om in de toekomst bedrijven te verplichten om een verzekering te laten afsluiten om eventuele opruimkosten bij faillissement te kunnen dekken?
- Op welke wijze gaat de wethouder de nazorg waarborgen bij toekomstige grondtransacties?

Aldus de Dordtse fractie WEK.

Bron kaartje: RTV Dordrecht
 

 

Zie ook:

Lees meer over:

biesbosch stort van troost
Deel dit bericht met je vrienden!